Hla mus rau

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Phau Vajlugkub Qhia Li Cas Txog Kevcai Yoo Mov?

Phau Vajlugkub Qhia Li Cas Txog Kevcai Yoo Mov?

Phau Vajlugkub qhia li no

Txheej thaum ub, Vajtswv yeej pom zoo tibneeg ua kevcai yoo mov, yog hais tias lawv ua tawm hauv lub siab dawb paug tuaj. Niaj hnub no phau Vajlugkub tsis sam hwm kom tibneeg yoo mov, tiamsis phau Vajlugkub kuj tsis txwv thiab.

Txheej thaud, vim li cas ib txhia ho ua kevcai yoo mov?

  • Vim xav tau kev pab los ntawm Vajtswv. Thaum cov Yixayee rov qab mus rau Yeluxalees, lawv yoo mov ua pov thawj tias lawv xav kom Vajtswv tsom kwm lawv txoj hau kev. (Exala 8:21-23) Thaum Povlauj thiab Npananpa nkawd tsa cov txwj laus hauv lub koom txoos, nkawd kuj yoo mov thiab thov Vajtswv pab nkawd.​—Tubtxib Tes Haujlwm 14:23.

  • Vim xav npaj siab ua Vajtswv tes haujlwm. Tom qab Yexus ua kevcai raus dej tas, nws yoo mov tau 40 hnub. Nws ua li ntawd los npaj nws lub siab ua Vajtswv tes haujlwm ntxiv mus.​—Luka 4:1, 2.

  • Thaum hloov dua siab tshiab. Vim cov Yixayee tsis muab siab npuab Vajtswv, Vajtswv thiaj kom Yau-ee mus hais li no rau lawv: “Nej cia li rov los cuag kuv kawg siab kawg ntsws nimno, thiab yoo mov, quaj thiab quaj ntsuag.”​—Yau-ee 2:12-15.

  • Thaum txog Hnub Ua Kevcai Ntxuav. Txhua txhua xyoo thaum txog Hnub Ua Kevcai Ntxuav kev txhaum, Vajtswv sam hwm kom cov Yixayee yoo mov. * (Levi Tej Kevcai 16:29-31) Yeej tsim nyog lawv ua li ntawd xwv lawv thiaj nco ntsoov tias, lawv yog neeg txhaum thiab lawv cheem tsum Vajtswv txojkev zam txim.

Vim li cas Vajtswv ho tsis pom zoo thaum ib txhia ua kevcai yoo mov?

  • Yoo kom luag qhuas xwb. Tswv Yexus qhia tias thaum ua kevcai yoo mov cia li ua twjywm tsis txhob ua tab meeg sawvdaws. Kev yoo mov tsuas yog ua rau Vajtswv paub xwb.​—Mathai 6:16-18.

  • Yoo kom luag xav tias yus ncaj ncees. Txawm yus yoo mov los, tsis qhia tias yus ncaj ncees lossis muaj kev ntseeg dua lwm tus.​—Luka 18:9-14.

  • Yoo los npog kev txhaum. (Yaxaya 58:3, 4) Yav thaud ib txhia txhob txwm ua txhaum, tiamsis lawv yoo mov los npog tej kev txhaum ntawd. Vajtswv tsis txaus siab rau cov ntawd. Lawv yuav tsum hloov dua siab tshiab thiab mloog nws lus.

  • Yoo kom tas kevcai xwb. (Yaxaya 58:5-7) Thaum tej menyuam lam hlub niam hlub txiv kom tas kevcai xwb, niam thiab txiv yeej tu siab. Nkawd yuav zoo siab tshaj yog menyuam hlub nkawd hauv nruab siab tuaj. Vajtswv los kuj ib yam thiab.

Niaj hnub no Vajtswv puas sam hwm kom cov Khixatia yoo mov?

Txheej thaum ub, thaum txog Hnub Ua Kevcai Ntxuav, Vajtswv sam hwm kom Mauxe thiab cov Yixayee ua kevcai yoo mov. Tiamsis thaum Yexus los tuag theej tibneeg lub txhoj, nws twb ntxuav tibneeg tej kev txhaum rau zaum kawg lawm. (Henplais 9:24-26; 1 Petus 3:18) Yog li ntawd, niaj hnub no cov Khixatia tsis tas yoo mov raws li Mauxe Txoj Kevcai lawm. (Loos 10:4; Khaulauxi 2:13, 14) Tsis txhaum yoo mov, tiamsis nyias yuav tau txiav txim nyias, seb lawv yuav yoo mov los tsis yoo.​—Loos 14:1-4.

