Yeeb Yaj Kiab Txog Tej Phau Ntawv Vajlugkub

Kawm txog txhua phau ntawv hauv phau Vajlugkub.

Phau Exala Zoo Li Cas?

Yehauvas tau tso nws haiv neeg dim cev qhev tim Npanpiloo li nws tau cog tseg thiab nws tau rov tsim tsa kev pe hawm tseeb.

Phau Nehemi Zoo Li Cas?

Phau Nehemi muaj tej ntsiab lus uas muaj nqes heev rau Vajtswv cov tubqhe niaj hnub no.

Phau Exathaw Zoo Li Cas?

Tej xwm uas muaj tshwmsim hauv phau ntawv Exathaw yuav txhawb tau koj txojkev ntseeg rau Vajtswv Yehauvas thiab nws txojkev cawm dim.

Phau Yauj Zoo Li Cas?

Txhua tus uas hlub Yehauvas yeej yuav raug sim. Phau Yauj pab peb pom tias peb yeej tuav tau kev ntseeg ruaj nreeg thiab txhawb nqa Yehauvas txojkev kav.

Phau Ntawv Nkauj Zoo Li Cas?

Phau Ntawv Nkauj txhawb Yehauvas lub hwjchim kav li cas, nplig cov uas npuab siab rau nws, thiab qhia tias tus Mexiyas lub Nceeg Vaj yuav kho lub ntiajteb kom ua ib lub vaj kaj siab li cas.

Phau Paj Lug Zoo Li Cas?

Phau Paj Lug cob qhia peb txhua fab tsis hais kev lag kev luam, cob qhia metub menyuam.

Phau Laj Lim Tswvyim Zoo Li Cas?

Vajntxwv Xalaumoo muab tej yam tseem ceeb hauv lub neej thiab tej yam qhuav qhawv uas tsis muaj Vajtswv lub tswvyim los sib piv.

Phau Xalaumoo Zaj Nkauj Zoo Li Cas?

Tau muab tus hluas nkauj Sulee txojkev hlub rau tus tub yug yaj hu ua Yehauvas tej nplaim taws. Vim li cas?

Phau Yaxaya Zoo Li Cas?

Phau Yaxaya muaj lus faj lem uas txhawb peb txojkev ntseeg tias Yehauvas yog tus Vajtswv uas yuav cawm tau peb thiab yeej yuav ua kom nws cov lus cog tseg muaj tiav.

Phau Yelemi Zoo Li Cas?

Txawm tias nyuaj npaum li cas los Yelemi tuav rawv nws tes haujlwm cev Vajtswv lus. Niaj hnub no, cov Khixatia yuav xyaum nws li cas?

Phau Zaj Nkauj Ntsuag Zoo Li Cas?

Tus cev Vajtswv lus Yelemi yog tus sau phau Zaj Nkauj Ntsuag. Nws sau txog tej kev quag ntsuag thaum Yeluxalees raug puam tsuaj thiab txog cov uas ntxeev dua siab tshiab uas Vajtswv yuav khuvleej.

Phau Exekhee Zoo Li Cas?

Txawm yuav nyuaj npaum li cas los, Exekhee txo hwjchim thiab ua siab tuab ua tes haujlwm uas Vajtswv txib nws mus ua. Nws tso tau ib tug qauv zoo heev rau peb niaj hnub no.

Phau Daniyee Zoo Li Cas?

Daniyee thiab nws cov kwvluag muab siab npuab Yehauvas ruaj nreeg thaum raug sim. Lawv tus qauv thiab tej uas muaj tshwm sim raws li tau faj lem pab tau peb heev rau lub sijhawm kawg no.

Phau Hauxeya Zoo Li Cas?

Tej lus faj lem hauv phau Hauxeya yuav pab peb paub txog Yehauvas txojkev khuvleej rau cov uas ntxeev dua siab tshiab thiab nws txais yuav txojkev pe hawm zoo li cas.

Phau Yau-ee Zoo Li Cas?

Yau-ee ua lus faj lem txog “hnub uas [Yehauvas] teem cia” thiab yuav ua li cas thiaj dim hnub ntawd. Nws tej lus faj lem tseem ceeb rau peb niaj hnub nimno.

Phau Amau Zoo Li Cas?

