Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Ib Phau Vajlugkub Yoojyim Nkag Siab Thiab Pab Tau Sawvdaws

Ib Phau Vajlugkub Yoojyim Nkag Siab Thiab Pab Tau Sawvdaws

“Vajtswv txojlus muaj txojsia.”HENPLAIS 4:12.

ZAJ NKAUJ: 37, 43

1. (1) Vajtswv txib Adas ua dabtsi? (2) Txij thaum ntawd los, Vajtswv cov tibneeg tau ua dabtsi?

VAJTSWV YEHAUVAS pub ib yam zoo kawg nkaus rau noob neej. Nws tsim kom peb hais tau lus thiab txawj sib txuas lus. Tibneeg siv qhov khoom pub no li cas? Hauv lub vaj Edee, Vajtswv txib kom Adas tis npe rau cov tsiaj txhu tibsi. Adas ua tib zoo xav nws mam li tis npe rau tej tsiaj ntawd. (Chiv Keeb 2:19, 20) Txij thaum ntawd los Vajtswv cov tibneeg tau siv lawv lub qhov ncauj los qhuas Yehauvas, thiab qhia Nws rau lwm tus. Tau tsis ntev no, lawv kuj txhais cov lus hauv phau Vajlugkub kom coob leej ntau tus thiaj los paub txog Yehauvas.

2. (1) Cov kwvtij uas txhais phau New World Translation tau xyaum raws li 3 lub ntsiab twg? (2) Peb yuav kawm dabtsi hauv zaj no?

2 Muaj ntau txhiab phau Vajlugkub, tiamsis tej txhia txhais tau meej dua lwm cov. Yehauvas Cov Timkhawv xav txhais phau Vajlugkub raws li tej qub lus txheej thaum ub. Cov kwvtij uas txhais phau New World Translation thiaj ua raws li 3 lub ntsiab no: (1) Txhais los qhuas Vajtswv lub npe. Yuav tsum siv Vajtswv lub npe hauv cov nqe Vajlugkub ib yam li phau thaum ub. (Nyeem Mathai 6:9.) (2) Txhais txhua lo zoo ib yam li phau thaum ub. Tiamsis yog ua tsis tau li ntawd, ces txhais kom tau lub ntsiab xwb.  (3) Siv cov lus zoo nyeem uas yoojyim nkag siab. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) (Nyeem Nehemi 8:8, 12.) Cov kwvtij uas twb txhais phau New World Translation ua 130 yam lus lawd, puavleej coj raws li tus qauv no. Cia peb kawm seb cov uas kho thiab cov uas txhais phau New World Translation xyoo 2013 tau xyaum raws li 3 lub ntsiab no li cas.

IB PHAU VAJLUGKUB UAS QHUAS VAJTSWV LUB NPE

3, 4. (1) Peb yuav nrhiav tau Vajtswv lub npe nyob hauv cov ntawv twg? (2) Cov uas txhais Vajlugkub tau ua li cas rau Vajtswv lub npe?

3 Cov Henplais muab Vajtswv lub npe sau ua 4 tug tsiaj ntawv txiv. Plaub tug tsiaj ntawv no muab hu ua Tetragrammaton [the·rha·nka·ma·taa]. Lub npe ntawd yeej pom muaj nyob rau hauv cov nqe Vajlugkub Henplais qub qub, zoo li cov Dead Sea Scrolls. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) Kuj muaj nyob rau hauv tej phau Septuagint Kili, uas luag theej 200 xyoo ua ntej Yexus mus txog 100 xyoo tom qab Yexus. Thaum tibneeg pom Vajtswv lub npe tshwm hauv cov nqe Vajlugkub txhiab txhiab zaus, ua rau lawv xav tsis thoob li.

4 Yog li ntawd, yeej tsim nyog muab Vajtswv lub npe tso rau hauv phau Vajlugkub. Tiamsis coob tus uas txhais Vajlugkub tau muab Vajtswv lub npe tshem tawm. Zoo li phau Vajlugkub Askiv American Standard Version uas tau luam tawm xyoo 1901, yeej muaj Vajtswv lub npe nyob rau hauv. Tiamsis thaum cov txhais lus muab phau ntawd kho dua tshiab xyoo 1952, lawv cia li muab Vajtswv lub npe tshem tawm lawm. Vim li cas? Lawv hais tias “yeej tsis tsim nyog” siv Vajtswv lub npe. Muaj ntau phau Vajlugkub, tsis hais lus Askiv los lwm yam lus, tau ua ib yam li ntawd thiab.

