Hla mus rau

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Tshooj Cai Thoob Ntiajteb Siv Cookie Thiab Lwm Yam Twj

Tshooj Cai Thoob Ntiajteb Siv Cookie Thiab Lwm Yam Twj

Zoo li ntau lub vej xaij, thaum koj siv peb lub vej xaij muaj tej “cookie,” “web beacon,” thiab lwm yam los cim cia tej uas koj tau saib rau hauv koj lub xov tooj ntawm tes, lub twj koos pis tawj, lossis hauv lub kooj pis tawj. Lo lus “cookie” txhais tau ntau yam thiab kuj hais txog lwm yam xws li “localStorage.” Cov “cookie” pab kom peb lub vej xaij ua haujlwm thiab pab kom peb pom tias tibneeg siv peb lub vej xaij li cas. Peb tsuas siv tej no los kho kom peb lub vej xaij yim huab khiav zoo xwb. Peb tsis siv tej “cookie” no los nrhiav tibneeg npe thiab xov tooj. Peb tsuas paub txog lawv npe thiab chaw nyob, yog lawv twb muab tso rau hauv peb lub vej xaij lawm xwb.

Cookie. Muaj ntau hom “cookie” uas pab ntau yam haujlwm, thiab pab kom hajyam yoojyim rau koj siv lub vej xaij. Peb siv cov “cookie” ntawd los tshawb nrhiav seb koj puas tau xyuas peb lub vej xaij dua. Thiab cov “cookie” ntawd cim tau tias koj tshawb nrhiav tej yam zoo li cas hauv peb lub vej xaij. Tej zaum koj twb xaiv hom lus uas koj nyiam lawm. Cov cookie cim tau yam lus ntawd rau koj tibsi, lwm zaus koj rov saib peb lub vej xaij thiaj tshwm kiag ua yam lus uas koj nyiam tamsid. Peb tsis siv cov cookie no los ua luam.

Muaj 3 hom cookie hauv lub vej xaij no:

  1. Cov Cookie Uas Cheem Tsum. Yuav tsum muaj cov cookie no koj thiaj siv tau qho yam hauv peb lub vej xaij. Xws li thaum koj rau npe hauv lub vej xaij vim xav tau ib yam dabtsi. Yog tsis muaj cov cookie no ces muaj tej yam uas koj yuav ua tsis tau, xws li pub nyiaj siab dawb hauv lub vej xaij. Cov cookie no pab kom lub vej xaij ua tau raws li koj tau nias, thaum koj tseem tabtom siv browser. Cov cookie no tsis khaws ib yam dabtsi ntsig txog koj mus ua lag luam. Thiab kuj tsis cim tias koj tau mus saib cov vej xaij twg hauv Is Taws Nej lawm.

  2. Cov Cookie Uas Pab Lub Vej Xaij Khiav Zoo. Cov cookie no pab kom lub vej xaij cim tau tej uas koj tau xaiv thiab ntaus rau hauv, xws li lub npe uas koj siv, yam lus uas koj xaiv, lossis thaj chaw uas koj nyiam nrhiav. Muaj cov cookie no thiaj zoo siv lub vej xaij dua.

  3. Cov Cookie Uas Tshuaj Lub Vej Xaij. Cov cookie no cim tau tias muaj pes tsawg leej tuaj saib peb lub vej xaij. Thiab tseem cim tau tias lawv siv sijhawm saib lub vej xaij ntev npaum li cas. Tej uas cov cookie cim tsuas yog siv lov pab kom lub vej xaij no hajyam khiav zoo xwb.

Tej txhia cookie yog cov first-party cookie uas yog peb lub vej xaij tsim cia. Lwm cov yog third-party cookie uas yog lwm lub vej xaij tsim cia. Cov qauv uas peb siv hauv qab no, peb qhia dawb paug seb lub vej xaij twg yog lub tsim cia.

Web Beacon. Peb lub vej xaij muaj tej lub web beacon uas kaw tej yam koj mus saib hauv lub vej xaij. Peb siv cov web beacon no los saib seb tibneeg nyiam saib dabtsi hauv peb lub vej xaij thiab tshuaj seb peb lub vej xaij puas khiav zoo.

Siv IP Addresses Li Cas. Lub IP address yog koj lub koos pis tawj tus zauv uas txuas rau Is Taws Nej. Peb siv koj lub IP address thiab lub browser los saib seb koj nyiam siv dabtsi hauv peb lub vej xaij. Peb kuj siv koj lub IP address los kho tej teeb meem hauv peb lub vej xaij kom yoojyim rau koj thiab. Koj lub IP address tsis qhia tias koj yog leejtwg tiag.

Raws Li Koj Nyiam. Ntau cov browser cia koj xaiv seb koj puas kam peb lub vej xaij siv cookie thiab kuj qhia koj ua ntej tias yuav muab ib lub cookie tso rau hauv koj lub koos pis tawj lossis lub twj ntawm tes. Yog koj tsis xav siv tej cookie, mus rau hauv koj lub browser, koj thiaj txwv tau cov cookie no. Yog koj tsis kam siv cov cookie, tej zaum muaj qho yam uas koj siv tsis tau hauv peb lub vej xaij. Yog koj xav muab cov cookie tshem tawm, mus saib koj lub browser. Nrhiav hauv Help menu koj thiaj paub tshem.

Yog koj xav paub seb peb siv cookie li cas ces xaiv ib lub vej xaij nram no.

Mus siab Cookies and Similar Technologies Used by Several of Our Websites.