Hla mus rau

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Kev Txij Nkawm

Muaj Lub Neej Vam Meej

Cia Vajtswv Pab Kom Koj Txojkev Txij Nkawm Muaj Kev Zoo Siab

Yog tias koj xav txog 2 lo lus nug no xwb yuav pab tau koj txojkev txij nkawm.

Txhawb Lub Cuab Lub Yig​—Koom Siab

Puas yog yus ob niam txiv koom siab ua neej, los yog lam nyob ua ke sib pab them nqe tsev xwb?

Ris Txiaj Yog Li Cas?

Yog ob niam txiv tsom ntsoov qhov zoo thiab ib leeg qhuas ib leeg, nkawd yuav muaj kev kaj siab zuj zus tuaj. Dabtsi thiaj pab tau koj nco ntsoov ris koj tus txij nkawm txiaj ntsig?

Yuav Ua Li Cas Thiaj Txawj Sib Hlub?

Cov niam txiv yuav coj li cas thiaj qhia tias lawv hlub tshua lawv tus txij nkawm tiag tiag? Hauv zaj no muaj 4 txojkev pab los ntawm phau Vajlugkub.

Ib Leeg Npuab Siab Rau Ib Leeg

Qhov uas yus npuab siab rau yus tus txij nkawm yog li cas tiag? Puas yog yus tsis ua hluas xwb ces twb zoo lawm?

Lub Neej Kaj Siab Lug​—Muaj Kev Hlub

Peb yuav tsum sib hlub sib pab peb thiaj peb muaj kev zoo siab.

Yuav Kho Teeb Meem Li Cas?

Nrog Kwvtij Neej Tsa Sib Raug Zoo

Hwm koj niam koj txiv tiamsis txhob cia ib yam dabtsi cuam tshuam koj txojkev txij nkawm.

Txhawb Lub Cuab Lub Yig​—Kev Zam Txim

Dabtsi yuav pab kom koj zam tau koj tus txij nkawm?

Thaum Tsev Neeg Raug Kev Nyuaj Siab

Cia lwm tus txhawb koj lub zog.

Kev Sib Cais Thiab Sib Nrauj

Puas Tsim Nyog Ua Neej Nyob Lawm Thaum Tus Txij Nkawm Ntxeev Siab?

Coob tus uas raug tus txij nkawm ntxeev siab cia phau Vajlugkub nplig lawv siab.