‘Cia Li Paub Tseeb Tias Vajtswv Tsa Yexus Ua Tus Tswv Thiab Khetos’

Ib xyoos tas ib xyoos tuaj, yog peb tsis ceev faj ces peb txojkev ntseeg yuav tsuag. Saib ob zaj yeeb yaj kiab no thiaj txhawb tau koj txojkev ntseeg rau Yexus, uas yog tus Mexiyas thiab tus Vajntxwv uas yuav kav Vajtswv lub Nceeg Vaj.

‘Cia Li Paub Tseeb Tias Vajtswv Tsa Yexus Ua Tus Tswv Thiab Khetos’ (Ntu I)

Ua cas koj thiaj ntseeg tias Vajtswv twb tsa Yexus ua tus Tswv thiab Khetos lawm?

‘Cia Li Paub Tseeb Tias Vajtswv Tsa Yexus Ua Tus Tswv Thiab Khetos’ (Ntu II)

Saib zaj yeeb yaj kiab no seb yuav txhawb tau koj txojkev ntseeg rau Yexus li cas.