1. Ká Parmeswar sab práthaná sune hai?

Parmeswar sab rakam ke manai loganke nimantran dewe hai okar pás najik áwe ke práthaná duwárá (Bhajan 65:2). Tabbo u ná sab práthaná sune hai aur swikár kare hai. Jaise ki jab ego admi apan aurat ke ná acchá se dekh-bhál kare hai tab Parmeswar okar práthaná inkár kar sake hai (1 Petras 3:7). Abhi jab Israel kharáb karte rahá, Parmeswar inkár kar deis rahá uloganke práthaná sune ke. I ek safá bát hai ki práthaná ek ágá hai. Tabbo Parmeswar bahut pápi loganke práthaná bhi suni jab ulogan pastái.​—Paṟh Yesaya 1:15; 55:7.

2. Kaise hamloganke cáhi práthaná kare ke?

Práthaná hamloganke pujá ke hissá hai ohi se hamloganke cáhi kháli hamloganke Racnewálá Yehowa se práthaná kare ke (Mateas 4:10; 6:9). Aur jab se hamlogan pápi haili, hamloganke cáhi Jisu ke nám meñ práthaná kare ke kyuki u hamloganke páp khátin apan ján balidán karis rahá (Johaanas 14:6). Yehowa ná mánge hai ki hamlogan ekke bát bár-bár doharáike boli apan práthaná meñ kito ek likhál bát bár-bár boli. U mánge hai ki hamlogan apan dil se práthaná kari.​—Paṟh Mateas 6:7; Fielepie 4:6, 7.

Hamloganke Racnewálá hamloganke man ke práthaná bhi sun sake hai (1 Samuel 1:12, 13). U hamloganke nimantran dewe hai ekko mauká ná choṟe ke ose práthaná kare ke, jaise din ke suruwát aur ant meñ, kháik ke same par, aur jab hamloganke ke uppar musibat biti.​—Paṟh Bhajan 55:22; Mateas 15:36.

 3. Káhe ke Isái logan ekaṯṯhá áwe hai?

Parmeswar ke pás jáná ásán nahi hai kyuki hamlogan insán loganke bic meñ rahila jaun ke ḏheṟ bharosá ná hai aur jaun Parmeswar ke wádá par hañsi uráwe hai jaun bole hai ki dharti par shánti ái (2 Tiemotias 3:1, 4; 2 Petras 3:3, 13). Ohi se hamloganke cáhi apan Isái bhái aur bahaino se ekaṯṯhá áwe ke jáne ki hamlogan ek dusare ke himmat dei pái.​—Paṟh Hebar log 10:24, 25.

Uloganse sanghat kare se, jaun Parmeswar se piyár kare hai hamloganke madad dei Parmeswar ke najik jái khátin. Yehowa ke Gawáhi loganke sabhá, acchá mauká dewe hai dusar loganke biswás se fáidá uṯháwe ke.​—Paṟh Roma 1:11, 12.

4. Kaise áp Parmeswar ke najik jái sake hai?

Ap Parmeswar ke najik jái sake hai jab áp man meñ soc-bicár karye okar báre meñ jaun áp sikhale hai okar Bát ke duwárá. Soc ki áp okar kárbár, okar rái, aur okar wádá ke báre meñ ká sikh páiye. Práthaná bhar soc-bicár kare se hamloganke dil meñ ádar baṟhi Parmeswar ke piyár aur gyán khátin.​—Paṟh Yosuwa 1:8; Bhajan 1:1-3.

Ap Parmeswar ke najik rahi sake hai kháli jab áp Parmeswar meñ bharosá karye aur jab áp Parmeswar meñ biswás karye. Baki biswás jaise ek jiw hai jaun ke pos-pál cáhi kare ke. Jab áp phir se takiye ki áp kaunci meñ biswás kare hai tab áp aise apan biswás hardam pos-pál karye.​—Paṟh Mateas 4:4; Hebar 11:16.

5. Kaise Parmeswar ke najik jáná áp ke fáidá dei sake hai?

Yehowa uloganke báre meñ cintá kare hai jaun ose piyár kare hai. U uloganke rakchá kar sake hai kuch bhi se jaun uloganke biswás aur uloganke ásará sadá jiwan khátin khatrá meñ dhar sake hai (Bhajan 91:1, 2, 7-10). U hamloganke cetauni dewe hai sab rastá se jaun hamloganke tandrusti aur sukhi dhamkáwe hai. Yehowa hamloganke jiwan ke sab se acchá rastá dekháwe hai.​—Paṟh Bhajan 73:27, 28; Jaakobas 4:4, 8.