5. Vim li cas tsim nyog siv Vajtswv lub npe hauv phau Vajlugkub?

5 Puas tsim nyog cov txhais lus muab Vajtswv lub npe tso rau hauv phau Vajlugkub tiag? Yeej tsim nyog! Yehauvas yog tus tshoov tibneeg sau phau Vajlugkub raws li nws lub tswvyim. Nws xav kom tibneeg paub nws lub npe. Yog li ntawd, cov uas txhais lus yuav tsum txhais raws li Vajtswv lub siab nyiam xwb. Hauv phau New World Translation, muaj ntau nqe Vajlugkub qhia tias Vajtswv lub npe tseem ceeb heev. Tsim nyog peb qhuas thiab hwm lub npe ntawd. (Khiav  Dim 3:15; Ntawv Nkauj 83:18; 148:13; Yaxaya 42:8; 43:10; Yauhas 17:6, 26; Tubtxib Tes Haujlwm 15:14) Yehauvas thiaj tshoov tibneeg sau nws lub npe rau hauv cov nqe Vajlugkub txheej thaum ub txhiab txhiab zaus. (Nyeem Exekhee 38:23, NW.) * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) Yog li ntawd, thaum cov txhais lus muab Yehauvas lub npe tshem tawm, twb yog lawv saib tsis taus nws ntag.

6. Lawv ntxiv Vajtswv lub npe 6 zaus hauv cov nqe Vajlugkub twg?

6 Niaj hnub no hajyam muaj pov thawj qhia tias yuav tsum siv Yehauvas lub npe. Phau Vajlugkub Askiv New World Translation uas kho dua tshiab xyoo 2013, muaj Vajtswv lub npe tshwm txog 7,216 zaus. Thaum tabtom kho phau Vajlugkub no, cov txhais lus pom tias muaj 6 qhov uas tsim nyog muab Yehauvas lub npe tso ntxiv rau. Cov nqe ntawd nyob qhovtwg? Lawv nrhiav tau 5 qho hauv cov Dead Sea Scrolls. Thaum lawv ua tib zoo tshawb nrhiav cov nqe Vajlugkub qub qub, lawv pom tias qhov 6 yog nyob hauv phau ntawv Cov Thawj. *—Saib cov lus hauv qab taw qhia.

7, 8. Yehauvas lub npe txhais li cas?

7 Cov tseem Khixatia yuav tsum paub lub ntsiab ntawm Vajtswv lub npe. Lub npe Yehauvas txhais tias “Nws Ua Kom Muaj Tshwm Sim.” * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) Yav tas los, peb cov ntaub ntawv muab nqe Vajlugkub Askiv hauv Khiav Dim 3:14, los txhais Vajtswv lub npe li no: “Kuv Ua Tau Txhua Yam Raws Li Kuv Pom Zoo.” Phau Vajlugkub uas txhais xyoo 1984, piav tias Yehauvas hloov nws tus kheej li cas los tau, kom txhua yam muaj tiav raws li nws lub ntsiab. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) Phau Vajlugkub 2013 piav ntxiv tias: “Yehauvas lub npe yeej txhais li ntawd tiag, tiamsis tsis yog nws hloov tau nws tus kheej xwb. Nws muaj hwjchim hloov ib puas tsav yam uas nws tau tsim, kom muaj tiav raws li nws lub ntsiab thiab.”

8 Yehauvas muaj hwjchim hloov tej yam uas nws tau tsim kom muaj tiav raws li nws lub ntsiab. Xav txog cov qauv no: Vajtswv pub tswvyim rau Nau-a txua lub nkoj, nws  qhia Npexalee ua lub tsev ntaub sib ntsib, nws cob Kide-oo ua ib tug thawj rog uas muaj yeej heev, thiab nws txib Povlauj mus tshaj tawm txawv tebchaws. Vajtswv cov tibneeg yeej pom tias nws lub npe muaj ntsiab rau. Twb yog vim li ntawd cov kwvtij uas txhais phau New World Translation thiaj tseg Vajtswv lub npe cia hauv phau Vajlugkub.

9. Vim li cas Pab Uas Ntaus Thawj ho txhawb tes haujlwm txhais phau Vajlugkub ua lwm yam lus?

9 Muaj ntau phau Vajlugkub tsis tseg Yehauvas lub npe cia. Lawv muab lub npe meej mom “tus Tswv” lossis lawv siv tej Vajtswv cuav lub npe xwb. Pab Uas Ntaus Thawj thiaj pom tias tsim nyog sawvdaws muaj ib phau Vajlugkub ua lawv yam lus, los qhuas Vajtswv lub npe. (Malakhi 3:16) Nimno twb muab phau New World Translation txhais tau ua 130 yam lus los qhuas Yehauvas lub npe lawm.

