Hla mus rau

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Tshooj Cai Tiv Thaiv Ntaub Ntawv Ntsig Txog Koj

Tshooj Cai Tiv Thaiv Ntaub Ntawv Ntsig Txog Koj

TSEEM CEEB: YOG KOJ SIV PEB LUB VEJ XAIJ LOS YOG SAU TEJ YAM TXOG KOJ RAU HAUV CES QHIA TIAS KOJ YEEJ TSO CAI RAU PEB SIV TEJ NTAUB NTAWV NTSIG KOJ, RAWS LI PEB YUAV PIAV HAUV TSHOOJ CAI TIV THAIV NRAM NO. PEB TSUAS SIV RAWS LI TEJ KEVCAI LI CHOJ UAS TEBCHAWS TSEEM COJ LOS TIV THAIV SAWVDAWS TEJ NTAUB NTAWV.

 SAIB TAUS KOJ

Peb cog lus tias peb yuav saib taus koj es tiv thaiv tej uas koj qhia peb txog koj tus kheej. Tshooj cai no yuav piav seb peb yuav siv tej uas koj qhia hauv peb lub vej xaij no li cas. Thaum koj saib peb lub vej xaij, peb khaws qho yam ntsig txog koj. Peb totaub tias peb yuav tsum ua tib zoo tiv thaiv tej ntawd, thiab qhia tshab tshab tias peb yuav siv tej ntawd li cas. Thaum tshooj cai no hais txog tej yam “ntsig txog koj” ces yog koj lub npe, e-mail, chaw nyob, xov tooj, lossis lwm yam uas qhia tias koj yog leejtwg. Yog koj xav saib tej ntu uas yog npaj rau sawvdaws, los yog “public,” hauv lub vej xaij no koj tsis tas qhia peb txog koj. Lo lus “vej xaij” yog peb cov vej xaij xws li no: apps.jw.org, tv.jw.org, stream.jw.org, thiab wol.jw.org.

 NTSIG TXOG TUS KAV NTAUB NTAWV

Lub koom haum Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”), uas nyob hauv xeev New York yog tus tsim tsa lub vej xaij no. Lub koom haum no pab txhawb Yehauvas Cov Timkhawv tes haujlwm thiab kev tshaj tawm txog Vajlugkub, tsis tas li ntawd lub koom haum tsis ua luam noj nyiaj. Yog koj qheb ib lub account hauv peb lub vej xaij, pub nyiaj siab dawb, rau npe kom ib tug tuaj qhia Vajlugkub rau koj, lossis sau lwm yam rau peb lub vej xaij ces qhia tias koj yeej pom zoo raws li tshooj cai no tau qhia. Kuj qhia tias koj pom zoo peb khaws tej yam ntsig txog koj rau hauv peb cov koos pis tawj (servers) nyob hauv tebchaws U.S.A., thiab koj tso cai rau peb siv lossis xa tej yam txog koj mus rau tej koom haum ntawm Watchtower, thiab lwm cov koom haum uas txhawb Yehauvas Cov Timkhawv nyob txawv tebchaws, xwv peb thiaj ua tau raws li koj xav tau los ntawm peb. Yehauvas Cov Timkhawv lub koom haum ua haujlwm thoob ntiajteb los ntawm ntau lub koom haum. Tej koom haum xws li, lub koom txoos ze koj, ceg Npe-ee hauv koj tebchaws, lossis lwm lub koom haum ntawm Yehauvas Cov Timkhawv yuav tuav ntaub ntawv ntsig txog koj.

Ntawm peb cov vej xaij, nyias muaj nyias tus kav ntaub ntawv. Muab piv tias koj pub nyiaj siab dawb rau ib lub koom haum twg, koj yuav tau qhia npe, xov tooj, los yog chaw nyob rau lub koom haum ntawd. Lossis yog koj rau npe kom ib tug tuaj qhia Vajlugkub rau koj, koj npe thiab chaw nyob yuav raug xa rau ceg Npe-ee thiab lub koom txoos ze koj, lawv thiaj tuaj pab koj li koj xav tau.

Yog lub tebchaws uas koj nyob muaj tej kevcai lij choj tiv thaiv tibneeg tej ntaub ntawv ces mus rau sab, Data Protection Contacts. Yuav muaj lus qhia seb yuav nrhiav tus kav ntaub ntawv hauv koj tebchaws li cas.