Niaj hnub no, cov Khixatia paub tseeb lawm tias tsis yog lawv yuav tsum ua kevcai yoo mov lawv thiaj nrog tau Vajtswv sib raug zoo. Phau Vajlugkub kuj tsis qhia tias yuav tsum ua kevcai yoo mov thiaj muaj kev xyiv fab. Cov Khixatia muaj kev xyiv fab vim lawv teev tiam tus “Vajtswv uas muaj kev zoo siab” xwb.​—1 Timaute 1:11, NW; Laj Lim Tswvyim 3:12, 13; Kalatia 5:22.

Ib txhia xav yuam kev li cas?

Xav yuam kev: Ib txhia xav tias tus tubtxib Povlauj sam hwm kom cov niam txiv ua kevcai yoo mov.​—1 Khaulee 7:5, King James Version.

Qhov tseeb: Hauv cov ntawv Vajlugkub qub qub txheej thaud, tsis muaj lo lus “yoo mov” nyob rau hauv 1 Khaulee 7:5. * Twb yog cov neeg uas theej phau Vajlugkub, txhab lo lus “yoo mov” rau hauv xwb. Lawv kuj ntxiv lo ntawd rau hauv tej nqe, xws li Mathai 17:21; Malakau 9:29; thiab Tubtxib Tes Haujlwm 10:30. Cov Vajlugkub uas txhais tshiab feem ntau thiaj muab lo lus “yoo mov” tshem tawm lawm.

Xav yuam kev: Ib txhia xav tias cov Khixatia yuav tsum ua kevcai yoo mov nco txog lub caij tom qab Yexus ua kevcai raus dej thiab mus yoo mov tau 40 hnub tom moj sab qhua.

Qhov tseeb: Yexus tsis tau sam hwm kom nws cov thwjtim ua kevcai yoo mov thiab tsis muaj ib nqe Vajlugkub twg qhia tias cov Khixatia nyob thawj 100 xyoo ua kevcai yoo mov. *

Xav yuam kev: Ib txhia xav tias cov Khixatia yuav tsum yoo mov ua kevcai nco txog Yexus txojkev tuag.

Qhov tseeb: Yexus tsis tau sam hwm kom nws cov thwjtim yoo mov thaum lawv ua kevcai nco txog nws hnub tuag. (Luka 22:14-18) Phau Vajlugkub kuj hais kom cov Khixatia leejtwg tshaib plab, noj mov ua ntej tuaj ua kevcai nco txog Yexus txojkev tuag thiab. (1 Khaulee 11:33, 34) Tiamsis ua cas hauv Mathai 9:15 Yexus ho hais tias nws cov thwjtim yuav yoo mov? Nws hais li ntawd rau qhov tom qab nws tuag lawd, lawv yuav quaj ntsuag nws thiab tsis qab los noj mov xwb.

^ nqe 8 Vajtswv hais rau cov Yixayee tias thaum txog Hnub Ua Kevcai Ntxuav, ‘lawv yuav tsum tswj lawv lub siab.’ (Levi Tej Kevcai 16:29, 31) Kab lus no yog ntsig txog kevcai yoo mov. (Yaxaya 58:3) Phau Txoj Moo Zoo Uas Yog Vajtswv Txojlus, thiaj muab nqe ntawd txhais tias: “Yuav tsum ua kevcai yoo mov.”

^ nqe 19 Mus saib phau ntawv A Textual Commentary on the Greek New Testament, uas yog Bruce M. Metzger sau, Third Edition, sab 554.

^ nqe 21 Ntsig txog Lub Caij 40 (Lent), ib phau ntawv uas qhia txog cov Kav Tos Liv keeb kwm hais tias: “Thawj 300 xyoo tom qab Yexus, lawv ua kevcai yoo mov los npaj rau lub koob tsheej I-xitaw [Easter], lawv yoo mov tsis tshaj ib lub lim tiam, feem ntau yoo mov ib ob hnub xwb . . . Thaum muaj lub rooj sab laj Council of Nicaea (xyoo 325), mam li muaj lus qhia kom yoo 40 hnub nyob rau hauv txojcai 5 uas lawv rhawv tshiab. Tiamsis cov neeg txawj ntse ib txhia hais tias xyov txojcai ntawd puas yog hais txog Lub Caij 40.”​—New Catholic Encyclopedia Second Edition, Phau 8, sab 468.