Tu bol paiye kaun Ráj ke báre meñ hamlogan bát karilá?— Ji háñ, u Parmeswar ke Ráj hai, u Ráj jaun dharti ke ek paramdes meñ banáigá. Tu i Ráj ke báre meñ auro mánge hai sikhe?—

Har ek ráj ke ek rájá hai. Aur u rájá okar des ke niwási loganke uppar ráj caláwe hai. Tu jáne hai ki kaun Parmeswar ke Ráj ke Rájá hai?— U Jisu Krist hai. U swarag meñ rahe hai. Haliye u sab manai loganke uppar Rájá hoigá! Tu soce hai ki hamlogan khusiáli rahabe jab Jisu Rájá hoigá purá dharti ke uppar?—

Kaunci tu Paramdes meñ mánge hai dekhe?

Hamlogan bahut khusiáli rahabe! Paramdes meñ manai logan ná laṟigá aur judh bhi ná karigá. Sab koi ek dusare se piyár karigá. Koi ná bemár hoigá kito marigá. Andhá logan dekhigá, bahirá logan sunigá aur ulogan jaun ná cal sake hai, ulogan cal sakigá, dhaur sakigá aur kud sakigá. Sab koi ke ḏheṟ cij rahigá khái khátin. Aur sab janáwar logan ek dusare ke sáth bhi dosti meñ rahigá aur hamloganke sáth bhi. Manai logan jaun mar gail rahá, ulogan ji uṯhigá. Dheṟ admi aur aurat logan jaun ke báre meñ hamlogan sikhli hai i pustaká meñ jaise ki Rebekka, Rahab, Dawid aur Elia ulogan bhi ji uṯhigá! Tu mánge hai uloganke bhetáe jab ulogan phir se áigá?—

 Yehowa tose piyár kare hai aur mánge hai ki tu sukhi rahiye. Jab tu doro Yehowa ke báre meñ sikhiye aur okar bát suniye, tab tu sadá ke liye ek khubsurat paramdes meñ rahi paiye! Ehi hai jaunci tu mánge hai?—