Hla mus rau

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Siv Tej Ntaub Ntawv Ntsig Txog Koj Li Cas—Malta

Siv Tej Ntaub Ntawv Ntsig Txog Koj Li Cas—Malta

Thaum yus ua ib tug tshaj tawm, yus yeej lees tias Yehauvas Cov Timkhawv lub koom haum thoob ntiajteb, nrog rau lub koom txoos ze yus, ceg Npe-ee nyob yus tebchaws, lossis lwm yam koom haum uas muaj feem nrog Yehauvas Cov Timkhawv, yuav siv tej ntaub ntawv ntsig txog yus raws kevcai los pab yus ntawm sab kev ntseeg xwb. Cov tshaj tawm yeej zoo siab qhia txog lawv tus kheej rau lub koom txoos, raws li phau ntawv Organized to Do Jehovah’s Will. Lawv qhia tej no rau cov kwvtij xwv lawv thiaj muaj feem koom nrog kev pe hawm, thiab tau kev txhawb zog los ntawm cov kwvtij.—1 Petus 5:2.

Yog cov tshaj tawm ho nqes tes ua lwm yam haujlwm hauv lub koom haum, lawv mam qhia lwm yam txog lawv tus kheej ntxiv rau Yehauvas Cov Timkhawv paub. Tej zaum lub koom haum yuav nug txog yus npe, hnub yug, qhia seb yus yog pojniam los txiv neej, hnub yus ua kevcai raus dej, yus xov tooj lossis chaw nyob, lwm yam ntsig txog yus txojkev ntseeg, qhia seb yus siv sijhawm tshaj tawm npaum li cas, lossis yus leg haujlwm dabtsi hauv lub koom txoos. Tej zaum lawv kuj nug txog yus txojkev ntseeg seb zoo li cas thiab nug txog tej yam uas tsis zoo qhia rau sawvdaws paub. Tej zaum lub koom haum yuav muab tej uas yus qhia lawv sau lossis kaw cia, teev cia, lossis kaw hauv koos pis tawj, thiab lwm yam xws li ntawd.

Txoj kevcai lij choj tiv thaiv ntaub ntawv (Data Protection Law) hauv tebchaws no yog li no:

General Data Protection Regulation (EU) 2016/679.

Raws li txoj kevcai no, cov tshaj tawm tso cai rau Yehauvas Cov Timkhawv siv tej yam ntsig txog lawv los ua tej yam ntawm sab kev ntseeg, xws li no:

  • siv thaum tus tshaj tawm ua haujlwm hauv Yehauvas Cov Timkhawv tej koom txoos, thiab siv thaum nws xav pab ua lwm yam haujlwm rau lub koom haum;

  • siv thaum tus tshaj tawm muaj feem qhia hauv kev sib txoos, lossis hauv rooj sib txoos loj, uas lub koom haum muab lawv kaw tso tawm rau Yehauvas Cov Timkhawv nyob thoob ntiajteb tau saib;

  • siv thaum tus tshaj tawm lees ib tes haujlwm hauv lub koom txoos, es nws lub npe thiab tes haujlwm uas nws lees ua, raug muab sau cia rau tej daim ntawv rhais ntawm phab ntsa txog tej xov xwm hauv Yehauvas Cov Timkhawv tej Tsev Nceeg Vaj;

  • siv rau daim ntawv Congregation’s Publisher Record;

  • siv rau thaum Yehauvas Cov Timkhawv cov txwj laus mus txhawb tus tshaj tawm zog (Tubtxiv Tes Haujlwm 20:28; Yakaunpau 5:​14, 15);

  • siv rau daim ntawv uas qhia seb yuav hu leejtwg yog tias tus tshaj tawm raug mob nkeeg li cas.

