Hla mus rau

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

KEV PAB RAU COV HLUAS

Phau Vajlugkub Pab Puas Tau Kuv?​—Zaj 1: Nyeem Vajlugkub

Phau Vajlugkub Pab Puas Tau Kuv?​—Zaj 1: Nyeem Vajlugkub

Ib tug ntxhais hu ua Npli-ana (Briana) uas muaj 15 xyoos hais tias: “Kuv xav nyeem phau Vajlugkub tiamsis tuab dhau lawm ceeblaj nyeem tas!”

Koj puas xav li ntawd thiab? Zaj no yuav pab tau koj!

 Ua cas tsim nyog nyeem phau Vajlugkub?

Muaj coob leej ntau tus ceeblaj nyeem phau Vajlugkub rau qhov tuab heev, thiab muaj tshaj li ib txhiab nplooj, kuj tsis muaj duab thiab. Lawv xav tias nyeem Vajlugkub tsis lomzem zoo li saib this vis lossis saib yeeb yaj kiab. Koj ne, puas xav li ntawd thiab?

Muab xav li no: Yog koj pom ib lub thawv rau nyiaj rau kub uas qub heev, koj puas xav xauj seb muaj dabtsi nyob hauv? Yeej xav xwb, puas yog?

Phau Vajlugkub zoo li ib lub thawv nyiaj ntawd ntag. Muaj tej lus nyiaj lus kub uas pab tsav tswvyim rau koj. Yuav pab tau koj li no:

 • Paub txiav txim siab zoo

 • Nrog niam txiv sib raug zoo

 • Nrhiav tau phoojywg zoo

 • Nyiaj taus tej kev ntxhov siab

Phau Vajlugkub qub heev, ua cas ho muaj tej lus qhuab qhia uas tseem pab tau peb niaj hnub nimno? Rau qhov “Vajtswv txojlus txhua nqe yog tawm hauv Vajtswv lub qhov ncauj los.” (2 Timaute 3:16) Yog li ntawd, tej lus qhuab qhia hauv phau Vajlugkub yeej zoo tshaj plaws li.

Phau Vajlugkub zoo li thawv nyiaj thawv kub uas muaj tej tswvyim zoo tshaj plaws

 Koj yuav nyeem Vajlugkub li cas?

1. Pib nyeem phau Vajlugkub ib tog tuaj. Yog koj nyeem phau Vajlugkub ib lwm thoob plaws, koj yuav nkag siab phau Vajlugkub lub ntsiab. Koj nyeem li nram no los tau:

 •  Pib nyeem phau Chiv Keeb mus txog ntua phau Qhia Tshwm, tag nrho 66 phau.

 •  Nyeem raws li tau muaj tshwm sim ib qho zuj zus.

Sim nyeem li no: Sab A7 hauv phau Vajlugkub Askiv, New World Translation qhia ib qho zuj zus txog Yexus lub neej hauv ntiajteb no.

2. Xaiv ib zaj uas yuav txhawb tau koj lub zog. Muaj cov ntsiab lus nram no txhawb zog heev:

 • Yuav ua li cas thiaj nrhiav tau tej phoojywg zoo? Mus nyeem txog Yaunathas thiab Davi nkawd. (1 Xamuyee, tshooj 18-20) Tom qab ntawd saib daim ntawv, “How to Find Loyal Friends” (“Nrhiav Tej Phoojywg Zoo”). Daim no yuav pab koj zeem tau phoojywg zoo.

 • Koj yuav zam tej kev sim siab li cas? Mus nyeem txog Yauxej seb nws zam dhau kev sim siab li cas. (Chiv Keeb, tshooj 39) Ua zoo xav seb koj khaws tau dabtsi coj mus siv.

 • Kev thov Vajtswv yuav pab tau koj li cas? Mus nyeem seb Nehemi tau ua li cas. (Nehemi, tshooj 2) Ua zoo xav seb thaum Nehemi thov Vajtswv tas pab tau nws li cas.

Sim nyeem li no: Nrhiav ib qho chaw ntsiag to los nyeem Vajlugkub, thiaj li tsis muaj lwm yam tab kaum.

3. Xaiv ib zaj lus qhia lossis ib zaj nkauj hauv phau Vajlugkub los nyeem, tom qab ntawd xav seb koj yuav muab siv li cas. Nug koj tus kheej li no:

 •  Ua cas Yehauvas ho muab zaj no sau cia hauv phau Vajlugkub?

 •  Zaj no qhia li cas txog Yehauvas?

 •  Kuv yuav coj zaj no mus siv hauv kuv lub neej li cas?

Sim nyeem li no: Npaj siab nyeem phau Vajlugkub txhua txhua hnub. Teem seb koj yuav pib rau hnub twg mus.