 KEV TIV THAIV NTAUB NTAWV

Kev tiv thaiv ntaub ntawv tseem ceeb heev. Peb siv tej twj uas tawm tshiab los ceev koj cov ntaub ntawv thiaj tsis ploj, cov neeg tsis muaj cai thiaj tsis pom, luag thiaj nyiag tsis tau, rhuav tsis tau, thiab hloov tsis tau tej ntaub ntawv ntsig txog koj. Txhua yam thiab txhua tus uas peb siv los ceev koj cov ntaub ntawv yuav tsum saib taus koj thiab lawv tsis lam muab koj cov ntaub ntawv qhia lossis nthuav tawm rau lwm tus paub. Peb tsuas khaws koj cov ntaub ntawv los siv raws li koj tau tso cai, khaws ntev li tej kevcai lij choj sam hwm tseg, thiab khaws ntev li peb lub koom haum sam hwm xwb.

Thaum peb xa tej ntaub ntawv ntsig txog koj tawm, peb siv Transport Layer Security (TLS) los zais koj cov ntaub ntawv. Cov koos pis tawj uas peb siv muaj limited access protocols, thiab cov koos pis tawj ntawd nyob rau hauv tej tsev uas muaj ntau yam tiv thaiv, luag tej thiaj nyiag tsis tau. Peb coj nruj heev, lwm tus thiaj txeeb tsis tau tej ntaub ntawv uas peb ceev cia.

 COV TSIS TAU MUAJ HNUB NYOOG

Yog koj tsis tau muaj hnub nyoog es koj siv peb lub vej xaij hauv lub tebchaws uas koj nyob, koj yuav tsum thov cai los ntawm koj niam koj txiv ib tug lossis ntawm tus muaj cai saib xyuas koj, ua ntej koj tso ntaub ntawv txog koj tus kheej rau hauv peb lub vej xaij. Yog koj ua niam ua txiv, lossis koj ua tus saib xyuas ib tug hluas twg es koj ho tso cai rau tus hluas ntawd tso ntaub ntawv txog nws tus kheej hauv peb lub vej xaij ces qhia tias koj yeej pom zoo raws li tshooj cai no tau hais lawm.

 LWM COV KOOM HAUM SAB NRAUD

Lub koom haum kuj siv lwm cov koom haum sab nraud los pab leg haujlwm thiab. Muaj zaum puav peb lub vej xaij yuav muab tej koom haum ntawd cov vej xaij tso tawm hauv peb lub thiab. (Xws li, thaum koj tso npe rau hauv peb lub vej xaij tej zaum peb lub vej xaij yuav coj koj mus rau lwm lub vej xaij.) Thaum koj nkag tau rau lwm lub koom haum sab vej xaij lawd, koj yeej yuav paub rau qhov lub vej xaij ntawd txawv hlo peb lub, thiab qhov chaw lossis qhov address bar ntawm lub browser yuav hloov. Yog peb siv lwm lub koom haum sab nraud li no, peb yeej tshuaj seb lawv tiv thaiv ntaub ntawv li cas, rau qhov peb xav kom lawv coj raws li tshooj cai uas peb qhia tawm no thiab. Yog koj muaj lus nug txog lwm cov koom haum sab nraud seb lawv tiv thaiv ntaub ntawv li cas, koj mus tau rau lawv lub vej xaij, mus saib lawv tshooj cai tiv thaiv ntaub ntawv.

 XOV XWM TIAS TSHOOJ CAI NO HLOOV LAWM

Peb tas zog kho thiab hloov peb lub vej xaij kom yim huab yoojyim siv. Tsis tas li ntawd xwb, yeej muaj tej kevcai lij choj rhawv tshiab, thiab muaj tej twj koos pis tawj tawm tshiab tas zog. Yog li ntawd, muaj zaum puav peb yuav hloov tshooj cai tiv thaiv ntaub ntawv no. Yog peb hloov li cas, peb yuav tso xov tawm ntawm sab vej xaij no, xwv koj thiaj paub tias peb siv koj cov ntaub ntawv li cas.

 ACTIVE SCRIPTING LOSSIS JAVASCRIPT

Yuav kom lub vej xaij khiav zoo, lub vej xaij siv ib yam hu ua scripting. Vim muaj scripting, lub vej xaij thiaj xa tau xov sai kawg li rau cov uas siv lub vej xaij no. Lub vej xaij yeej tsis lam siv scripting los nkag rau koj lub koos pis tawj lossis los khaws tej yam ntsig txog koj cia, uas koj twb tsis tau tso cai rau peb.

Muaj tej yam hauv lub vej xaij uas yuav tau siv Active Scripting lossis JavaScript kom lub vej xaij thiaj khiav zoo. Thaum siv ib lub vej xaij twg cov browsers kuj cia koj xaiv seb koj puas xav siv Active Scripting lossis JavaScript. Yog xav siv Active Scripting lossis JavaScript rau tej vej xaij, mus saib qhov browser Help documentation.