Ap ká boliye . . .

  • Ji há?

  • Ji ná?

  • Sáit?

 BYBEL KA BOLE HAI

„Maral manai logan ji uṯhi.”​—Pathaawal waalan 24:15, Nieuwe-Wereldvertaling.

KAUN FAIDA AP KHAT RAHI JAB AP JI UTHE MEN BISWAS KARIYE

Tihá dewe hai jab hamloganke pyárá logan mar gail hai.​—2 Korente 1:3, 4.

Dar ná rahi mare ke.​—Hebar log 2:15.

Ek asli ásará ki áp apan maral premi loganke sáth ekaṯṯhá aiye.​—Johaanas 5:28, 29.

 SAC MEN HAMLOGAN BISWAS KAR SAKILA JAUN CIJ BYBEL BOLE HAI?

Ji há, kam se kam tin káran hai:

  • Parmeswar jiwan banáis hai. Bybel bole hai ki Yehowa Parmeswar se „jiwan uṯhpan bhail hai.” (Bhajan 36:9; Pathaawal waalan 17:24, 25) U, jaun jiwan deis hai sab cij ke oke sab sakti hai maral loganke phir se jiwan dewe ke.

  • Pahile Parmeswar maral manai loganke ji utháis rahá. Bybel batáwe hai ki áṯh insán logan ji uṯhal ráhá​—nawjawán, bhurwan, marad, aur aurat logan​—i dharti par phir se jiye khátin. Ekádgo ekád ghanṯá maral rahá, baki ekádgo cár roj kabar meñ rahá!​—Johaanas 11:39-44.

  • Parmeswar amlá hai kare ke. Yehowa nafrat kare hai mirtu se; u oke dekhe hai jaise ek dusman. (1 Korente 15:26) U „amlá” hai u dusman ke nás kare ke, maral manai loganke ji utháwe ke duwárá. U mánge hai uloganke phir se ji uṯháwe jaun okar yád meñ hai, aur mánge hai dekhe kaise usab phir se dharti par jiye hai.​—Ayub 14:14, 15.

 EKAR BARE MEN SOC

Káhe ke hamlogan buṟháilá aur marilá?

Bybel i sawál par jabáb dewe hai SURU 3:17-19 aur ROMA 5:12 meñ.