Zaj no ua ntsig txog tej ntsiab lus tseem ceeb hauv phau Ntawv Nkauj. Phau no muaj tej zaj lus nplig siab uas tseem pab tau peb niaj hnub no. Kuj pab tau peb muaj kev cia siab rau yav tom hauv ntej thiab.