Hla mus rau

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

KEV PAB LUB CUAB LUB YIG

Yuav Ua Li Cas Menyuam Thiaj Kawm Tau Ntawv?

Yuav Ua Li Cas Menyuam Thiaj Kawm Tau Ntawv?

Yog ib tug menyuam tsis rau siab kawm ntawv, thaum kawg yuav zoo li cas? Nws yuav kawm tsis tau ntawv tej zaum kuj coj tau tus cwj pwm tsis zoo thiab. Yog li, yuav ua li cas koj tus menyuam thiaj kawm tau ntawv?

 Yuav tsum nkag siab

Txhob coj nruj dhau lawm. Yog tias cov niam txiv yuam menyuam kawm ntawv heev dhau lawm ces yuav ua rau nws nyuaj siab heev. Tsis yog tus menyuam nyuaj siab tom tsev kawm ntawv xwb tiamsis tseem nyuaj siab hauv tsev thiab! Thaum menyuam nyuaj siab lawd tej zaum nws kuj yuav dag niam txiv, dag tias nws kawm tau ntawv zoo lossis ua txuj mus kawm ntawv tiamsis nws mus lwm qhov lawm xwb. Thaum muaj li ntawd, nws hajyam kawm tsis tau ntawv.

Txhob muab khoom pub nkaus xwb. Ib leej txiv hu ua Anru (Andrew) hais tias: “Wb xav kom wb tus ntxhais rau siab kawm ntawv, thaum nws xeem ntawv tau zoo wb thiaj muab khoom pub rau nws. Tiamsis thaum kawg pab tsis tau nws. Thaum xeem tsis tau ntawv nws tsuas tu siab tias tsis tau khoom pub nkaus xwb.”

Txhob liam xibhwb qhia ntawv. Yog menyuam kawm ntawv tsis zoo txhob muab liam tias yog tim xibhwb xwb, yog yus ua li no nws yuav kawm tau tus cwj pwm ntawd. Thaum nws ua txhaum nws yuav liam rau tus ub tus no thiab ib qho ob qho los yuav tos luag pab xwb. Thaum nws hlob tiav lawd nws yuav tsis txawj tu nws tej teeb meem.

 Yuav ua li cas

Tswj lub siab chim. Thaum yus chim txhob nrog menyuam tham seb lawv xeem ntawv tau li cas, tos kom siab txias tso mam tham. Ib leej txiv hu ua Nple (Brett) hais tias: “Thaum wb ua siab ntev qhia thiab yoog wb cov menyuam, lawv hajyam kawm ntawv tau zoo.”

Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus: “Txhua tus yuav tsum maj mloog tsis txhob maj hais, tsis txhob chim sai.”​—Yakaunpau 1:19.

Xav seb yog tim dabtsi thiaj kawm tsis tau ntawv. Tej txhia kawm tsis zoo vim luag pheej thab nws. Tej co ho txhawj dhau thaum xeem ntawv. Tej tug ho ib sij hloov tsev kawm ntawv thiab. Muaj dua cov lawv tsev neeg muaj ntau yam teeb meem. Tej zaum lawv pw tsis txaus, tsis muaj leejtwg qhia lawv luj sijhawm kawm ntawv lossis muaj lwm yam tab kaum lawv. Yog li, txhob maj xav tias tus menyuam tub nkeeg kawm ntawv xwb.

Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus: “Siv tswvyim thiaj ua tau lub tsev, thiab muaj kev thoob tsib to nrog ua lub tsev nyob ruaj khov.”​—Paj Lug 24:3.

Ua zoo npaj menyuam thiaj zoo kawm ntawv. Teem ib lub sijhawm rau menyuam kawm ntawv. Muab this vis lossis tej twj ntawm tes kaw thiaj tsis tab kaum nws. Qhia kom menyuam ua tib zoo kawm ib qho zuj zus thiaj tsis sab nws. Ib leej txiv nyob tebchaws Ntsaws Mes Nis hu ua Hetaw (Hector) hais tias: “Wb ntxov qhia wb tug menyuam thiaj khaws tau, tsis yog tos kom ti nkaus lub caij xeem ntawv mam qhia.”

Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus: “Muaj caij muaj nyoog rau txhua yam.”​—Laj Lim Tswvyim 3:1.

Txhawb kom rau siab kawm ntawv. Qhia kom menyuam paub tias, lawv yimhuab kawm ces lawv yimhuab paub ua neej lawv thiaj muaj siab xav kawm. Xws li, yog lawv kawm suav lej lossis suav zauv ces lawv yuav txawj txuag nyiaj dua thiab paub xam tej nuj nqes.

Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus: “Cia li nrhiav kom tau tswvyim thiab kev txawj ntse. . . . Yuav tsum hwm tswvyim.”​—Paj Lug 4:5, 8.

Kev pab: Qhia menyuam ua lawv cov ntawv tiamsis txhob ua rau lawv. Anru hais tias: “Wb tus mentxhais tsis kam ua nws cov ntawv li, nws tos wb ua xwb.” Yog li ntawd yuav tsum cob qhia menyuam kom lawv txawj ua lawv.