Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Cia Li Nco Txog Lauj Tus Pojniam

Cov lus ceeb toom Yexus tau hais 2,000 xyoo dhau los tseem ceeb heev rau niaj hnub no. Saib ntxiv seb Nkaj Xeeb thiab Nkauj Liag tau ua li cas los thaiv ntsoov nkawd tsev neeg txog tej uas Yexus tau ceeb toom.

Cia Li Nco Txog Lauj Tus Pojniam​—Zaj 1

Vim li cas niaj hnub no tsev neeg Khixatia yuav tsum ua tib zoo txiav txim seb yuav npuab siab rau Vajtswv, los yuav khwv kom muaj txiag nplua nuj?

Cia Li Nco Txog Lauj Tus Pojniam​—Zaj 2

Dabtsi yuav ua rau peb tsis ceev faj ntawm sab kev ntseeg es hla Vajtswv tej kevcai?

Cia Li Nco Txog Lauj Tus Pojniam​—Zaj 3

Yexus hais txog Lauj tus pojniam ua qauv rau peb xyaum. Lauj tus pojniam yeej zam tau. Peb los kuj zam tau thiab.