Hla mus rau

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Txojcai Tiv Thaiv Tej Yam Ntsig Txog Koj

Txojcai Tiv Thaiv Tej Yam Ntsig Txog Koj

Yehauvas Cov Timkhawv lub koom haum saib tej yam ntsig txog koj rau nqe raws li phau Vajlugkub qhia. Yuav kom lub koom haum ua tau tes haujlwm pab Yehauvas Cov Timkhawv, thiab lwm tus tsis hais ntawm sab nqaij tawv lossis ntawm sab kev ntseeg, yuav tau ua tib zoo tiv tauj muab tej yam ntsig txog cov uas lawv pab sau cia. Lub koom haum to taub tias yuav tau ceev tej yam ntawd zoo zoo tsis pub leejtwg nyiag tau. (Paj Lug 15:22; 25:9) Yeej tsis pub cov uas tsis muaj cai saib txeem tau rau lub vej xaij no.​—Paj Lug 20:19.

Ntau lub tebchaws rhawv tej txojcai tsis pub leejtwg nyiag tau tej yam ntawd. Ua ntej nom tswv rhawv tej txojcai ntawd los, Yehauvas Cov Timkhawv lub koom haum twb yeej saib taus tej yam ntsig txog koj. Yehauvas Cov Timkhawv lub koom haum yuav tiv thaiv tej yam ntsig txog koj, li lawv ib txwm ua thiab tau muab sau cia rau nram no.

Hais Rau Leejtwg

Zaj no hais rau Yehauvas Cov Timkhawv lub koom haum tej ceg uas nyob thoob plaws ntiajteb huvsi.

Tiv Thaiv Tej Yam Ntsig Txog Koj

Yehauvas Cov Timkhawv lub koom haum saib xyuas tej yam ntsig txog koj raws li cov hauv paus ntsiab lus nram no:

 1. Tsuas siv tej yam ntsig txog koj raws li kevcai xwb.

 2. Tsuas siv thiab sau tej yam ntsig txog koj uas tsim nyog xwb kom Yehauvas Cov Timkhawv thiaj ua tau lawv tes haujlwm.

 3. Yog muaj dabtsi hloov, qhia rau lub koom haum paub lawv mam li muab kho sai li sai tau.

 4. Lub koom haum tsuas muab tej yam ntsig txog koj khaws cia thaum tseem siv xwb.

 5. Lub koom haum saib taus koj thiab tej kevcai uas tiv thaiv koj.

 6. Peb tsuas pub cov uas muaj haujlwm pom tej yam ntsig txog koj xwb. Tag nrho tej yam ntsig txog koj uas tso rau hauv koos pis tawj los, cov uas muaj npe thiaj mus tau xwb. Tej tsev rau ntawv los muab liaj txhua hmo thiab tsuas pub cov uas muaj haujlwm mus xwb.

 7. Tej yam ntsig txog koj yuav tsis muab xa ib ceg mus rau ib ceg. Yog Yehauvas Cov Timkhawv lub koom haum yuav siv tej yam ntsig txog koj raws li koj, uas yog Yehauvas ib tug Timkhawv, tau zoo siab hlo tso cai, lawv thiaj mam li xa mus rau lwm ceg xwb.

Tej Kevcai Uas Tiv Thaiv Koj

 1. Raws li tej uas Yehauvas Cov Timkhawv ib txwm ua, uas tau muab sau rau txojcai no, koj muaj cai tiv thaiv, kho, thiab tshem tej yam ntsig txog koj tawm.

 2. Yog leejtwg xav hloov tej yam ntsig txog nws tus kheej, nws yuav tau muab ntawv pov thawj los qhia tias nws yog tus neeg ntawd tiag.

 3. Yog koj xav saib, kho, lossis tshem tej yam ntsig txog koj, lub koom haum yuav muab tsom xam seb puas hla lub koom haum tej kevcai ntsig txog kev teev tiam thiab tes haujlwm.

 4. Lub koom haum sau cia txhua tus uas rau npe ua Yehauvas ib tug Timkhawv. Yog muab Yehauvas Cov Timkhawv ib tug lub npe rho tawm lawm ces yuav tsis yog raws li lub koom haum tej kevcai thiab kev ntseeg.

Yog Leejtwg Tsis Txaus Siab

Yog leejtwg ho xav tias tsis ua raws cai rau nws lawm, nws sau ib tsab ntawv mus rau ceg uas saib xyuas lub tebchaws nws nyob los yeej tau. Tsis pub dhau 2 lub lim tiam, suav hnub uas nws tsis txaus siab txog hnub uas xa tsab ntawv mus.