Hla mus rau

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Yeeb Yaj Kiab Kos Duab

Cov yeeb yaj kiab no zoo saib kawg li thiab qhia tej ntsiab lus tseem ceeb heev.

 

Yuav Hais Li Cas Thiaj Haum Niam Thiab Txiv Siab?

Yog koj tsis xav qhia siab rau koj niam koj txiv, kawm seb koj yuav ua li cas koj thiaj txawj nrog nkawd hais lus.

Sib Hlub Tiag Tiag Los Pom Dheev Nyiam Ceev Ceev Xwb?

Kawm seb qhov uas pom dheev nyiam ceev ceev thiab kev sib hlub tiag tiag txawv li cas.

Txhob Cia Npoj Txw Tau Koj!

Plaub yam uas yuav pab koj ua siab loj, luag thiaj haub tsis tau koj.

Yuav Siv Tej Vej Xaij Ntaus Phoojywg Li Cas?

Yog koj paub ceev faj es zam tej yam tsis zoo ces tej vej xaij ntaus phoojywg yuav yog ib yam uas lomzem heev.

Siv Tswvyim Kov Yeej Cov Thab Plaub

Ua cas ib txhia nyiam thab plaub ua luaj? Yog lwm tus thab koj, koj yuav siv tswvyim li cas koj thiaj kov yeej tau nws?