Ká áp soce hai . . .

  • pyár?

  • paisá?

  • dusar cij?

 BYBEL KA BOLE HAI

„Sukhi hai ulogan jaun Parmeswar ke bát sune hai aur kare hai!”​—Luke 11:28, Nieuwe-Wereldvertaling.

KAUN FAIDA APKE KHAT RAHI

Saccá pyár pái sake hai.​—Efese 5:28, 29.

Purá ijjat se hauñsilá rahe ke.​—Efese 5:33.

Saccá surakshá hai.​—Markas 10:6-9.

 SAC MEN HAMLOGAN BISWAS KAR SAKILA JAUN CIJ BYBEL BOLE HAI?

Ji há, kam se kam dui karan hai:

  • Parmeswar ghar-sansár suruwát karis hai. Bybel bole hai ki „har ek palwár . . . apan nám dhanbáḏ dewe hai” Yehowa Parmeswar ke. (Efese 3:14, 15) Okar matlab hai, ki har ek ghar-sansár hai kyuki Yehuwa usabke banáis hai. Kahe ke i etná mul hai?

    Soc: Jab áp ek swádis khána khaiye aur áp mánge hai jáne kaun samághri se banáwal hai, tab áp kese puchiye? Ji, ohi ádmi se jaun u kháná banáis hai.

    Oisane, jab áp mánge hai jáne kaun samághri ek ghar-sansár ke jiwan meñ sukh dei sake hai, tab hamloganke Yehowa ke or cáhi dekhe ke, jaun har ek ghar-sansár banáis hai.​— Suru 2:18-24.

  • Parmeswar ápke sewá kare hai. Har ek caláñk palwár logan Yehowa ke rái khoje hai, jaun u dewe hai apan bát duwárá. Káhe ke? „Kyuki u ápke sewá kare hai.” (1 Petras 5:6, 7) Yehowa mánge hai ki áp ekdam sukhi rahiye ​—aur okar rái hardam kamá hai!​—Masla 3:5, 6; Yesaya 48:17, 18.

 EKAR BARE MEN SOC

Kaise áp ek baṟhiyáñ pati, patni, kito mái-báp hoi sake hai?

Bybel i sawál par jabáb dewe hai EFESE 5:1, 2 aur KOLOSA 3:18-21 meñ.