Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Lub Nceeg Vaj Kav Tau 100 Xyoo Lawm!

Lub Nceeg Vaj Kav Tau 100 Xyoo Lawm!

“Thov Vajtswv uas pub txojkev siab tus . . . pub kom nej muaj txhua yam zoo txhij zog kom nej thiaj ua raws li Vajtswv lub siab nyiam.”HENPLAIS 13:20, 21.

ZAJ NKAUJ: 136, 14

1. Piav seb, txoj xov zoo txog lub Nceeg Vaj tseem ceeb npaum li cas rau Yexus.

YEXUS nyiam tham txog Vajtswv lub Nceeg Vaj heev. Thaum Yexus nyob hauv ntiajteb, lub Nceeg Vaj yog lub ntsiab uas Yexus qhia heev tshaj. Thaum Yexus mus tshaj tawm nws tham txog lub Nceeg Vaj tshaj li 100 zaug. Lub Nceeg Vaj yeej tseem ceeb kawg li rau Yexus, puas yog?—Nyeem Mathai 12:34.

2. Muaj pes tsawg leej hnov Yexus cov lus hauv Mathai 28:19, 20?

2 Tom qab Yexus ciaj sawv hauv qhov tuag rov los, nws tshwm rau 500 leej pom. (1 Khaulee 15:6) Tej zaum Yexus siv lub sijhawm no los sam hwm kom lawv “mus coj txhua haiv neeg los ua [nws] li thwjthim.” Tes haujlwm no yuav tsis yoojyim. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) Yexus hais tias lawv yuav ua tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo mus txog “lub sijhawm kawg.” Niaj hnub no, thaum koj tshaj tawm txoj xov zoo, twb yog koj pab ua kom cov lus faj lem no muaj tiav ntag.—Mathai 28:19, 20.

3. Tau muaj 3 yam dabtsi pab peb tshaj tawm txoj xov zoo?

 3 Tom qab Yexus sam hwm kom lawv mus tshaj tawm, nws hais ntxiv tias nws yuav “nrog nraim” lawv. (Mathai 28:20) Yexus cog lus tias nws yuav pab lawv ua tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo mus thoob ntiajteb. Yehauvas kuj nrog nraim peb niaj hnub no. Nws tau muab “txhua yam zoo” rau peb, xwv peb thiaj ua tau tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo. (Henplais 13:20, 21) Hauv zaj no peb yuav tham txog 3 yam xwb: (1) tej twj uas peb muaj, (2) tej kev tshaj tawm tshiab, thiab (3) tej kev cob qhia ntxiv. Cia peb xub tham txog tej twj uas peb tau siv 100 xyoo dhau los no.

TEJ TWJ UAS PAB VAJTSWV COV TUB QHE TSHAJ TAWM

4. Vim li cas peb muaj tej twj ntau ua luaj mus tshaj tawm txoj xov zoo?

4 Yexus hais tias txoj xov zoo txog lub Nceeg Vaj zoo ib yam li lub noob uas coj mus tseb. (Mathai 13:18, 19) Tus neeg ua liaj ua teb yeej siv ntau yam twj los ua kom tau daim teb. Ib yam li ntawd, peb tus Vajntxwv tau muab ntau yam twj los pab kom peb npaj tau neeg lub siab los mloog txoj xov zoo. Muaj tej yam twj peb tsuas siv ib ntus xwb, tiamsis muaj tej yam peb siv los txog niaj hnub nimno. Tej twj ntawd puavleej pab kom peb hajyam txawj tshaj tawm ntxiv xwb.

5. (1) Daim ntawv pov thawj yog dabtsi? (2) Cov kwvtij siv daim ntawv pov thawj mus tshaj tawm txoj xov zoo li cas?

5 Xyoo 1933, cov kwvtij pib siv ib daim ntawv pov thawj (testimony card) mus tshaj tawm txoj xov zoo. Daim ntawd luaj li xib teg xwb. Muaj ob peb lo lus sau ntsig txog phau Vajlugkub rau tus tswv tsev nyeem. Ib ntus ces ho luam ib txoj xov tshiab coj mus tshaj tawm rau tibneeg. Thaum Kwvtij Erlenmeyer [aw·le·mai·yaws] muaj 10 xyoo xwb, nws pib siv daim ntawv pov thawj mus tshaj tawm. Nws hais tias: “Thaum peb tshaj tawm peb niaj zaus nug li no, ‘Koj puas kam nyeem daim ntawv no?’ Tom qab tus tswv tsev nyeem tas, peb muab ib phau ntawv cev rau nws ces peb mus peb lawm xwb.”

