Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Yehauvas Cawm Nws Haiv Neeg Dim

Phau Vajlugkub hauv Khiav Dim tshooj 3 txog 15 qhia tias Vajtswv tus uas phua tau dej Hiavtxwv Liab yeej yuav cawm tau koj yog tias koj ua siab ntev ntseeg nws ruaj nreeg mus li.

Hauv Khiav Dim 3:1-22; 4:1-9; 5:1-9; 6:1-8; 7:1-7; 14:5-10, 13-31; 15:1-21.