Lub koom haum yuav muab tej yam ntsig txog tus tshaj tawm kaw cia mus txog thaum lawv tsis cheem tsum tej ntawd lawm, xwv thiaj ua tau raws li cov ntsiab lus saum no. Yog ib tug tshaj tawm tsis kam suam npe rau daim ntawv tso cai hu ua Ntawv Tso Cai Siv Tej Ntaub Ntawv Ntsig Txog Koj (Notice and Consent for Use of Personal Data), ces Yehauvas Cov Timkhawv yuav taug qab tsis tau txog nws txojkev ntseeg. Lawv siv tsis tau nws los leg haujlwm hauv lub koom txoos los yog pab ua lwm yam haujlwm.

Thaum tsim nyog ces Yehauvas Cov Timkhawv lub koom haum xa tau tej uas lawv paub txog cov tshaj tawm mus rau lwm lub koom haum ntawm Yehauvas Cov Timkhawv. Cov tshaj tawm totaub tias tej koom haum ntawm Yehauvas Cov Timkhawv uas nyob txawv tebchaws, tej zaum yuav tsis muaj kevcai lij choj tiv thaiv ntaub ntawv, zoo npaum li lub tebchaws uas lawv nyob. Tiamsis cov tshaj tawm totaub tias tej koom haum ntawm Yehauvas Cov Timkhawv, xws li lub hauv paus koom haum loj hauv tebchaws U.S.A., tsuas siv tej yam ntsig txog cov tshaj tawm raws li Yehauvas Cov Timkhawv Tshooj Cai Thoob Ntiajteb Los Tiv Thaiv Ntaub Ntawv xwb.

Cov tshaj tawm muaj cai thov kom Yehauvas Cov Timkhawv lub koom haum tshem tawm tej yam ntsig txog lawv, txwv tsis pub kaw tej yam txog lawv, lossis kho tej yam sau yuam kev txog lawv. Cov tshaj tawm muaj cai txwv tsis pub siv tej yam ntsig txog lawv mus ua lwm yam rau yav tom ntej. Lawv yuav txwv thaum twg los tau. Txawm tus tshaj tawm txwv los, tej zaum Yehauvas Cov Timkhawv tseem muaj cai siv qee yam ntsig txog nws los ua tej yam ntawm sab kev ntseeg, xws li ntaub ntawv ntsig txog Yehauvas Cov Timkhawv cov tswv cuab thoob ntiajteb. Lub koom haum tsuas siv tau raws li txoj kevcai Data Protection Law xwb. Cov tshaj tawm paub tias lawv muaj cai sau ntawv mus cam lawv zaj rau cov thawj uas tiv thaiv ntaub ntawv (data protection supervisory authority) hauv lawv tebchaws.

Yehauvas Cov Timkhawv npaj ntau yam los tiv thaiv tej ntaub ntawv ntsig txog cov tshaj tawm. Tej uas lawv tau npaj yeej raws li txoj cai Data Protection Law. Cov tshaj tawm totaub tias tsawg tsawg tus thiaj pom tau tej yam ntsig txog lawv, thiab lub koom haum tsuas siv tej yam ntsig txog cov tshaj tawm mus ua tej haujlwm ntawm sab kev ntseeg li tau hais saum no.

Yog muaj lus nug, sau mus rau tus kav ntaub ntawv (data protection officer) ntawm qhov e-mail no:

DataProtectionOfficer.GB@jw.org.

Yog cov tshaj tawm xav paub seb tus kav ntaub ntawv hauv lawv tebchaws yog leejtwg ces lawv mam mus rau jw.org/en es nrhiav ntawm sab hu ua Data Protection Contacts.

Muaj qee zaus peb yuav hloov tshooj cai tiv thaiv ntaub ntawv vim peb tes haujlwm ntawm sab kev ntseeg tau hloov, lossis muaj kevcai lij choj rhawv tshiab, lossis muaj tej twj koos pis tawj tawm tshiab. Yog peb hloov sab vej xaij no, peb mam li tshaj xov tawm ntawm sab no kom cov tshaj tawm paub tias hloov li cas lawm. Rov los xyuas sab vej xaij no koj thiaj paub.