Ap ká boliye . . .

  • ji há?

  • ji ná?

  • sáit?

 BYBEL KA BOLE HAI

„Parmeswar . . . ákhi meñ se sab áñsu pochi, aur howá par bhi maut ná rahi, dukh, rowná-pitná, kito pirá.”Aagam ke baat 21:3, 4, Contemporary English Version.

KAUN FAIDA AP KHÁTIN HAI

Yakin dewáwe hai ki Parmeswar musibat ná karwáwe hai.Jaakobas 1:13.

Parmeswar jáne hai ki hamloganke kaisan lage hai jab dukh hamloganke uppar bite hai.Sekariya 2:8.

Asará ki dukh ant hoi.Bhajan 37:9-11.

 SAC MEN HAMLOGAN BISWAS KAR SAKILA JAUN CIJ BYBEL BOLE HAI EKAR BARE MEN?

Ji há, hamlogan sac meñ biswás kar sakilá ki isab cij purá hoi, kyuki kam se kam dui káran hai:

  • Parmeswar dukh aur anyái se nafrat kare hai. Dekh kaise Yehowa ke lagat rahá jab Bybel ke samai meñ okar jantá ke manai logan hatiyári karat rahá aur satáwat rahá. Bybel bole hai, ki oke bahut dukh lagat rahá kyuki „usab uloganke dabáwat rahá.”Jaj 2:18, Nieuwe-Wereldvertaling.

    Parmeswar ke bahut kharáb lage hai, jab koi dusarke satáwe hai. Bybel bole hai ki „ek manai jaun dusarke khun kare hai”, u ose nafrat kare hai.Masla 6:16, 17.

  • Parmeswar cintá kare hai har ek manai ke báre meñ. Ná khali har ek manai „apan bemári aur apan pirá jáne hai” baki Yehowa abhi jáne hai!2 Kronik 6:29, 30.

Apan Ráj duwárá, Yehowa haliye dukh ke ant kari har ek manai khátin. (Mateas 6:9, 10) Tab talak, u pyár se tihá dewe hai, je prem se okar uppar bharosá kare hai.Pathaawal waalan 17:27; 2 Korente 1:3, 4.

 EKAR BARE MEN SOC

Káhe ke Parmeswar dukh choris hai?

Bybel i sawál par jabáb dewe hai ROMA 5:12 aur 2 PETRAS 3:9 meñ.