Cov neeg Yudai nyob thawj 100 xyoo raug Loos quab yuam caij tsuj txom nyem ntsuav. Lawv kuj taij thov kom Vajtswv cawm lawv dim ib yam li lawv tej poj koob yawm txwv tau thov thiab. Thaum lawv hnov txog Yexus, lawv xav twjywm tias tus no puas yog tus Mexiyas? Coob tus vam tias nws yuav cawm “cov Yixayee dim” ntawm cov Loos. (Luka 24:21) Tiamsis ua cas ho tsis muaj li ntawd. Thaum txog xyoo 70 T.Q.Y., cov tub rog Loos tuaj vij Yeluxalees. Lawv muab lub nroog thiab lub tuam tsev rhuav tshem huv tibsi lawm.

Ua cas Vajtswv ho tsis pab cov Yudai li txheej thaum ub? Vim li cas zaum no nws tsis txhib kom lawv mus tua cov Loos? Puas yog Vajtswv tsis pub lawv mus ntaus rog lawd? Tsis yog. Vajtswv tsis pab cov Yudai vim lawv tsis txais yuav Yexus ua tus Mexiyas. (Tubtxib Tes Haujlwm 2:36) Cov Yudai thiaj tsis tau nrog Vajtswv sib raug zoo li qub lawm.Mathai 23:37, 38.

Vajtswv tsis tsom kwm haiv neeg Yudai thiab lawv lub tebchaws lawm. Txawm cov Yudai mus ntaus rog los Vajtswv yuav tsis kam pab lawv. Muaj raws nkaus li Yexus cov lus faj lem tias, Vajtswv yuav foom koob hmoov rau ib haiv neeg tshiab uas phau Vajlugkub hu ua “Vajtswv cov tseem Yixayee.” (Kalatia 6:16; Mathai 21:43) Haiv neeg tshiab no yog lub koom txoos Khixatia uas raug xaiv tseg mus saum ntuj. Nyob thawj 100 xyoo, Vajtswv Txojlus thiaj hais li no txog lawv: “Nimno nej yog Vajtswv haiv neeg lawm.”1 Petus 2:9, 10.

Cov Khixatia nyob thawj 100 xyoo yog “Vajtswv haiv neeg,” tiamsis Vajtswv tsis nqes tes ntaus rog cawm lawv dim cov Loos. Nws kuj tsis tso cai rau lawv mus ntaus rog li thiab. Vim li cas? Vim tias Vajtswv tib leeg xwb thiaj muaj cai teem caij seb nws haiv neeg yuav ntaus rog rau thaum twg. Thaum ntawd tsis tau txog Vajtswv lub caij rhuav tshem cov neeg limhiam.

Yog li ntawd, cov Khixatia nyob thawj 100 xyoo yuav tsum ua siab ntev tos hnub uas Vajtswv teem tseg los rhuav tshem cov neeg limhiam. Lawv tsis muaj cai hla Vajtswv mus tua lawv cov yeeb ncuab. Yexus Khetos yeej qhia ncaj tias: “Nej yuav tsum hlub nej cov yeeb ncuab thiab thov Vajtswv pab cov uas tsim txom nej.” (Mathai 5:44) Yexus thiaj qhia kom nws cov thwjtim khiav mus rau pem roob thaum cov Loos tuaj tua Yeluxalees. Nws cov thwjtim ua raws nraim li nws tau hais.Luka 21:20, 21.

Vajtswv kuj tshoov kom Povlauj sau li no: “Tsis txhob sib pauj, cia li muab qhov no tso rau Vajtswv txojkev npau taws vim muaj lus sau cia hais tias, ‘Qhov uas ua pauj yog kuv li feem, kuv yuav pauj. [Yehauvas] hais li no ntag.’” (Loos 12:19) Povlauj qog cov lus hauv Levi Tej Kevcai 19:18 thiab Kevcai 32:35. Povlauj cov lus no qhia tseeb tias Vajtswv yeej pom zoo siv kev tsov kev rog los pab nws haiv neeg, rau qhov yav thaum ub nws twb ua li ntawd. Tiamsis Vajtswv tsuas tso cai rau lawv mus ntaus rog raws li nws teem caij teem  tseg xwb. Vajtswv tib leeg xwb thiaj muaj cai txiav txim seb leejtwg yuav mus rhuav tshem cov neeg limhiam.

Yog li ntawd, nyob thawj 100 xyoo Vajtswv tsis tau tso cai rau cov Khixatia mus ntaus rog. Nimno Vajtswv puas tso cai rau leejtwg ua tsov uas rog lawm? Puas tau txog caij rau Vajtswv nqes tes ua rog pab nws cov tub qhe? Vajtswv xav li cas txog kev tsov kev rog niaj hnub no? Zaj kawg nkaus yuav teb cov lus nug no.