Láw hamlogan kari já jaise hamlogan Yeriko sahar meñ haili. I sahar Kanaan des meñ hai, jaháñ par manai logan Yehowa meñ biswás ná kare hai. Ek aurat jaun ke nám Rahab hai yaháñ par rahe hai.

Jab Rahab ek jawán laṟki rahá, tab u ḏheṟ kaháni sunis rahá ki kaise Mosas Lál Samundar dui alang meñ kar deis rahá aur Israel loganke Egypte meñ se lei gail rahá. U bhi sunis rahá ki kaise Yehowa uloganke madad deis rahá judh jite khátin uloganke dusmano se. Ab u sune hai ki Israel logan Yeriko ke ás-pás meñ hai!

Rahab u jasus loganke rakchá karis rahá kyuki u Yehowa meñ biswás karat rahá

Ek rát par dui Israel ke logan Yeriko meñ já hai u sahar ke jasusi kare ke. Ulogan Rahab ke ghar lage pahuñc gail. Rahab uloganke andar boláwe hai rahe khátin. Ohi rát meñ Yeriko ke rájá ke patá lage hai ki u dui jasus sahar meñ hai aur ki ulogan Rahab ke ghare gail hai. Ohi se, u rájá admi loganke paṯháwe hai uloganke pakaṟe khátin. Rahab u dui jasus ke apan ghar ke dák par chupáwe hai aur rájá ke admi loganse bole hai: ’U jasus logan yaháñ par rahá, baki ulogan sahar choṟ ke cal gail hai. Jab áplogan ab jaiye, tab áplogan uloganke tabbo pakaṟ sake hai!’ Tu jáne hai káhe ke Rahab i jasus loganke rakchá kare hai?— Kyuki u Yehowa meñ biswás kare hai aur u jáne hai ki Yehowa Kanaan ke des Israel loganke deigá.

Rahab ke ghar se jái se pahile u dui jasus ose ek wádá kare hai ki u aur okar palwár logan bacigá jab Yeriko nás hoigá. Tu jáne hai ki ulogan oke kaunci bole hai kare ke?— Ulogan bole hai: ’I lál tatai le aur eke ápke khirki se báhar laṯkái de. Jab áp aise kariye, tab sab koi jaun ápke ghar meñ rahigá bac jáigá.’ Rahab oisne kare hai jaise u jasus logan oke bole hai kare ke. Tu jáne hai ki ekar bád ká hoigá?—

Yehowa Rahab ke aur okar palwár loganke bacáis rahá

Ekád dino bád Israel ke logan cup-cáp u sahar ke lontu cale hai. Ulogan chau dino khátin aise kare hai, roj ek dafe. Baki satwá din par ulogan sát dafe u sahar ke lontu cale hai. Tab sab koi khub jor se cillá hai. Yehowa u sahar ke lontu sab dewál girwáwe hai. Baki u ghar jaun ke khirki se  u lál tatai laṯke hai abbe khaṟá hai! Tu i cij i chápá meñ dekh páwe hai?— Rahab aur okar palwár logan bac gail hai!

Kaunci tu Rahab se sikh sake hai?— Rahab Yehowa meñ biswás karat rahá, kyuki u bahut ḏheṟ acchá cij okar báre meñ sikhis rahá. Tu bhi ḏheṟ acchá cij sikhe hai Yehowa ke báre meñ. Tu Yehowa meñ biswás kare hai jaise Rahab karis rahá?— Hamlogan jánilá ki tu kare hai!