Hla mus rau

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Lub Ntiajteb Puas Yuav Raug Puam Tsuaj?

Lub Ntiajteb Puas Yuav Raug Puam Tsuaj?

Phau Vajlugkub qhia li no

Coob tus ntseeg tias lub ntiajteb yuav raug puam tsuaj, yuav raug hlawv pov tseg, lossis yuav muaj dua ib lub ntiajteb los hloov lub no. Tiamsis phau Vajlugkub tsis qhia li ntawd. Phau Vajlugkub qhia tias Vajtswv tsim lub ntiajteb no los nyob mus ib txhis.

  • “Cov ncaj ncees yuav tau lub tebchaws [“ntiajteb,”NW] ua lawv teej lawv tug, thiab tau nyob rau hauv mus ib txhis.”​—Ntawv Nkauj 37:29.

  • “[Vajtswv] txawb lub ntiajteb rau saum tej taw tiag, thiaj tsis ua zog ib txhis li.”​—Ntawv Nkauj 104:5.

  • “Lub ntiajteb nyob ruaj mus ib txhis.”​—Laj Lim Tswvyim 1:4.

  • “[Vajtswv] yog tus uas puab lub ntiajteb thiab muab tsim cia, nws muab lub ntiajteb tsim ruaj khov, nws tsis tsim nyob do cuas, nws tsim kom muaj neeg nyob.”​—Yaxaya 45:18.

Tibneeg puas yuav ua rau lub ntiajteb puam tsuaj mus?

Tibneeg tsim ntau yam ua rau tej huab cua thiab dej hiavtxwv tsis zoo tsis huv lawm. Kev tsov kev rog kuj ua rau ntau lub tebchaws liam sim tas. Tiamsis Vajtswv yuav tsis pub tibneeg ua rau lub ntiajteb no puam tsuaj mus. Vajtswv cog lus tias nws yuav “rhuav tshem cov uas rhuav tshem lub ntiajteb.” (Qhia Tshwm 11:18) Vajtswv yuav ua li no li cas?

Tibneeg tej tseem fwv tsis muaj peevxwm tiv thaiv thiab saib xyuas lub ntiajteb no. Vajtswv lub Nceeg Vaj saum ntuj yuav hloov tej tseem fwv ntawd chaw. (Daniyee 2:44; Mathai 6:9, 10) Yexus Khetos uas yog Vajtswv tus tub yuav kav lub Nceeg Vaj ntawd. (Yaxaya 9:6, 7) Thaum Yexus nyob hauv ntiajteb, nws ua txuj ci tswj tau huab cua tibsi. (Malakau 4:35-41) Qhov ntawd qhia tias nws muaj hwjchim heev. Thaum Yexus ua Vajntxwv kav hlo lub ntiajteb ces nws yuav saib xyuas txhua yam nyob rau hauv tsis hais huab cua, dej nag tibsi. Nws yuav kho ib puas tsav yam hauv ntiajteb no kom zoo nkauj ib yam li lub vaj Edee.​—Mathai 19:28; Luka 23:43.

Phau Vajlugkub puas qhia tias lub ntiajteb yuav raug hlawv pov tseg?

Phau Vajlugkub tsis qhia tias lub ntiajteb no yuav raug hlawv pov tseg. Thaum tibneeg nyeem txog 2 Petus 3:7, lawv xav yuam kev tias Vajtswv yuav muab lub ntiajteb no hlawv pov tseg. Nqe ntawd hais tias: “Lub ntuj thiab lub ntiajteb raug muab tu tseg cia rau hluavtaws.” Cia peb kawm txog 2 lub ntsiab uas yuav pab peb nkag siab nqe Vajlugkub ntawd:

  1. Muaj zaum puav, hauv phau Vajlugkub, lo lus “ntuj,” “ntiajteb,” thiab “hluavtaws” piv txwv txog lwm yam. Xws li hauv Ntawv Nkauj 96:1 muaj ntau phau Vajlugkub muab nqe no txhais tias: “Tag nrho lub ntiajteb, cia li hu nkauj rau [Yehauvas].” Hauv nqe no, lo lus “ntiajteb” tsis yog lub ntiajteb tiag tiag tiamsis piv txwv txog tibneeg, rau qhov tibneeg thiaj txawj hu nkauj xwb.

  2. Cov nqe Vajlugkub ua ntej 2 Petus 3:7 qhia tias lo lus ntuj, ntiajteb, thiab hluavtaws txhais li cas tiag. Hauv nqe 5 thiab 6, Petus muab Yehauvas hnub piv rau Nau-a tiam. Thaum Dej Dag Nyab ntiajteb, Yehauvas tsis rhuav tshem lub ntiajteb daim av, tiamsis nws tsuas rhuav tshem cov neeg phem xwb. (Chiv Keeb 6:11) Tsis tas li ntawd xwb, “lub ntuj” uas piv txog tibneeg tej nom tswv kuj raug puam tsuaj lawm thiab. Thaum dej nqeg lawd, tshuav Nau-a thiab nws tsev neeg lawm xwb. Lawv mam li muaj tub ki puv lub ntiajteb no dua. (Chiv Keeb 8:15-18) Yog li ntawd, lub ntiajteb tseem nyob khov kho li qub.

Raws li peb tau kawm, cov “hluavtaws” hauv 2 Petus 3:7 piv txwv txog qhov uas Vajtswv yuav rhuav tshem cov tibneeg phem xwb tsis yog rhuav tshem lub ntiajteb. Vajtswv cog lus tias “lub ntuj tshiab thiab lub ntiajteb tshiab” yuav muaj “txojkev ncaj ncees.” (2 Petus 2:13) Lub “ntuj tshiab” piv txog Vajtswv lub Nceeg Vaj uas yog roog nom tswv uas yuav kav lub ntiajteb tshiab. Lub “ntiajteb tshiab” piv txog cov neeg ncaj ncees uas mloog Vajtswv lus. Thaum lub Nceeg Vaj kav, lub ntiajteb yuav zoo li ib lub vaj kaj siab uas muaj kev thaj yeeb.​—Qhia Tshwm 21:1-4.