Saib seb, txawm tsis yoojyim los cov kwvtij thoob ntiajteb tau ua li cas lawv tsev neeg thiaj pe hawm Vajtswv ua ke tsis tu ncua.