Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj  |  Lub 12 Hlis Xyoo 2015

 THAWJ ZAJ | KOJ YEEJ KAWM TAU PHAU VAJLUGKUB

Vim Li Cas Ho Tsim Nyog Kawm Phau Vajlugkub?

Vim Li Cas Ho Tsim Nyog Kawm Phau Vajlugkub?

Lin [lee] nyob tebchaws Suav hais tias: “Phau Vajlugkub yog ib phau ntawv kev ntseeg uas nto moo tshaj plaws. Tiamsis yog lwm haiv neeg sau xwb, pab tsis tau haiv neeg Suav.”

Amit [a·mi] nyob tebchaws Idia hais tias: “Peb cov ntawv txog Hindu tej kab ke kuv twb tsis nkag siab. Kuv yuav ua li cas nkag siab phau Vajlugkub?”

Yumiko [yu·mi·kau] nyob Nyiv Pooj teb hais tias: “Kuv yeej saib phau Vajlugkub rau nqe vim yog ib phau ntawv qub heev, thiab kuv hnov tias yog phau ntawv uas muag poob zoo tshaj. Tiamsis kuv tsis tau pom dua ib phau li.”

Thoob ntiajteb coob leej ntau tus saib phau Vajlugkub muaj nqes heev, tiamsis lawv tsuas paub mentsis txog cov ntsiab lus hauv phau Vajlugkub xwb. Cov neeg Axia feem coob tsis paub zoo txog phau Vajlugkub. Txawm tej tebchaws uas muaj Vajlugkub txhua qhov los, tibneeg twb tsis paub Vajlugkub thiab.

Tej zaum koj yuav xav tias, “Puas tsim nyog kuv nyeem phau Vajlugkub tiag?” Yog koj tshawb nrhiav phau Vajlugkub, yuav pab tau koj li no:

  • Pab koj muaj kev zoo siab thiab txaus siab rau lub neej

  • Pab koj kho tej teeb meem hauv lub cuab lub yig

  • Pab koj nyiaj dhau kev nyuaj siab ntxhov plawv

  • Pab koj muaj kev sib raug zoo nrog luag lwm tus

  • Pab koj txawj siv nyiaj txiag

Yoshiko [yau·si·kau] uas nyob Nyiv Pooj teb xav paub seb phau Vajlugkub qhia txog dabtsi tiag, nws thiaj lauj sijhawm los nyeem phau Vajlugkub. Phau Vajlugkub pab tau nws li cas xwb? Nws hais tias: “Phau Vajlugkub pab kom kuv lub neej muaj hauv paus hauv ntsis, thiab muaj kev cia siab rau yav tom hauv ntej.” Nws hais ntxiv tias: “Nimno kuv tsis kho siab li yav thaud lawm.” Amit kuj nrhiav sijhawm los kawm phau Vajlugkub thiab. Nws hais tias: “Ua rau kuv xav tsis thoob li. Phau Vajlugkub muaj tej lus qhia uas pab tau txhua leej txhua tus.”

Phau Vajlugkub twb pab tau tsheej plhom leej lawm. Yog koj siv sijhawm los kawm phau Vajlugkub, yuav pab tau koj thiab.