Hla mus rau

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Kev Ntseeg Thiab Kev Pe Hawm

Kev Ntseeg

Kev Dawb Huv Yog Li Cas Tiag?

Tibneeg txhaum puas ua tau neeg dawb huv?

Kev Cawm Dim

Yexus Cawm Neeg Dim Li Cas?

Vim li cas Yexus yuav tsum thov Vajtswv rau peb? Puas yog peb ntseeg Yexus xwb ces peb yuav dim?

Kev Txhaum thiab Kev Zam Txim

Haus Luam Yeeb Puas Txhaum?

Phau Vajlugkub twb tsis qhia txog kev haus luam yeeb, yuav ua li cas peb thiaj paub tias kev haus luam yeeb txhaum los tsis txhaum?

Kev Lig Kevcai

Phau Vajlugkub Qhia Li Cas Txog Kevcai Yoo Mov?

Txheej thaud vim li cas ib txhia ho ua kevcai yoo mov? Niaj hnub no Vajtswv puas xav kom cov Khixatia yoo mov?