Txawm Amau yog ib tug neeg uas tsis muaj meej muaj mom los Yehauvas tsa nws ua ib tes haujlwm tshwj xeeb heev. Peb yuav xyaum Amau tus qauv li cas?

Phau Aunpadiya Zoo Li Cas?

Phau Aunpadiya yog phau uas luv tshaj hauv Cov Nqe Lus Henplais. Aunpadiya faj lem txog kev cia siab rau yav tom hauv ntej thiab cog tseg tias Yehauvas txojkev kav yuav nyob mus ib txhis.

Phau Yauna Zoo Li Cas?

Yauna sau txog thaum nws raug ntuas thiab ua tiav nws txoj haujlwm, thiab thaum Vajtswv qhia Yauna txog Nws txojkev hlub thiab kev khuvleej.

Phau Mikha Zoo Li Cas?

Phau no yuav pab peb pom tias Yehauvas tsuas xav kom peb ua qhov zoo qhov yog xwb.

Phau Nahu Zoo Li Cas?

Zaj lus faj lem no pab peb tso siab tias Yehauvas yeej ua tiav raws li nws tau hais tseg. Tsis tas li ntawd xwb, Yehauvas nplig cov uas nrhiav kev thaj yeeb thiab kev cawm dim ntawm lub Nceeg Vaj.

Phau Hanpaku Zoo Li Cas?

Peb yeej tso siab tau rau Yehauvas tias nws paub lub caij lub nyoog uas nws yuav cawm nws cov tibneeg dim.

Phau Xefaniya Zoo Li Cas?

Vim li cas peb yuav tsum tsis txhob xav tias Yehauvas hnub tseem ceeb yuav tsis los?

Phau Hakai Zoo Li Cas?

Phau Hakai qhia tias peb yuav tsum tso tej yam ntawm sab kev ntseeg ua ntej hauv peb lub neej.

Phau Xekhaliya Zoo Li Cas?

Puag thaum ub, Vajtswv siv tej yog toog thiab tej lus faj lem los txhawb nws cov tibneeg. Niaj hnub no, cov faj lem tseem txhawb tau peb lub zog tias Yehauvas kuj nrog nraim peb thiab.

Phau Malakhi Zoo Li Cas?

Phau Malakhi muaj lus faj lem uas txhawb nqa Yehauvas tej hauv paus ntsiab lus, nws txojkev khuvleej, thiab txojkev hlub. Niaj hnub no, peb kawm ntau yam los ntawm tej lus faj lem ntawd.

Phau Mathai Zoo Li Cas?

Kawm seb phau Mathai zoo li cas. Mathai yog thawj phau xov zoo uas sau ntsig txog Yexus lub neej.

Phau Malakau Zoo Li Cas?

Phau Malakau yog ib phau uas luv tshaj txog Yexus lub neej. Phau Malakau yuav pab peb pom tias thaum Yexus kav Vajtswv lub Nceeg Vaj nws yuav kav zoo li cas.

Phau Luka Zoo Li Cas?

Phau Luka txawv ntawm phau Mathai, Malakau, thiab Yauhas li cas?

Phau Yauhas Zoo Li Cas?

Phau Yauhas qhia txog Yexus txojkev hlub rau noob neej, qhov uas Yexus txo hwjchim, thiab tej pov thawj qhia tias nws yog tus Mexiyas uas yuav ua Vajntxwv kav Vajtswv lub Nceeg Vaj.

Phau Tubtxib Tes Haujlwm Zoo Li Cas?

Cov Khixatia thaum ub tau kub siab lug mus pab ntau haiv neeg los ua thwjtim. Thaum koj nyeem phau Tubtxib Tes Haujlwm, yuav txhawb tau koj kub siab lug mus tshaj tawm.

Phau Loos Zoo Li Cas?

Povlauj qhia cov Khixatia txog qhov uas Vajtswv tsis xaiv ntsej muag thiab qhov uas lawv yuav tsum muaj kev ntseeg rau Yexus.

Phau 1 Khaulee Zoo Li Cas?

Povlauj qhia txog kev sib koom siab, ua lub neej dawb huv, txojkev hlub, thiab txojkev ntseeg tias yuav sawv tau hauv qhov tuag rov qab los.

Phau 2 Khaulee Zoo Li Cas?

Yehauvas yog tus Vajtswv uas “txhawb siab txhua yam.” Nws yeej yuav pab thiab txhawb kom nws cov tub qhe nyob ruaj khov.