Hla mus rau

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

KEV PAB RAU COV HLUAS

Phau Vajlugkub Pab Puas Tau Kuv?​—Zaj 2: Ua Kom Muaj Siab Nyeem Vajlugkub Tuaj

Phau Vajlugkub Pab Puas Tau Kuv?​—Zaj 2: Ua Kom Muaj Siab Nyeem Vajlugkub Tuaj

Ib tug tub hluas hu ua Vees (Will) hais tias: “Yog koj tsis txawj nyeem phau Vajlugkub, ces koj yuav tsis muaj siab nyeem li.”

Yuav ua li cas koj thiaj muaj siab nyeem phau Vajlugkub tuaj? Zaj no yuav pab tau koj.

 Ua kom phau Vajlugkub ciaj sia

Ua tib zoo xav txog zaj uas koj nyeem. Nyeem li nram no:

 1. Xaiv ib zaj uas koj xav kawm hauv phau Vajlugkub. Xaiv zaj twg los tau. Muaj tej tug xaiv ib tshooj hauv Mathai, Malakau, Luka lossis Yauhas. Ib txhia ho xaiv tej suab yeeb yam hauv jw.org.

 2. Nyeem zaj uas koj xaiv. Koj nyeem ib leeg los tau. Yog xav nrog tej phoojywg lossis koj tsev neeg nyeem tawm suab ua ke los kuj tau thiab. Yog koj nyeem nrog lwm tus, zoo muab cov nqe Vajlugkub faib nyeem yam li ua yeeb yam.

 3. Xyaum li nram no:

  • Kos ib daim duab txog zaj uas koj nyeem. Lossis kos ob peb daim duab txog tej uas muaj tshwm sim hauv zaj ntawd. Hauv qab cov duab sau ob peb lo lus piav seb tau muaj tshwm sim li cas.

  • Thaum koj nyeem txog ib tug uas muaj kev ntseeg ruaj nreeg, sau seb nws coj tus cwj pwm zoo li cas thiab nws tau txais tej koob hmoov zoo li cas.

  • Muab zaj uas koj nyeem ntawd tham ib yam li koj tabtom tshaj xov xwm. Ua txuj taug qab ib tog tuaj seb tau muaj li cas. Ua txuj nug cov neeg hauv zaj ntawd seb lawv ua tau timkhawv li cas.

  • Tej zaum koj nyeem txog ib tug hauv phau Vajlugkub uas tau txiav txim siab yuam kev. Tiamsis xav seb yog nws ho txiav txim siab tau zoo, nws lub neej yuav txawv li cas. Xws li thaum Petus tsis lees paub Yexus. (Malakau 14:66-72) Xav seb, tej yam twg yuav pab kom Petus tsis txhob ua yuam kev li ntawd?

  • Yog koj xav sau ib zaj tshiab, muab zaj uas koj nyeem hauv Vajlugkub sau ua ib zaj yeeb yaj kiab. Piav seb koj kawm tau dabtsi los ntawm zaj ntawd.—Loos 15:4.

   Cia phau Vajlugkub ciaj sia rau koj pom!

 Ua tib zoo tshawb nrhiav!

Yog koj ua tib zoo tshawb nrhiav zaj uas koj nyeem, koj yuav nrhiav tau tej lus nyiaj lus kub. Koj yuav tshawb tau tej lo uas tshwj xeeb kawg li.

Muab Mathai 28:7 piv rau Malakau 16:7. Xav rau cov lus nug no:

 •  Ua cas Malakau ho sau tias Yexus yuav tshwm rau nws cov thwjtim “thiab Petus” pom?

 • Xav li no: Malakau twb tsis nyob ntawd thaum Yexus tshwm rau lawv pom; muaj pov thawj qhia tias, nws hnov los ntawm Petus xwb.

 • Tej lus nyiaj lus kub: Petus tau coj li cas nrog Yexus? Txawm li ntawd los, thaum hnov tias Yexus yuav los ntsib nws, puas txhawb Petus lub zog? (Malakau 14:66-72) Raws li zaj no, Yexus puas yog ib tug phoojywg uas hlub Petus tiag? Koj yuav xyaum Yexus tus qauv li cas nrog koj tej phoojywg kwvluag?

Ua kom phau Vajlugkub ciaj sia thiab ua tib zoo tshawb nrhiav kam tiag. Yog koj ua li no, koj yuav muaj siab nyeem phau Vajlugkub tiag!