Maut ke ulṯái jiwan hai. Maut jaise ek gahirá nind hai (Johaanas 11:11-14). Maral manai logan ná sun, dekh, kito soc sake hai (Parcárik 9:5, 10). Nakli dharam sikháwe hai ki maral logan átmik duniyá meñ jiye hai apan báp-dádá loganke sáth. U ná hai jaunci Bybel sikháwe hai.

Ulogan jaun mar gail hai hamloganke madad ná dei sake hai aur ulogan hamloganke naksán ná kar sake hai. Manai loganke ádat hai riti-riwáj aur balidán kare ke, kyuki ulogan biswás kare hai ki i uloganke parsand karigá jaun mar gail hai. I Parmeswar ke ná parsand hai, kyuki i Saitan ke ek jhuṯh par adhar hai. I maral manai loganke bhi parsand ná lag sake hai, kyuki ulogan meñ jiwan ná hai. Hamloganke maral manai logan khátin ḏaṟ ná cáhi rahe ke aur uloganke pujá bhi ná cáhi kare ke. Hamloganke kháli Parmeswar ke pujá cáhi kare ke.​—Mateas 4:10.

Maral manai logan phir se ji uṯhigá. Yehowa maral manai loganke jagáigá ek paramdes dharti par jiye khátin. U samai abbe agámi meñ hai (Johaanas 5:28, 29; Pathaawal waalan 24:15). Parmeswar uloganke jagái sake hai jaun mar gail hai oisne jaise ki áp koi ke jagái sake hai jaun sute hai.​—Markas 5:22, 23, 41, 42.

U bicár ki hamlogan ná marilá ek jhuṯh hai jaun Saitan phailáis hai. Saitan aur okar bhut logan manai loganke socan dewe hai ki maral manai loganke átmá jiye hai aur bemári aur dusar dusar musibat karwáwe hai. Saitan manai loganke bharmáwe hai, kabhi-kabhi sapaná aur din dupare sapaná duwárá.​—Dusará Kánun 18:10-12.