Hla mus rau

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Phau Vajlugkub Puas Tso Cai Hlawv Tus Tuag?

Phau Vajlugkub Puas Tso Cai Hlawv Tus Tuag?

Phau Vajlugkub qhia li no

Thaum muaj ib siab ob qeg ib txhia muab lawv cov tuag hlawv. Phau Vajlugkub tsis qhia tsi ntsees rau qhov no.

Muaj zaum puav phau Vajlugkub qhia tias Vajtswv cov tub qhe tau muab cov tuag zais li cas. Thaum Aplahas tus pojniam Xala tuag, Aplahas yeej mob siab nrhiav av los log nws tus pojniam.​—Chiv Keeb 23:2-20; 49:29-32.

Phau Vajlugkub kuj qhia txog cov ncaj ncees uas tau muab lawv cov tuag hlawv thiab. Muaj ib zaj qhia tias Vajntxwv Xa-u thiab nws 3 tug tub tuag hauv tshav rog. Yeeb ncuab thiaj muab lawv lub cev tuag coj mus dai saum ntsa loog. Thaum cov tub rog Yixayee uas muab siab npuab Yehauvas hnov li no, lawv txawm mus muab Xa-u thiab nws 3 tug tub lub cev daws los. Lawv mam li muab cov cev hlawv pov tseg. Tom qab ntawd lawv coj cov pob txha mus log. (1 Xamuyee 31:8-13) Phau Vajlugkub qhia tias ua li no yog ib qho uas raug cai lawm.​—2 Xamuyee 2:4-6.

Ib txhia xav yuam kev li cas txog kev hlawv tus tuag?

Xav yuam kev: Ib txhia xav yuam kev tias muab tus tuag hlawv yog saib tsis taus tus tuag.

Qhov tseeb: Phau Vajlugkub qhia tias thaum ib tug neeg tuag lawd nws yuav rov qab mus ua hmoov av. (Chiv Keeb 3:19) Qhov uas muab tus tuag hlawv tsuas ua kom lub cev mus ua hmoov av sai dua xwb.

Xav yuam kev: Ib txhia xav tias hauv phau Vajlugkub, cov tuag uas Vajtswv tsis pom zoo thiaj raug hlawv xwb.

Qhov tseeb: Yeej muaj ib txhia uas Vajtswv tsis pom zoo, xws li Akhas thiab nws tsev neeg uas raug tua thiab hlawv pov tseg. (Yausua 7:25) Tiamsis tsuas yog tsev neeg no xwb thiaj raug li no. (Kevcai 21:22, 23) Kuj muaj cov neeg ncaj ncees uas tuag es raug hlawv thiab, zoo li Vajntxwv Xa-u tus tub Yaunathas.

Xav yuam kev: Ib txhia xav tias cov tuag uas raug hlawv yuav sawv hauv qhov tuag rov los tsis tau lawm.

Qhov tseeb: Vajtswv yeej tsa tau txhua leej txhua tus tibsi, tsis hais tus tuag uas muab log, muab hlawv, tuag rau hiavtxwv, lossis raug tsiaj tom noj. (Qhia Tshwm 20:13) Vajtswv yog tus loj dua ntais, nws muaj hwjchim tsim ib lub cev tshiab rau cov uas nws tsa sawv rov los.​—1 Khaulee 15:35, 38.