Hla mus rau

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Haus Luam Yeeb Puas Txhaum?

Haus Luam Yeeb Puas Txhaum?

Phau Vajlugkub qhia li no

Phau Vajlugkub tsis hais ncaj qha txog kev haus luam yeeb * thiab kev haus yeeb haus tshuaj. Tiamsis muaj tej hauv paus ntsiab lus uas qhia tias Vajtswv tsis nyiam tej yam tsis huv uas puas tsuas peb lub cev. Vajtswv thiaj suav tias txhaum rau peb haus luam yeeb.

  • Saib txojsia muaj nqes. “Vajtswv . . . yog tus uas pub txojsia thiab pa.” (Tubtxib Tes Haujlwm 17:24, 25) Vim li ntawd peb yuav tsum saib txojsia rau nqe, tsis txhob ua tej yam uas yuav txo tau peb txojsia, xws li haus luam yeeb. Thoob ntiajteb tibneeg tuag coob heev tim haus luam yeeb nkaus, mas yeej tsis tsim nyog kiag li.

  • Hlub kwvtij zej zog. “Hlub kwvtij zej zog ib yam li koj hlub koj tus kheej.” (Mathai 22:39) Luag tshawb pom tias cov uas niaj hnub nqus tej pa luam yeeb tseem xeeb mob xeeb nkeeg ib yam li tus haus lossis tej zaum tseem tshaj thiab. Yog peb hlub peb cov kwvtij zej zog ces peb yuav tsis haus luam yeeb.

  • Coj lub neej dawb huv. “Muab nej lub cev xyeem pub rau Vajtswv, yog yam uas xyeem ciaj sia thiab dawb huv thiab txaus Vajtswv lub siab.” (Loos 12:1) “Cia peb ntxuav peb tus kheej kom dawb huv ntawm txhua yam kev phem kev qias sab nqaij tawv . . . thiab muaj txojkev dawb huv puv npo vim paub ntshai Vajtswv.” (2 Khaulee 7:1) Yog yus haus luam yeeb ces ua rau yus tsis dawb huv lawm. Cov uas txhob txwm haus luam yeeb nqus tej tshuaj uas yuav ua rau lawv lub cev muaj mob muaj nkeeg.

Phau Vajlugkub qhia li cas txog kev haus xas thiab lwm yam yeeb tshuaj uas haus ua si?

Phau Vajlugkub tsis hais ncaj qha txog kev haus xas (lossis tshuaj maj) thiab lwm yam yeeb tshuaj. Tiamsis muaj tej hauv paus ntsiab lus uas qhia tias phau Vajlugkub tsis pom zoo siv tej tshuaj muaj yees los haus ua si:

  • Tswj peb tus kheej. “Yuav tsum hlub tus tswv uas yog koj tus Vajtswv . . . kawg koj lub tswvyim.” (Mathai 22:37, 38) “Paub tswj nej tus kheej.” (1 Petus 1:13) Thaum tibneeg haus yeeb haus tshuaj lawv tswj tsis tau lawv tus kheej. Coob tus tseem quav tej tshuaj ntawd lawm thiab. Qhov no ua rau lawv pheej xav ntsoov seb yuav nrhiav tej tshuaj ntawd qhovtwg los haus xwb. Lawv tsis xav txog tej yam zoo lawm.​—Filipi 4:8.

  • Mloog nom tswv tej kevcai. “Nyob hauv cov nom tswv thiab cov uas muaj hwjchim qab kev tswjhwm.” (Titau 3:1) Ntau lub tebchaws tsa kevcai nruj heev los tswj tej yeeb tej tshuaj. Yog peb xav ua haum Vajtswv siab peb yuav tsum mloog nom tswv tej kevcai.​—Loos 13:1.

^ nqe 3 Kev haus luam yeeb kuj yog hais rau haus xinkas (cigars), thiab haus yeeb thooj. Hom luam yeeb uas luag ntsuas lossis nqus ntawm qhov ntswg kuj tsis zoo thiab. Tsis tas li ntawd, tsis zoo haus tej luam yeeb noj roj uas muaj cov tshuaj nikauthee (nicotine), thiab lwm yam tshuaj zoo li ntawd.