Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj  |  Lub 12 Hlis Xyoo 2015

 THAWJ ZAJ | KOJ YEEJ KAWM TAU PHAU VAJLUGKUB

Ib Phau Ntawv Uas Neeg To Taub

Ib Phau Ntawv Uas Neeg To Taub

Phau Vajlugkub yog ib phau ntawv uas qub heev. Luag pib sau phau Vajlugkub 3,500 xyoo dhau los lawm. Thaum ntawd lub nceeg vaj Shang [sees] tabtom kav Suav teb. Kwvlam 1,000 xyoo tom qab pib sau phau Vajlugkub, mam li rhawv tsim txojcai Npus Das lossis kevcai dab qhuas hauj sam (Buddhism) hauv tebchaws Idia.—Saib lub ntsiab me “ Tej Yam Tseem Ceeb Txog Phau Vajlugkub.”

Phau Vajlugkub teb tau cov lus nug tseem ceeb uas peb muaj

Muab xav li no, yog muaj ib phau ntawv uas to taub yoojyim, thiab muaj tej ntsiab lus uas pab tau tibneeg, koj yeej xav nyeem heev, puas yog? Phau Vajlugkub zoo ib yam li ntawd ntag. Phau Vajlugkub teb tau tej lus nug tseem ceeb tshaj plaws li.

Koj puas tau xav li no ib zaug li, ‘Ua li cas ho muaj tibneeg?’ Tau qas txhiab qas vam xyoo, tsis muaj leejtwg teb tau lo lus nug no li. Tiamsis yog koj nyeem phau Vajlugkub ntawm Chiv Keeb tshooj 1 thiab 2, yuav teb tau lo lus nug no. Phau Vajlugkub qhia tias thaum ub tej hnub qub thiab lub ntiajteb no rhawv los li cas. (Chiv Keeb 1:1) Kuj muaj tej nqe qhia tias txhua yam hauv ntiajteb no, tsis hais nroj tsuag, tsiaj txhu, thiab tibneeg txawm li cas los. Phau Vajlugkub qhia txog lub ntsiab rau noob neej thiab lub ntiajteb no.

IB PHAU NTAWV UAS NKAG SIAB YOOJYIM

Phau Vajlugkub muaj tej lus qhuab ntuas kom tibneeg paub ua neej. Tej lus ntawd yoojyim to taub heev. Ua cas ho yoojyim?

(1) Cov neeg uas Vajtswv txib los sau phau Vajlugkub, siv tej lus uas yoojyim to taub thiab rub tau tibneeg lub siab. Lawv tsis hais tej lus cov cov tiamsis hais phua hlo kom tibneeg txais raug lub ntsiab. Lawv kuj muab neeg tej tes tej taw thiab tej kev coj noj coj ua, los ua piv txwv kom peb nkag siab tej ntsiab lus tob tob.

Xav txog Yexus tus qauv. Nws piav ntau zaj lus piv txwv rau sawvdaws mloog. Nws muab tej haujlwm uas tibneeg niaj hnub ua los ua piv txwv kom raug lawv siab. Thaum Yexus piav zaj lus qhuab qhia saum roob, nws siv lus piv txwv ntau heev. Zaj ntawd nyob hauv Mathai tshooj 5 txog 7. Muaj ib tug uas tshawb fawb phau Vajlugkub hais tias tsis yog Yexus “qhia tswvyim rau peb tiamsis yog cob qhia peb ua neej.” Zaj ntawd tsuas siv 15 mus rau 20 feeb los nyeem xwb. Koj yuav pom tias Yexus hais tej lus uas yoojyim tiamsis lub ntsiab tob heev.

 (2) Phau Vajlugkub qhia txog tibneeg lub neej kom yoojyim nkag siab. Ib phau ntawv sau txujci (The World Book Encyclopedia) hais tias phau Vajlugkub sau txog cov “neeg nto moo thiab cov neeg dog dig” tibsi. Phau Vajlugkub qhia tias lawv raug “kev nyuaj siab li cas, lawv muaj kev vam khom dabtsi, thiab lawv muaj yeej thiab raug swb li cas.” Yog li ntawd, phau Vajlugkub tsis yog ib phau ntawv dab neeg. Thaum peb nyeem txog lawv lub neej, peb pom tias peb kuj ntsib teeb meem ib yam li lawv thiab. Peb thiaj kawm tau ntau yam los ntawm lawv.Loos 15:4.

SAWVDAWS TAU NYEEM

Yuav kom koj to taub ib phau ntawv twg, koj yuav tsum paub cov lus ntawd zoo. Niaj hnub no, luag muab phau Vajlugkub txhais ua ntau yam lus. Hauv lub ntiajteb no, tibneeg feem coob yeej nrhiav tau ib phau Vajlugkub uas lawv nyeem tau. Ua cas phau Vajlugkub nto moo ua luaj?

Kev txhais lus. Thaum xub sau phau Vajlugkub, luag sau ua lus Henplais, lus Alas, thiab lus Kili. Tsuas yog cov neeg ntawd thiaj nyeem tau phau Vajlugkub xwb. Muaj ib co neeg xav kom sawvdaws tau nyeem, lawv thiaj mob siab txhais phau Vajlugkub ua lwm yam lus. Nimno twb muab phau Vajlugkub txhais ua 2,700 yam lus lawm. Muaj tej yam lus twb txhais txhij lawm, tiamsis ib txhia txhais txog nrab xwb. Tamsim no cov tibneeg hauv lub qab ntuj no, tshaj li 90 feem pua nyeem tau phau Vajlugkub ua lawv yam lus.

Luam ntaub ntawv. Yav thaum ub, luag muab phau Vajlugkub sau rau tej tawv tsiaj, lossis muab tauj deg los hiab ua ntawv sau xwb. Cov ntawv no txawj lwj. Cov tibneeg thiaj xuas tes theej cov nqe Vajlugkub rau lwm phau, kom kav ib tiam rau ib tiam. Tiamsis tau 550 xyoo dhau los, tus yawg Gutenberg [nku·tee·npawm] tsim tau lub tshuab luam ntawv, thiaj luam tau ntau phau Vajlugkub rau sawvdaws nyeem. Niaj hnub no, luag tsom xam tias twb luam tshaj li 5,000,000,000 phau Vajlugkub lawm.

Tsis muaj ib phau ntawv kev ntseeg twg uas raug luam tawm ntau npaum li phau Vajlugkub. Tej no ua pov thawj tias, tus uas npaj phau Vajlugkub yeej xav kom neeg to taub lub ntsiab. Tiamsis muaj tej yam hauv phau Vajlugkub uas yuav tsum muaj ib tug pab, peb thiaj nkag siab. Leejtwg yuav pab peb? Yog koj kawm phau Vajlugkub yuav pab tau koj li cas? Thov kawm ntxiv rau zaj tom ntej.