Hla mus rau

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Phau Vajlugkub Hais Li Cas Txog Dainoxaus?

Phau Vajlugkub Hais Li Cas Txog Dainoxaus?

Phau Vajlugkub hais li no

Phau Vajlugkub tsis hais tsi ntsees txog dainoxaus (dinosaurs), tiamsis phau Vajlugkub qhia tias Vajtswv “tsim ib puas tsav yam.” (Qhia Tshwm 4:11) Yog li ntawd, peb paub tias Vajtswv kuj tsim cov dainoxaus thiab. * Tej zaum cov nqe Vajlugkub nram no kuj yog hais txog dainoxaus thiab:

Puas yog lwm yam tsiaj txia ua dainoxaus xwb?

Yog tias lwm hom tsiaj txia zuj zus ua dainoxaus ces yeej yuav muaj pob txha ua pov thawj tias tau txia li cas. Tiamsis cov pob txha dainoxaus yeej ib txwm zoo li qub, tsis txawv txav. Qhov no muaj raws li phau Vajlugkub qhia tias Vajtswv yog tus tsim txhua yam tsiaj, nyias muaj nyias hom. Ntawv Nkauj 146:6 piav tias Vajtswv yog “tus uas tsim ntuj tsim teb thiab dej hiavtxwv thiab txhua yam uas nyob hauv.”

Dainoxaus nyob rau lub caij nyoog twg?

Phau Vajlugkub piav tias Vajtswv tsim tej tsiaj hauv nruab deg thiab saum nruab ntug rau hnub 5 thiab 6. Ib hnub ntev li txhiab txhiab xyoo. * (Chiv Keeb 1:20-25, 31) Ntshe muaj dainoxaus coob heev nyob rau lub caij nyoog ntawd ntag. Tej uas luag tau qhia txog dainoxaus tsis cov nyom Vajlugkub.

Npehemau thiab Leviathas puas yog dainoxaus?

Npehemau thiab Leviathas tsis yog dainoxaus. Txawm phau ntawv Yauj sau txog 2 tug tsiaj no los, tsis paub tseeb tias yog tsiaj dabtsi tiag. Phau Vajlugkub piav tias Npehemau muaj ntsis zoo li tus npua dej lossis ntxhw dej, hos Leviathas zoo li tus kheb. (Yauj 40:15-23; 41:1, 14-17, 31) Yog li ntawd, lo lus “Npehemau” thiab “Leviathas” yeej tsis yog dainoxaus, vim thaum Vajtswv hais kom Yauj saib cov tsiaj no dainoxaus twb tu noob tag lawm.​—Yauj 40:16; 41:8.

Ua li cas rau cov dainoxaus lawm?

Phau Vajlugkub tsis qhia tias yog vim li cas dainoxaus thiaj tu noob. Tiamsis Phau Vajlugkub qhia tias Vajtswv tsim ib puas tsav yam ‘raws li nws twb xav tseg’ lawm. (Qhia Tshwm 4:11) Yog li ntawd, peb paub tias Vajtswv yeej muaj ib lub hom phiaj nws thiaj tsim dainoxaus. Thaum lub hom phiaj ntawd tiav lawd, Vajtswv thiaj cia dainoxaus tu noob.

^ nqe 3 Tej pob txha (fossils) uas luag khawb tau los, ua pov thawj tias yeej muaj dainoxaus nyob los lawm tiag. Luag nrhiav tau pob txha dainoxaus ntau heev muaj cov loj cov me tibsi.

^ nqe 10 Hauv phau Vajlugkub lo lus “hnub” tsis yog hais rau ib hnub ntev li 24 teev nkaus xwb. Tiamsis ib hnub kuj piv txwv txog ib lub caij nyoog uas ntev txog txhiab txhiab xyoo thiab.​—Chiv Keeb 1:31; 2:1-4; Henplais 4:4, 11.