Hla mus rau

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Phau Vajlugkub

Lus Fajlem thiab Lus Piv Txwv

“Alafa Thiab Aumeka” Yog Leejtwg Tiag?

Ua cas tsim nyog Vajtswv tau lub npe meej mom ntawd?

Hnub Kawg Rau Ntiajteb

Lub Ntiajteb Puas Yuav Raug Puam Tsuaj?

Phau Vajlugkub qhia tias Vajtswv tsim lub ntiajteb no muaj hauv paus hauv ntsis.

Tibneeg, Tebchaw, thiab Tej Qhov Txhia Chaw

Maivliag Puas Yog Vajtswv Niam?

Yuav teb tau lo lus nug no yog tias mus tshawb nrhiav cov nqe Vajlugkub thiab Khixatia tej keeb kwm.

Phau Vajlugkub Hais Li Cas Txog Dainoxaus?

Phau Vajlugkub puas qhia raws li cov neeg tshawb txujci?

Tej Uas Muaj Nuj Nqis Niaj Hnub No

Phau Vajlugkub Qhia Li Cas Txog Cov Uas Xam Pom Lawv Tus Kheej Xwb?

Yexus hais tias: “Hlub kwvtij zej zog ib yam li koj hlub koj tus kheej.” Nws cov lus txhais li cas?