TXHAIS KOM MEEJ THIAB YOOJYIM NKAG SIAB

10, 11. Puas yoojyim txhais phau New World Translation ua lwm yam lus?

10 Tsis yoojyim muab phau Vajlugkub Askiv New World Translation txhais ua lwm yam lus. Hauv Laj Lim Tswvyim 9:10 thiab lwm nqe, phau Vajlugkub Askiv siv lo lus Henplais “Sheol” [se·aus]. Lwm phau Vajlugkub Askiv kuj siv lo lus ntawd thiab. Tiamsis muaj ntau yam lus tsis paub lo lus ntawd. Tsis muaj nyob hauv lawv tej ntaub ntawv txhais lus, thiab tej txhia xav tias yog ib qho chaw tiag tiag. Yog li ntawd, lub hauv paus koom haum loj thiaj tso cai rau cov txhais lus muab lo lus Henplais “Sheol” thiab lo lus Kili “Hades” txhais ua “lub qhov ntxa.” Lo lus “qhov ntxa” to taub yoojyim dua, thiab meej raws li cov lus Henplais.

11 Hauv phau Vajlugkub lo lus Henplais neʹphesh [ne·fe] thiab lo lus Kili psy·kheʹ [xa·hi] yog siv rau tibneeg, tsiaj txhu lossis txojsia. Nyuaj txhais 2 lo lus no heev. Vim li cas? Muaj ntau yam lus muab 2 lo lus no txhais yuam kev ua ib tug ntsuj plig uas tsis txawj tuag. Yog li ntawd, lub hauv paus koom haum loj thiaj tso cai rau cov txhais lus muab 2 lo lus no txhais raws li lub ntsiab xwb. Yog tias nqe Vajlugkub hais txog tibneeg, tsiaj txhu lossis txojsia, ces txhais lub ntsiab xwb. Lawv tsis tas siv lo lus neʹphesh lossis psy·kheʹ. Thaum lawv txhais ncaj nraim li no, tibneeg nkag siab dua.

12. Cov kwvtij kho phau Vajlugkub xyoo 2013 li cas?

12 Cov uas txhais phau New World Translation sau ntau lo lus nug mus rau lub hauv paus koom haum loj. Tej lus nug ntawd pab kom cov kwvtij hajyam nkag siab phau Vajlugkub dua qhov qub. Lub 9 Hlis 2007, Pab Uas Ntaus Thawj tso cai kom kho phau Vajlugkub Askiv dua tshiab. Cov kwvtij uas pab kho phau Vajlugkub Askiv tshawb nrhiav txhiab txhiab lo lus nug uas cov txhais Vajlugkub tau sau. Lawv kuj muab cov lus Askiv qub qub hloov ua cov lus tshiab kom thiaj zoo nyeem thiab yoojyim nkag siab. Cov Vajlugkub uas txhais ua lwm yam lus tsis ntev tas los no, kuj pab tau lawv kho kom phau Askiv hajyam meej dua.Paj Lug 27:17.

NCO TXIAJ NTSIG

13. Tibneeg xav li cas txog phau Vajlugkub Askiv New World Translation uas kho tshiab xyoo 2013?

13 Tibneeg xav li cas txog phau Vajlugkub Askiv New World Translation? Muaj ntau txhiab leej sau ntawv mus rau Yehauvas Cov Timkhawv lub hauv paus loj nyob Brooklyn, New York. Coob leej xav li tus muam no tau hais: “Phau Vajlugkub zoo li lub phij xab uas ntim nyiaj ntim kub puv nkaus. Thaum kuv nyeem phau Vajlugkub kho tshiab 2013, txhais tau meej kawg li. Zoo ib yam li kuv khaws ib lub hlaws iav zuj zus los tsom, ci lam lug zoo nkauj heev. Lawv siv cov lus yooj yoojyim los txhais cov nqe Vajlugkub, ua rau kuv hajyam paub Yehauvas zoo dua qub. Thaum kuv nyeem phau Vajlugkub, zoo ib  yam li leej txiv uas puag nws tus menyuam, es nyeem ntawv nplig nws siab.”

14, 15. Tibneeg xav li cas txog phau New World Translation uas tau muab txhais ua lwm yam lus?

