Hamloganke duniyá . . .

  • aisane rahi?

  • auro kharáb hoi?

  • auro baṟhiyáñ hoi?

 BYBEL KA BOLE HAI

„Parmeswar . . . sabke ákhi meñ se áñsu pochi, aur mirtu ná rahi, ná gam ná rowná ná pirá-pitná phir se rahi. Sab phaile ke cij bit gail.”​—Aagam ke baat 21:3, 4, Nieuwe-Wereldvertaling.

KAISE APKE JIWAN RAHI

Ek baṟhiyáñ aur man wálá kám.​—Yesaya 65:21-23.

Ekko bemári kito ekko rakam ke dukh ná rahi.​—Yesaya 25:8; 33:24.

Ek sukhi jiwan hamesá khátin palwár aur sanghatiyan ke sáth.​—Bhajan 37:11, 29.

 SAC MEN HAMLOGAN BISWAS KAR SAKILA JAUN CIJ BYBEL BOLE HAI?

Ji há, kam se kam dui káran hai:

  • Parmeswar ke sab sakti hai u wádá purá kare khátin. Bybel meñ, Yehowa Parmeswar kháli „Param Pitá” bolawal já hai, kyuki oke sab sakti hai. (Aagam ke Baat 15:3) Ohi se, u apan wádá pakarle rahi hamloganke duniyá badale khátin ki jiwan purá baṟhiyáñ rahi. Jaise Bybel bole hai, „Parmeswar sab kuch kar sake hai.”​—Mateas 19:26.

  • Parmeswar mánge hai u wádá purá kare. Dekh ek namuná, Yehowa „tarse” hai uloganke jiwan phir se dewe ke jaun mar gail hai.​—Ayub 14:14, 15.

    Bybel abhi dekháwe hai ki Parmeswar ke Beta, Jisu, bemarian ke acchá karis rahá. Káhe ke u aise karis rahá? Kyuki u mángat raha. (Markas 1:40, 41) Jisu khub ṯhik se apan Pitá ke man dekháis hai garib-dukiyan ke madad dewe duwárá.​—Johaanas 14:9.

    Ohi se hamloganke yákin hai, ki duno Yehowa aur Jisu, hamloganke madad mánge hai dewe agámi meñ ek sukhi jiwan prápt kare ke aur mauj kare ke!​—Bhajan 72:12-14; 145:16; 2 Petras 3:9.

 EKAR BARE MEN SOC

Kaise Parmeswar hamloganke duniyá badali ki u auro baṟhiyáñ rahi?

Bybel i sawál par jabáb dewe hai MATEAS 6:9, 10 aur DANIEL 2:44 meñ.