Phau Vajlugkub Tej Hauv Paus Ntsiab Lus

Vajtswv Txojlus pab kom peb txawj siv tej hauv paus ntsiab lus los txiav txim zoo hauv peb lub neej. Saib tej yeeb yaj kiab uas yuav pab tau koj muab tej tswvyim hauv phau Vajlugkub coj los siv.

Vajtswv Yehauvas Yuav Pab Koj

Tsis tas koj yuav tsum zoo tiav log tso koj mam teev tiam tau Yehauvas. Vajtswv yeej xav kom koj muaj ib lub neej zoo thiab nws xav pab koj rau txhua fab.

Lus Qhuab Ntuas Tsav Tau Tswvyim

Thaum ib tug twg qhuab ntuas koj, koj yuav tsum tsis txhob saib tus neeg xwb tiamsis saib tej lus uas nws hais. Cov txwj laus tej lus qhuab ntuas yog Yehauvas txojkev hlub rau peb.