Hla mus rau

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Yexus Cawm Neeg Dim Li Cas?

Yexus Cawm Neeg Dim Li Cas?

Phau Vajlugkub qhia li no

Yexus muab nws txojsia los ua nqe txhiv cawm cov neeg ncaj ncees dim. (Mathai 20:28) Phau Vajlugkub thiaj muab Yexus hu ua “ntiajteb tus Cawmseej.” (1 Yauhas 4:14) Phau Vajlugkub kuj qhia ntxiv tias: “Hauv lwm tus yeej tsis muaj kev dim kiag li, rau qhov thoob plaws hauv qab ntuj no tsis muaj dua ib lub npe uas pub rau neeg siv cawm peb dim.”​—Tubtxib Tes Haujlwm 4:12.

Yexus “tuag this txhua tus” uas muaj kev ntseeg rau nws. (Henplais 2:9; Yauhas 3:16) Tom qab “Vajtswv tsa nws sawv hauv qhov tuag rov los” muaj lub cev plig, Yexus rov mus saum ntuj ceeb tsheej lawm. (Tubtxib Tes Haujlwm 3:15) Phau Vajlugkub qhia tias nws “muaj peevxwm cawm tau txhua tus uas los cuag Vajtswv hauv nws kom dim mus ib txhis, vim nws muaj txojsia nyob mus li thiaj thov Vajtswv pab cov neeg ntawd.”​—Henplais 7:25.

Vim li cas Yexus yuav tsum thov Vajtswv rau peb?

Peb yog neeg txhaum, Yexus thiaj thov Vajtswv rau peb. (Loos 3:23) Kev txhaum cais peb ntawm Vajtswv thiab ua rau peb txawj laus txawj tuag. (Loos 6:23) Tiamsis yog peb cog kev ntseeg rau tus nqe txhiv, ces Yexus yuav “pab hais peb zaj rau leej Txiv.” (1 Yauhas 2:1) Yexus thov kom Vajtswv mloog peb tej lus thov thiab kom Vajtswv zam peb lub txim. (Mathai 1:21; Loos 8:34) Vajtswv mloog Yexus tej lus thov rau qhov nws thov haum Vajtswv siab. Yeej yog Vajtswv txib Yexus “los cawm ntiajteb dim.”​—Yauhas 3:17.

Yog peb ntseeg Yexus xwb, peb puas dim?

Qhov uas peb ntseeg Yexus xwb cawm tsis tau peb dim. Peb yuav tsum ua ntau tshaj ntawd. (Tubtxib Tes Haujlwm 16:30, 31) Phau Vajlugkub hais tias: “Lub cev uas tsis muaj [sia] lawd tuag li cas, txojkev ntseeg uas tsis muaj kev xyaum kuj tuag ib yam li ntawd.” (Yakaunpau 2:26) Yog li ntawd, peb yuav ua li cas peb thiaj dim? Peb yuav tsum ua li no:

  • Kawm ntxiv txog Yexus thiab nws Leej Txiv Yehauvas.​—Yauhas 17:3.

  • Tsav kev ntseeg ruaj nreeg rau Yehauvas thiab Yexus.​—Yauhas 12:44; 14:1.

  • Mloog Yehauvas thiab Yexus tej lus sam hwm. (Luka 6:46; 1 Yauhas 2:17) Yexus qhia tias tsis yog txhua tus uas hu nws ua “Tus Tswv” yuav dim, tiamsis tsuas yog tus uas ua raws li [nws] leej Txiv uas nyob saum ntuj lub siab nyiam” thiaj dim xwb.​—Mathai 7:21.

  • Txawm yog muaj kev txom nyem ceeb laj los, tuav kev ntseeg ruaj nreeg rau Yehauvas thiab Yexus. Vim Yexus hais tias: “Tus uas thev taus txog thaum kawg yuav dim.”​—Mathai 24:13.