Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj  |  Lub 12 Hlis Xyoo 2015

 THAWJ ZAJ | KOJ YEEJ KAWM TAU PHAU VAJLUGKUB

Nrhiav Kev Pab Kom To Taub Phau Vajlugkub

Nrhiav Kev Pab Kom To Taub Phau Vajlugkub

Yog koj mus ncig teb ncig chaw, koj yuav ntsib lwm haiv neeg, pom lawv tej kev coj noj coj ua. Lawv tej zaub mov yuav txawv tej uas koj niaj hnub noj, thiab lawv tej nyiaj txiag tsis zoo li tej koj niaj hnub siv. Tej zaum qhov no yuav ua rau koj meem txom thiab.

Thaum koj pib nyeem phau Vajlugkub muaj ntsis zoo li ntawd thiab. Koj yuav nyeem txog tej haiv neeg uas nyob txheej thaum ub, zoo li cov Filixatee. Koj yuav pom tias puag thaum ub cov tibneeg muaj tej kevcai txawv heev. Yog lawv nyuaj siab ces lawv muab lawv lub tsho dua rhe. Thaum ub lawv kuj noj ib co mov hu ua mana, thiab siv ib co nyiaj hu ua denalia. (Khiav Dim 16:31; Yausua 13:2; 2 Xamuyee 3:31; Mathai 20:10) Thaum koj nyeem txog tej no yuav ua rau koj tsis pom qab xav li. Koj yeej xav kom ib tug piav tej no rau koj to taub, puas yog?

KEV PAB YAV TAS LOS

Txij thaum luag pib sau phau Vajlugkub xyoo 1513 U.Nt.Y., twb muaj kev pab rau cov uas xav paub txog phau Vajlugkub lawm. Thaum ntawd Mauxe yog tus uas coj cov Yixayee. Nws “piav txoj kevcai” kom cov tibneeg thiaj nkag siab.Kevcai 1:5.

Ib txhiab xyoo tom qab ntawd los tseem muaj cov uas txawj piav cov nqe Vajlugkub. Xyoo 455 U.Nt.Y. cov Yixayee tuaj sib sau ua ke coob heev, tsis hais metub menyuam tibsi, rau ntawm ib lub tshav puam hauv Yeluxalees. Cov uas cob qhia lawv mam li “nyeem phau ntawv” uas yog cov nqe Vajlugkub rau sawvdaws mloog. Tom qab ntawd, lawv kuj “txhais lub ntsiab cov pejxeem thiaj nkag siab tej lus uas nyeem ntawd.”Nehemi 8:1-8.

Tsib puas xyoo tom qab no, Yexus Khetos kuj piav tej nqe Vajlugkub rau sawvdaws thiab. Ib tsoom neeg suav tias Yexus yog ib tug xibhwb. (Yauhas 13:13) Txawm muaj coob muaj tsawg los, Yexus yeej piav cov nqe Vajlugkub rau lawv mloog. Muaj ib zaug Yexus cev ib zaj lus qhuab qhia saum roob, ua rau ‘cov neeg coob coob ntawd xav tsis thoob rau tej lus uas nws qhia.’ (Mathai 5:1, 2; 7:28) Nyob rau xyoo 33 T.Q.Y., Yexus 2 tug thwjtim tabtom taug kev mus rau ib lub zos ze Yeluxalees. Yexus kuj “txhais” cov nqe Vajlugkub rau nkawd mloog thiab.Luka 24:13-15, 27, 32.

Yexus cov thwjtim kuj txawj piav Vajtswv Txojlus thiab. Thaum ib tug tim xyoob Ethi-aupia tabtom nyeem ib co nqe Vajlugkub, tus thwjtim Fili nug nws tias: “Koj nkag siab tej uas koj nyeem los tsis nkag?” Tus txivneej Ethi-aupia teb tias: “Yog tsis muaj leejtwg txhais yuav ua li cas nkag siab tau?” Fili thiaj piav lub ntsiab rau nws paub.Tubtxib Tes Haujlwm 8:27-35.

KEV PAB NIAJ HNUB NIMNO

Niaj hnub no Yehauvas Cov Timkhawv kuj qhia Vajlugkub rau tibneeg ib yam li yav thaud thiab. Lawv qhia Vajlugkub hauv 239 lub tebchaws. (Mathai 28:19, 20) Ib lub lim tiam twg, lawv qhia Vajlugkub rau 9 plhom tawm leej thoob ntiajteb. Cov uas kawm Vajlugkub no, feem coob yog cov uas tsis tau coj kevcai Khixatia. Cov Timkhawv qhia Vajlugkub dawb xwb. Ib txhia nyiam kawm hauv tsev, lwm cov kawm hauv xov tooj, kuj muaj dua cov uas kawm hauv koos pis tawj. Nyob ntawm tus kawm xwb.

Yog koj xav kawm, thov qhia rau Yehauvas Cov Timkhawv ib tug. Thaum koj kawm phau Vajlugkub koj yuav pom tias tsis nyuaj li coob tus xav. Phau Vajlugkub yeej zoo siv los “qhuab qhia, qhuab ntuas, qhia tus uas txhaum rov ua zoo, thiab cob qhia ua ncaj ua ncees, kom Vajtswv cov neeg thiaj li npaj txhij zog ua tau txhua yam haujlwm zoo.”2 Timaute 3:16, 17.