Hla mus rau

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

“Alafa Thiab Aumeka” Yog Leejtwg Tiag?

“Alafa Thiab Aumeka” Yog Leejtwg Tiag?

Phau Vajlugkub qhia li no

“Alafa thiab Aumeka” yog Vajtswv Yehauvas tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus. Hauv phau Vajlugkub 2 lo lus no muaj tshwm 3 zaug xwb.​—Qhia Tshwm 1:8; 21:6; 22:13. *

Vim li cas Vajtswv hais tias nws yog “Alafa thiab Aumeka”?

Thaum sau Phau Vajlugkub Tshiab yog sau ua lus Kili. Yog li ntawd, phau Qhia Tshwm kuj yog sau ua lus Kili thiab. Alafa yog thawj tug tsiaj ntawv Kili thiab aumeka yog tus tsiaj ntawv kawg. Phau Vajlugkub thiaj muab 2 tug tsiaj ntawv no los ua piv txwv tias tsis muaj ib tug vajtswv ua ntej Yehauvas thiab tom qab nws tsis muaj ib tug li. Nws yog lub hauv paus “chiv keeb thiab qhov kawg.” (Qhia Tshwm 21:6) Yehauvas yog Vajtswv tus loj dua ntais uas ib txwm muaj nyob los. Nws yog tus Vajtswv “thaum ub los mus ib txhis tsis kawg.”​—Ntawv Nkauj 90:2.

Leejtwg yog “lub hauv paus thiab lub ntsis”?

Phau Vajlugkub muab lub npe meej mom “lub hauv paus thiab lub ntsis” siv rau Yehauvas thiab Yexus, tiamsis nyias muaj nyias lub ntsiab. Thov nyeem 2 lub ntsiab nram no.

  • Hauv Yaxaya 44:6, Yehauvas hais tias: “Kuv yog lub hauv paus thiab lub ntsis, dhau kuv lawm tsis muaj ib tug vajtswv twg li.” Nqe no Yehauvas qhia meej tias nws tibleeg xwb thiaj yog tus tseem Vajtswv mus ib txhis, dhau nws lawm tsis muaj lwm tus Vajtswv li. (Kevcai 4:35, 39) Yog li ntawd, hauv nqe no “lub hauv paus thiab lub ntsis” txhais ib yam li “Alafa thiab Aumeka.”

  • Qhia Tshwm 1:17, 18 thiab 2:8 hais tias: “Kuv yog lub hauv paus [lossis yog “thawj tug”] thiab yog lub ntsis [lossis “tus kawg”].” Nqe no yog hais rau Yexus Khetos. Peb paub li no rau qhov yog peb nyeem tag nrho tshooj ntawd, pom tias cov nqe no tham txog ib tug uas tau tuag thiab sawv rov qab los. Yexus thiaj yog tus uas tuag sawv rov qab los xwb. Vajtswv ib txwm tsis txawj tuag li. (Tubtxib Tes Haujlwm 3:13-15; Hanpaku 1:12, NN) Tsis tas li ntawd xwb, hauv nqe ntawd “lub hauv paus” ua lus Kili yog plhautha (pro’tos) tsis yog Alafa, thiab “lub ntsis” ua lus Kili yog esakhatha (e’skha·tos) tsis yog Aumeka. Ob lo lus no yeej phim Yexus vim nws yog thawj tug uas sawv rov qab los ua ib tug plig tsis txawj tuag. Nimno nws muaj txojsia nyob “mus ib txhis” saum ntuj ceeb tsheej. (Qhia Tshwm 1:18; Khaulauxi 1:18) Yav tom hauv ntej, Yexus yuav yog tus uas tsa cov tuag sawv rov qab los. (Yauhas 6:40, 44) Yog li ntawd, thiaj li hais tias nws yog tus kawg uas Vajtswv tau tsa sawv rov qab los.​—Tubtxib Tes Haujlwm 10:40.

Tus “Alafa thiab Aumeka” hauv Qhia Tshwm 22:13 puas yog Yexus?

Tus “Alafa thiab Aumeka” hauv nqe no tsis yog Yexus. Peb tsis paub meej tias leejtwg yog tus hais cov lus hauv tshooj no. Viyees Npakali (William Barclay) uas yog tus tshawb nrhiav Vajlugkub tej keeb kwm hais tias “cov lus hauv phau ntawv Vajlugkub no muaj ntsis hais tom ntej tom qab, . . . yog li ntawd, nyuaj rau paub tseeb tias leejtwg yog tus hais lus.” (The Revelation of John, Volume 2, Revised Edition, sab 223) Nyob rau lwm nqe “Alafa thiab Aumeka” yog Yehauvas. Yog li ntawd, hauv Qhia Tshwm 22:13 yuav tsum yog Yehauvas thiab, tsis yog Yexus.

^ nqe 3 Hauv phau Vajlugkub King James Version, “Alafa thiab Aumeka” kuj pom tshwm hauv Qhia Tshwm 1:11 thiab. Tiamsis hauv cov ntawv Vajlugkub Kili uas qub tshaj plaws, tsis pom 2 lo lus ntawd tshwm hauv nqe ntawd. Puag tom qab no muaj neeg ntxiv 2 lo lus ntawd rau hauv Qhia Tshwm 1:11 lawm xwb. Twb yog vim li ntawd, cov Vajlugkub txhais tshiab feem ntau thiaj tsis tso 2 lo lus no rau hauv nqe ntawd.