Hla mus rau

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

KEV PAB LUB CUAB LUB YIG

Yuav Txo Lub Siab Chim Li Cas?

Yuav Txo Lub Siab Chim Li Cas?

Xav txog qhov piv txwv no, koj tus txij nkawm ua rau koj chim, koj ua tiag uv tsis hais dabtsi li. Tiamsis nws paub tias koj chim lawm, nws thiaj pib nug seb yog tim li cas, ua rau koj hajyam chim ntxiv. Koj yuav tswj koj lub siab li cas?

 Yuav tsum nkag siab

 • Kev npau taws ua mob rau yus. Luag tshawb pom tias yog yus tsis txo lub siab chim ua tau mob rau yus lub cev. Ib txhia muaj ntshav siab, mob plawv, muaj tus mob nyuaj siab, mob plab lwm yam thiab. Tsis tas li ntawd, ua rau tej tug tsis tuaj dab ntub, muaj kev ntxhov siab, xeeb mob rau tej nqaij tawv, thiab ua rau hlab ntsha tawg los muaj. Phau Vajlugkub thiaj hais tias “tsis txhob chim tej ntawd tsuas ua rau muaj kev ntxhov siab xwb.”​—Ntawv Nkauj 37:​8, TMZ.

 • Kev khaws chim tsim lwm yam teeb meem thiab. Yog yus khaws chim ces yuav tsim kev nyuaj siab rau yus. Tej zaum yuav ua rau yus pom qhov phem ntawm lwm tus xwb. Tej no ua rau yus xav muab luag thuam tas li xwb. Tus cwj pwm no nyuaj heev rau yus tsev neeg koom ua ib yig. Tseem rhuav tau yus lub neej los muaj.

 Yuav ua li cas

 • Tsom qhov zoo ntawm koj tus txij nkawm. Sau 3 yam uas koj nyiam txog koj tus txij nkawm. Lwm zaus koj chim rau nws, xav txog 3 yam no koj thiaj tswj tau koj lub siab.

  Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus: “Cia li ua . . . tsaug.”​—Khaulauxi 3:15.

 • Muaj lub siab zam xeeb. Xav txog koj tus txij nkawm ua ntej. Ua cas nws ho coj li ntawd? Yog koj xav txog nws, koj yuav to taub nws zoo dua thiab muaj lub siab hlub nws. (1 Petus 3:8) Tom qab ntawd, nug koj tus kheej tias, ‘Dabtsi ua rau kuv chim? Nws ua tub qaug kuv npaum li cas es kuv yuav zam tsis tau?’

  Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus: “Qhov uas tsis quav ntsej tej uas luag ua txhaum . . . kuj yog meej mom.”​Paj Lug 19:11.

 • Hais lus mos lus muag hauv nruab siab tuaj. Thaum nrog koj tus txij nkawm tham, siv los lus “kuv.” Tsis txhob hais tias: “Koj mus qhovtwg lawm, ua cas koj tsis hu los li, koj tsis xav txog lwm tus li.” Tiamsis yuav tsum hais tias: “Tsam no lig lig lawm. Thaum kuv tsis paub tias koj nyob qhovtwg, kuv txhawj heev.” Yog koj hais tawm hauv nruab siab tuaj thiab hais lus mos lus muag yuav pab koj tswj koj lub siab chim.

  Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus: “Cia li hais nej tej lus muaj kev hlub thiab qab ntsev.”​—Khaulauxi 4:6.

 • Ua tib zoo mloog. Tom qab koj hais koj zaj, koj yuav tsum mloog koj tus txij nkawm hais thiab tsis txhob txiav nws lus. Zoo rau yus sib nug seb ib leeg to taub ib leeg li cas. Thaum yus ua tib zoo mloog li no, twb pab tau yus txo lub siab chim lawm ntau.

  Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus: “Maj mloog tsis txhob maj hais.”​—Yakaunpau 1:19.