14 Cov uas tau txais phau New World Translation ua lawv yam lus kuj zoo siab kawg li thiab. Muaj ib tug yawm txiv nyob tebchaws Bulgaria [npu·nka·lia] hais li no txog phau Vajlugkub uas tau muab txhais ua nws yam lus: “Kuv twb nyeem phau Vajlugkub tau ntau xyoo lawm, tiamsis kuv tsis tau nyeem ib phau uas txhais tau yoojyim to taub thiab raug siab npaum li no.” Muaj ib tug muam Albanian [a·npe·ni·yee] ho sau tias: “Ua cas Vajtswv Txojlus yuav zoo ua luaj li thaum muab txhais ua lus Albanian lawm! Peb tseem muaj txoj hmoo hnov Yehauvas tej lus ua peb yam lus thiab!”

15 Hauv ntau lub tebchaws, Vajlugkub kim heev thiab twb tsis muaj leejtwg muag li. Yog leejtwg pub Vajlugkub rau yus mas yog ib qho koob hmoov zoo tshaj plaws li! Tau muaj xov xwm li no hauv tebchaws Rwanda [la·vaa·da]: “Tau ntev heev, cov kwvtij qhia Vajlugkub tiamsis cov tibneeg tsis hloov yoojyim rau qhov lawv tsis muaj Vajlugkub. Lawv tsis muaj nyiaj yuav cov Vajlugkub uas tej tsev teev ntuj muag rau lawv. Ntau zaus lawv tsis nkag siab cov nqe Vajlugkub uas lawv nyeem, ces ua rau lawv kawm qeeb heev.” Thaum cov kwvtij muab phau New World Translation txhais ua lawv yam lus, muaj ib yig uas muaj 4 tug hluas tau hais li no: “Peb ua Yehauvas thiab tus qhev ncaj thiab ntse tsaug uas lawv pub phau Vajlugkub no rau peb. Peb txom nyem heev, tsis muaj nyiaj yuav kom ib leeg tau ib phau. Nimno peb yuav nyeem phau Vajlugkub ua ke txhua txhua hnub, Yehauvas thiaj pom tias peb nco nws txiaj ntsig.”

16, 17. (1) Yehauvas xav kom nws cov tibneeg to taub dabtsi? (2) Peb yuav tsum txiav txim siab li cas?

16 Lub koom haum tseem yuav txhais phau New World Translation uas kho dua tshiab ua lwm yam lus ntxiv thiab. Xatas xav rhuav tes haujlwm no tiamsis peb paub tias Yehauvas xav kom nws cov tibneeg cuab pob tseg mloog nws tej lus. Nws thiaj qhia nws Txojlus kom meej thiab yoojyim rau neeg to taub. (Nyeem Yaxaya 30:21.) Tshuav tsis ntev lawm xwb, “lub ntiajteb yuav paub txog [Yehauvas] thoob plaws, ib yam li dej puv nkaus nruab hiavtxwv.”Yaxaya 11:9.

17 Thov kom peb txhua tus siv tej yam uas Yehauvas tau pub rau peb, thiab rau siab qhuas nws lub npe. Nyeem nws Txojlus txhua hnub, peb thiaj hnov nws tej lus qhuab qhia. Nws yeej mloog ntsoov peb tej lus thov. Yog peb nrog Yehauvas sib txuas lus li no, peb yuav hajyam txav ze rau Yehauvas thiab peb txojkev hlub rau nws yuav loj hlob zuj zus ntxiv.Yauhas 17:3.

“Peb tseem muaj txoj hmoo hnov Yehauvas tej lus ua peb yam lus thiab!”

^ nqe 2 Mus saib phau Vajlugkub Askiv, New World Translation uas kho tshiab, sab Appendix A1. Nyeem Phau Tsom Faj Askiv lub 5 Hlis tim 1, 2008, zaj hu ua “How Can You Choose a Good Bible Translation?”

^ nqe 3 Yehauvas Cov Timkhawv siv phau Henplais Masoretic los txhais phau New World Translation. Cov kauj ntawv Dead Sea Scrolls qub tshaj phau Masoretic li 1,000 xyoo.

^ nqe 5 Exekhee 38:23 (NW): “Kuv yuav ua li no kom ib tsoom tebchaws pom kuv lub hwjchim thiab kuv txojkev dawb huv. Lawv yuav tsum paub tias kuv yog Yehauvas.”

^ nqe 6 Tau ntxiv Vajtswv lub npe rau 1 Xamuyee 2:25; 6:3; 10:26; 23:14, 16, thiab Cov Thawj 19:18.

^ nqe 7 Muaj tej phau ntawv txhais Vajtswv lub npe li no, tiamsis tsis yog cov neeg tshawb fawb sawvdaws pom zoo tibsi.

^ nqe 7 Mus saib phau Vajlugkub Askiv New World Translation of the Holy ScripturesWith References, Appendix 1A, “The Divine Name in the Hebrew Scriptures,” sab 1561.