Hla mus rau

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Yehauvas Cov Timkhawv Tshooj Cai Thoob Ntiajteb Tiv Thaiv Ntaub Ntawv

Yehauvas Cov Timkhawv Tshooj Cai Thoob Ntiajteb Tiv Thaiv Ntaub Ntawv

Yehauvas Cov Timkhawv lub koom haum kev ntseeg thoob ntiajteb (“lub koom haum”) paub tias txhua tus muaj cai tiv thaiv tej yam txog lawv tus kheej. Lawv paub tias yuav tsum tiv thaiv tej ntaub ntawv ntsig txog ib tug neeg twg. Lub koom haum pom tias yuav tsum muaj kev txuas lus xwv lawv thiaj paub txog Yehauvas Cov Timkhawv txhua tus, tsis hais khaws tej ntaub ntawv txog tus Timkhawv npe thiab chaw nyob, mus rau tej yam uas tsis zoo qhia rau sawvdaws paub, lub koom haum thiaj paub pab thiab saib xyuas tus ntseeg ntawd raws li nws xav tau. Tsis tas li ntawd xwb, lub koom haum paub tias lawv yuav tsum tiv thaiv thiab ceev tej ntaub ntawv cia txog cov uas lawv saib xyuas, tsis txhob muab tej ntawv ntawd tso lossis nthuav tawm rau sawvdaws paub.—Paj Lug 15:22; 20:19; 25:9.

Ntau lub tebchaws tau rhawv kevcai lij choj los tiv thaiv tibneeg tej ntaub ntawv. Ua ntej tsis tau muaj tej kevcai ntawd, lub koom haum, tsis hais tej ceg Npe-ee, twb ua tib zoo ceev tej ntaub ntawv txog cov uas lawv saib xyuas lawm. Lub koom haum yuav yimhuab nrhiav kev los tiv thaiv tibneeg tej ntaub ntawv rau yav tom hauv ntej, zoo li lawv ib txwm tau ua.

Ntsiab Lus Tiv Thaiv. Lub koom haum tiv thaiv tibneeg tej ntaub ntawv raws li cov ntsiab lus no:

  1. Khaws tej ntaub ntawv uas tsim nyog xwb, thiab khaws raws li tej kevcai lij choj tau sam hwm tseg.

  2. Khaws thiab siv tej ntaub ntawv los ua tej yam ntawm sab kev ntseeg xwv lub koom haum tes haujlwm thiaj tiav xwb.

  3. Tej ntaub ntawv uas lub koom haum khaws yuav tsum muaj tseeb thiab yuav tsum kho yog tias tau hloov li cas. Yog lub koom haum paub tias ib tug twg cov ntaub ntawv hloov lawd, lub koom haum yuav tsum kho kom sai.

  4. Khaws tej ntaub ntawv ntev li tsim nyog xwb, thiab tsuas siv los pab kom lub koom haum tes haujlwm tiav xwb.

  5. Yuav tsum ua saib taus thiab txawj xav txog cov neeg lossis txog yam uas yus khaws ntaub ntawv ntsig txog.

  6. Yuav tsum siv tej twj koos pis tawj thiab tsa lwm yam kevcai los tiv thaiv, xwv cov neeg uas muaj cai thiaj pom tau cov ntaub ntawv uas lub koom haum khaws xwb. Txhua lub koos pis tawj uas khaws ntaub ntawv txog tibneeg, yuav tsum muaj lo lus yuam sij (password) los tiv thaiv. Tsuas yog cov muaj cai xwb, thiaj paub lo lus yuam sij. Thaum sawvdaws ua haujlwm tas lawm, yuav tsum muab chav haujlwm ntawd xauv zoo zoo. Tsuas yog cov uas muaj cai xwb, thiaj qheb tau rov mus rau hauv.

  7. Tsuas pub ib ceg Npe-ee xa ntaub ntawv txog ib tug twg mus rau lwm ceg, yog tias qhov ntawd yuav pab kom lub koom haum tes haujlwm tiav xwb. Txhua tus uas tau yeem los ua Yehauvas ib tug Timkhawv, yeej zoo siab hlo tso cai rau lub koom haum xa ntaub ntawv li no.

Thaum lub koom haum siv tej ntaub ntawv ntsig txog ib tug twg, lawv coj raws li cov ntsiab lus saum no. Lub koom haum tsuas khaws tej yam xws li tau qhia hauv phau ntawv Organized to Do Jehovah’s Will, uas txhua tus Timkhawv tau txais thaum lawv ua ib tug tshaj tawm. Yog xav paub ntxiv ces mus saib phau ntawv Organized to Do Jehovah’s Will.

Yehauvas Cov Timkhawv Tshooj Cai Thoob Ntiajteb Siv Tej Ntaub Ntawv Ntsig Txog Koj yog daim ntawv uas tso cai los tiv thaiv txhua leej txhua tus cov ntaub ntawv, tsis hais tej ntaub ntawv tseem ceeb uas tsis zoo qhia rau sawvdaws paub. Tshooj cai ntawd kuj tso cai los kho thiab lwv tej ntaub ntawv ntawd. Tshooj cai no muaj nyob rau ntawm lub ntsiab, Koj Muaj Cai Li No (Your Rights).

Thoob ntiajteb, thaum Yehauvas Cov Timkhawv khaws tej ntaub ntawv txog tibneeg, lawv yuav tsum khaws raws li Yehauvas Cov Timkhawv Tshooj Cai Thoob Ntiajteb Los Tiv Thaiv Ntaub Ntawv.