Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 THAWJ ZAJ | VAJTSWV XAV LI CAS TXOG KEV TSOV KEV ROG?

Vajtswv Xav Li Cas Txog Kev Tsov Kev Rog Niaj Hnub No?

Vajtswv Xav Li Cas Txog Kev Tsov Kev Rog Niaj Hnub No?

Niaj hnub no tibneeg tseem raug quab yuam caij tsuj qees. Coob leej ntau tus tseem niaj hnub taij thov kom Vajtswv cawm lawv. Vajtswv puas hnov lawv tej lus thov? Ua li Vajtswv xav li cas txog cov uas mus ntaus rog niaj hnub no? Nws puas pom zoo rau lawv mus ntaus rog?

Amakedoo yuav yog ntsuj rog kawg nkaus

Tseem ceeb rau peb nco ntsoov li no: Vajtswv yeej pom tej kev nyuaj siab hauv lub qab ntuj no. Nws yuav cawm noob neej xwb xwb li. (Ntawv Nkauj 72:13, 14) Hauv phau Vajlugkub, Vajtswv cog lus tias cov uas raug kev tsim txom yuav tau so los siav. Thaum twg mam li muaj li ntawd? “Thaum tus Tswv Yexus nrog nws cov tubtxib uas muaj hwjchim tshwm saum ntuj nrog hluavtaws los. Nws yuav rau txim rau cov uas tsis paub Vajtswv thiab rau cov uas tsis mloog peb tus Tswv Yexus txoj xov zoo.” (2 Thexalaunika 1:7, 8) Thaum txog Amakedoo uas yog “hnub loj kawg uas Vajtswv . . . teem cia,” Yexus yuav tshwm los li ntawd.Qhia Tshwm 16:14, 16.

Yav tom ntej, Vajtswv yuav tsis txib tibneeg mus ntaus ntsuj rog ntawd. Nws yuav txib nws tus tub Yexus Khetos thiab cov tubtxib saum ntuj mus rhuav tshem cov neeg limhiam. Lawv mam li tshem tawm txhua txojkev txom nyem mus.Yaxaya 11:4; Qhia Tshwm 19:11-16.

Txij thaum ub los, Vajtswv tsis tau hloov. Yog nws pom tias tsim nyog, nws yeej siv kev tsov kev rog los rhuav tshem cov limhiam. Tiamsis Vajtswv tib leeg xwb thiaj muaj cai teem caij seb ntsuj rog ntawd yuav pib thaum twg, thiab leejtwg yuav ntaus ntsuj rog ntawd. Vajtswv puas tau teem hnub ntawd? Nws twb teem cia lawm thiab nws yuav txib Yexus Khetos mus ntaus ntsuj rog ntawd. Yog li  ntawd, txawm tias tibneeg ua txuj mus ntaus rog tawm tsam cov limhiam los, Vajtswv yeej tsis pom zoo li.

Muab xav li no: Muaj ob kwvtij nyob hauv tsev xwb. Nkawd txawm pib sib ntaus. Nkawd thiaj hu xov tooj mus thov kom nkawd txiv tu nkawd qhov teeb meem. Ib leeg liam ib leeg tias tus tod yog tus ntaus nws ua ntej. Leej txiv mloog ob tog tibsi, tiamsis nws hais kom nkawd nyob twjywm, thaum nws los tsev nws mam tu nkawd qhov teeb meem. Ob kwvtij thiaj tsum, tiamsis tib pliag xwb nkawd rov sib ntaus li qub. Thaum leej txiv los txog tsev nws yeej yuav chim rau ob kwvtij tibsi, vim nkawd tsis mloog nws lus. Yog li ntawd nws yuav rau txim rau nkawd 2 leeg tibsi.

Niaj hnub no thaum tej tebchaws sib ntaus sib tua, lawv puavleej thov kom Vajtswv tsom kwm lawv, tiamsis Vajtswv tsis tuaj leejtwg tog li. Phau Vajlugkub qhia tias: “Tsis txhob ua phem pauj phem rau leejtwg kiag li” thiab “tsis txhob sib pauj.” (Loos 12:17, 19) Vajtswv twb hais kom noob neej “ua siab ntev tos rawv nws,” rau qhov nws twb teem ntsuj rog Amakedoo lawm. (Ntawv Nkauj 37:7) Niaj hnub no, thaum tej haiv neeg khav hla Vajtswv mus ntaus rog ua ntej, nws yeej tsis txaus siab rau lawv. Thaum txog Amakedoo Vajtswv yuav ua rau nws txojkev npau taws tshwm rau sawvdaws pom. Thaum ntawd nws yuav “ua rau kev ua rog tiaj tus mus thoob qab ntuj kawg.” (Ntawv Nkauj 46:9; Yaxaya 34:2) Ntsuj rog Amakedoo yuav yog ntsuj rog kawg nkaus.

Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav kho kom lub ntiajteb no tsis muaj kev tsov kev rog ntxiv li lawm. Yexus thiaj thov Vajtswv li no: “Thov cia koj lub tebchaws [Nceeg Vaj] los. Thov cia muaj raws li koj lub siab nyiam rau hauv ntiajteb ib yam li muaj saum ntuj ceeb tsheej.” (Mathai 6:10) Tsis yog Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav tshem tawm kev tsov kev rog xwb, tiamsis kuj yuav rhuav tshem cov limhiam uas tsim kev tsov kev rog thiab. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) Twb yog vim li ntawd, Yexus cov thwjtim thiaj tos ntsoov tej koob hmoov uas yuav los ntawm lub Nceeg Vaj los.Ntawv Nkauj 37:9, 10, 14, 15; 2 Petus 3:13.

Tshuav ntev npaum li cas peb mam li pom tej koob hmoov no? Tej lus faj lem hauv phau Vajlugkub twb muaj tiav zuj zus lawm. Tej no qhia tias peb twb nyob rau “tiam kawg” lawm tiag. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) Tshuav tsis ntev lawm xwb, Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav ntaus ntsuj rog Amakedoo thiab muab lub sim ceeb no rhuav tshem huv tibsi.2 Timaute 3:1-5.

Ib yam li peb twb kawm los lawm, cov uas tuag rau ntsuj rog Amakedoo yog cov uas “tsis mloog peb tus Tswv Yexus txoj xov zoo.” (2 Thexalaunika 1:8) Tiamsis nco ntsoov tias Vajtswv tsis xav pom ib tug twg raug ploj tuag, tsis hais cov zoo cov phem. (Exekhee 33:11) Nws “tsis xav cia leejtwg puam tsuaj.” Niaj hnub no nws thiaj “ua timkhawv rau ib tsoom tebchaws” txog peb tus Tswv Yexus, ua ntej hnub kawg los txog. (2 Petus 3:8, 9; Mathai 24:14; 1 Timaute 2:3, 4) Thaum Yehauvas Cov Timkhawv mus tshaj tawm txoj xov zoo, tibneeg yuav los paub txog Vajtswv thiab Yexus. Thaum kawg lawv yuav pom lub qab ntuj no tsis muaj kev tsov kev rog ntxiv li lawm.

^ nqe 9 Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav tshem tawm neeg tus yeeb ncuab uas yog kev tuag. Zaj uas nyob sab 18, qhia tias Vajtswv yuav tsa tsheej plhom leej rov qab los. Cov neeg uas raug ploj tuag vim muaj kev tsov kev rog, yuav ciaj sawv rov qab los thiab.

^ nqe 10 Yog xav kawm ntxiv txog tiam kawg, mus saib tshooj 9 hauv phau ntawv Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Tiag? uas Yehauvas Cov Timkhawv luam tawm.