Tu soce hai ki muskil hai acchá kare ke?— Dheṟ manai logan aise soce hai. Bybel hamloganke bole hai ki ek laṟká ke liye bahut muskil rahá acchá kare ke jaun ke nám Yosiya rahá. Baki oke acchá dosto rahá jaun oke madad dewat rahá. Láw hamlogan aur sikhi Yosiya aur okar dosto ke báre meñ.

Yosiya ke pitá Amon rahá, ek rájá Juda ke. Amon bahut kharáb rahá aur u murti pujat rahá. Jab Yosiya ke pitá mar gail rahá, tab Yosiya Juda ke rájá banal rahá. Baki u kháli áṯh baris ke rahá! Tu soce hai ki u kharáb rahá jaise okar pitá?— Nahi, u aise ná rahá.

Sefaniya manai loganke cetauni deis rahá murti ke ná puje ke

Cáhe u etná jawán rahá, tabbo Yosiya Yehowa ke bát mángat rahá sune. Ohi se u cunat rahá sanghat kare ke manai loganse jaun Yehowa ke piyár karat rahá. Kaun logan ekádgo dosto rahá Yosiya ke?

Okar ek dost Sefaniya rahá. Sefaniya ek nabi rahá jaun Juda ke manai loganke cetauni dewat rahá ki jab ulogan murti ke  pujat, tab uloganke sáth kharáb cij howat. Yosiya Sefaniya ke bát sunis rahá aur Yehowa ke pujat rahá, ná murti ke.

Yosiya ke ek dusar dost bhi Yeremiya rahá. U lagbhag Yosiya ke umir ke rahá aur ek dusare ke bagal meñ rahat rahá jaise ulogan baṟká howat rahá. Ulogan etná acchá dosto rahá ki jab Yosiya maral rahá, tab Yeremiya ek khás git likhis rahá ki ketná ḏheṟ u Yosiya ke yád karat rahá. Yeremiya aur Yosiya ek dusar ke madad dewat rahá acchá kare ke aur Yehowa ke bát sune ke.

Yosiya aur Yeremiya ek dusar ke madad dewat rahá acchá kare ke

Kaunci tu sikh sake hai Yosiya ke namuná se?— Cáhe u etná jawán rahá, tabbo u acchá mángat rahá kare. U jánat rahá ki oke sanghat cáhat rahá kare ke manai loganse jaun Yehowa se piyár kare hai. Hardame dosto cun jaun Yehowa se piyár kare hai aur jaun toke madad deigá acchá kare ke!

TU APAN BYBEL MEN PARH