Ua cas koj thiaj paub tseeb tias Vajtswv twb tsa Yexus ua tus Tswv thiab Khetos lawd? Saib zaj yeeb yaj kiab no, koj thiaj nco ntsoov tias Vajtswv twb tsa Yexus lawm tiag.