Coob leej suav tias Christmas (Noël) yog ib lub koob tsheej ua nco txog Yexus hnub yug. Tiamsis cov kevcai uas lawv ua rau hnub ntawd txawv heev. Ib txhia thiaj xav paub seb txojcai Christmas ntawd puas muaj feem nrog Yexus hnub yug tiag?

Muaj ib zaj dab neeg txog tus txivneej hu ua Santa Claus [xaa·ta dlhauj]. Santa yog ib tug yawg uas tuaj hwj txwv dawb paug, nws 2 sab ncov txig paj paj yeeb, thiab nws luag ntxhwb ntxhi xwb. Nws hnav ib ce tsoos tsho liab ploog. Zaj dab neeg ntawd los qhovtwg los? Nyob rau xyoo 1931, twb yog ib lub koom haum nyob tebchaws U.S.A. tsim zaj dab neeg ntawd los ua luam muag dej haus. Tom qab no xyoo 1950, cov neeg hauv Brazil [npla·xi] xav hloov zaj dab neeg txog Santa. Lawv thiaj muab lawv zaj dab neeg txog Grandpa Indian los hloov nws chaw. Tibneeg xav li cas xwb? Ib tug xibhwb qhia ntawv hais tias Santa nto moo dua Grandpa Indian. Santa tseem nto moo tshaj “tus menyuam Yexus lawm thiab. Lub koob tsheej uas teem rau 12 Hlis tim 25, thiaj muaj Santa ua lub cim.” (Carlos E. Fantinati) Yog li ntawd, tej dab neeg zoo li no ua rau peb pom tias txojcai Christmas tsis muaj feem nrog Yexus ib qho li. Cia peb kawm seb nyob thawj 100 xyoo, cov Khixatia puas coj txoj kevcai no.

Ib phau ntawv qhia txujci piav tias thawj 200 xyoo uas muaj cov Khixatia, lawv yeej tsis ua kevcai nco txog hnub yug. “Lawv yeej tsis ua kevcai nco txog Yexus hnub yug li thiab.” (Encyclopedia Britannica) Vim li cas? Cov Khixatia paub tias tej kevcai ntawd ncau los ntawm kev ntseeg cuav xwb. Lawv thiaj tsis kam koom tes kiag li. Hauv phau Vajlugkub tsis muaj ib nqes qhia tias Yexus yug rau hnub twg.

Txawm cov Khixatia tsis kam ua kevcai nco txog hnub yug li los, 300 xyoo tom qab Yexus tuag lawd, cov Kav Tos Liv (Catholic) cia li saws txojcai Christmas lawm. Vim li cas? Vim laj mej pejxeem nyiam Loos tej kevcai ntawd heev. Lawv xav tau tswv cuab coob zuj zus tuaj, lawv thiaj tso cai rau sawvdaws koom tej kevcai ntawd. Muaj ib phau ntawv uas tshawb txog Christmas hais tias lub 12 Hlis tim 17 txog lub 1 Hlis tim 1, “cov Loos feem coob ua noj ua haus, ua nqaj ua nqug, ua lom lom vab vab tom tej kev, thiab ua lwm yam kev lom zem rau lub caij uas lawv tabtom hawm lawv tej vajtswv.” (Christmas in America, yog Penne L. Restad sau.) Thaum txog lub 12 Hlis tim 25, cov Loos ua koob tsheej nco txog hnub uas yug lub hnub. Thaum cov Kav Tos Liv muab hnub ntawd teem ua Yexus hnub yug, ces lawv thiaj ntxias tau cov Loos coob tus los ua tswv cuab. Muaj ib phau ntawv qhia tias txawm cov Loos koom cov Kav Tos Liv los, lawv “tseem koom nrog tej koob tsheej uas lawv ua rau lub caij ntuj no.” (Santa Claus, a Biography, yog Gerry Bowler sau.) Yog li ntawd, laj mej pej xeem “saws ib txoj kevcai tshiab, los txuam nrog txoj kevcai qub” xwb.

Tej pov thawj no qhia tseeb tias txojcai Christmas tsis zoo vim tias ncau los ntawm tej kevcai cuav. Muaj ib phau ntawv qhia tias Christmas “ua txuj tseev zam zoo li kevcai Khixatia, tiamsis yog kevcai cuav xwb.” (The Battle for Christmas, yog Stephen Nissenbaum sau.) Yog li ntawd, txojcai Christmas ua saib tsis taus Vajtswv thiab nws tus Tub Yexus Khetos. Xav txog nqe Vajlugkub no: “Txojkev ncaj ncees yuav koom nrog txojkev tsis ncaj tau li cas? Thiab qhov kaj yuav koom nrog qhov tsaus ntuj tau li cas?” (2 Khaulee 6:14) Txojcai Christmas zoo ib yam li tsob ntoo uas nkhaus lawd, tsis muaj leejtwg yuav txheem tau “kom yiag” tuaj.Laj Lim Tswvyim 1:15.