Ap boliye ki u . . .

  • ek insán ke buk hai?

  • ek khissá aur kaháni ke buk hai?

  • Parmeswar ke Bát hai?

 BYBEL KA BOLE HAI

Sab bát Parmeswar ápan pustak meñ apne se likhwáis hai.”​—2 Tiemotias 3:16, Nieuwe-Wereldvertaling.

KAUN FAIDA APKE JIWAN MEN MILI

Man ká jabáb jiwan ke baṟká sawálo par.​—Masla 2:1-5.

Bharosádár asul rojáná ke jiwan khát.​—Bhajan 119:105.

Asli ásará agámi khát.​—Roma 15:4.

 SAC MEN HAMLOGAN BISWAS KAR SAKILA JAUN CIJ BYBEL BOLE HAI?

Ji há, kam se kam tin káran hai:

  • Bisál summat. Bybel ke lagbhag 1,600 baris lagal rahá likhe ke. Aur i 40 dusar dusar manai loganke duwárá likhal hai. Omeñ se ḏheṟ loganse kabhi ná ek dusre se mulákát bhail rahá. Tabbo, purá Bybel meñ summat hai aur oke ekhi bol hai!

  • Imándár itihás. Duniyá ke itihás likhe wálan jaldi se apan jantá ke hár chipái lewe hai. Baki, Bybel likhe wálan imándári se dunu apan aur apan jantá ke kamjori likhis hai.​—2 Kronik 36:15, 16; Bhajan 51:1-4.

  • Bharosádár bhawiswáni. Bybel 200 baris se áge bolis rahá ki kaise puráná sahar Babylon nás howat. (Yesaya 13:17-22) U dekháis hai ná kháli kaun tariká se Babylon nás howat, baki bhi okar nám je oke nás karat!​—Yesaya 45:1-3.

    Dheṟ dusar Bybel ke bhawiswáni abhi purá bhail hai ekdam choṯá choṯá cij meñ. Baki hamlogan ná oisane socilá Parmeswar ke Bát ke báre meñ?​—2 Petras 1:21.

 EKAR BARE MEN SOC

Kaise Parmeswar ke Bát ápke jiwan aur acchá se samhár sake hai?

Bybel i sawál par jabáb dewe hai YESAYA 48:17, 18 aur 2 TIEMOTIAS 3:16, 17 meñ.