6. Daim ntawv pov thawj pab tau cov tshaj tawm li cas?

6 Daim ntawv pov thawj pab tau cov tshaj tawm coob leej ntau tus. Ib txhia txaj muag qhia Vajlugkub heev. Lawv muaj lub siab xav mus tshaj tawm, tiamsis lawv tsis pom qab yuav qhia li cas. Muaj dua ib txhia tsis nco qab txaj muag li. Thaum lawv ntsib kiag tus tswv tsev xwb lawv txawm siv qhia txhua yam uas lawv kawm tau rau nws mloog, tsis ntshai siab nws li. Tiamsis daim ntawv pov thawj pab kom cov tshaj tawm qhia tib txoj xov, uas yoojyim thiab meej rau tibneeg to taub.

7. Puas nyuaj siv daim ntawv pov thawj?

7 Tiamsis muaj tej lub caij kuj tsis yoojyim siv daim ntawv pov thawj. Ib tug muam hais tias: “Muaj tej lub sijhawm tus tswv tsev nug peb tias, ‘Daim ntawv ko qhia txog dabtsi? Koj cia li piav rau kuv xwb.’” Muaj tej tug tsis paub nyeem ntawv. Muaj dua ib co xav tias yog peb muab rau lawv, ces lawv thiaj txais nkaus thiab kaw kiag qhov rooj lawm. Ib txhia tsis txaus siab rau txoj xov zoo, lawv thiaj muab daim ntawv dua kiag pov tseg. Txawm nyuaj npaum li cas los, daim ntawv pov thawj yeej pab tau cov tshaj tawm qhia txoj xov zoo rau tej neeg zej zog. Lawv tes haujlwm ua timkhawv tias lawv yog cov tshaj tawm txog Vajtswv lub Nceeg Vaj.

8. Cov Timkhawv tau siv lub tshuab paj taub los ua dabtsi? (Saib daim duab ntawm sab 28.)

8 Tom qab xyoo 1930, ho muaj dua ib yam twj tshiab hu ua lub tshuab paj taub (portable phonograph). Thaum cov Timkhawv mus tshaj tawm lawv nqa lub tshuab no nrog lawv mus. Yog tus tswv tsev xav mloog ces tus tshaj tawm mam li tso ib zaj lus qhia luv luv txog phau Vajlugkub rau nws mloog. Muaj tej zaud tag nrho ib yig tawm tuaj mloog thiab! Lub tshuab ntawd pab cev lus  rau cov Timkhawv, lawv ib txhia thiaj muab tis npe hu ua Aloo. (Nyeem Khiav Dim 4:14-16.) Xyoo 1934 lub koom haum, Watch Tower Society mam li tsim ib co tshuab paj taub uas yoojyim rau cov kwvtij nkauj muam nqa mus tshaj tawm. Thaum kawg, cov kwvtij kaw tau 92 zaj lus qhuab qhia ntxiv.

9. Lub tshuab paj taub pab tau tibneeg los paub qhov tseeb li cas?

9 Thaum cov kwvtij tso ib zaj lus qhuab qhia rau Hillary Goslin [he·la·lis nka·xi·lee] mloog tas, nws cia li thov qev lub tshuab ntawd coj mus tso rau cov neeg zej zog mloog. Thaum kawg, muaj coob tus los kawm qhov tseeb thiab ua kevcai raus dej. Nws 2 tug ntxhais kuj los ntseeg Yehauvas thiab. Nkawd tseem tau mus kawm Kile-a, thiab lub koom haum txib nkawd mus tshaj tawm rau txawv tebchaws. Yog li ntawd, daim ntawv pov thawj thiab lub tshuab paj taub tau pab coob leej pib mus tshaj tawm txoj xov zoo. Tom qab no, peb tus Vajntxwv Yexus Khetos tau npaj ib txojkev kawm hu ua Kev Kawm Tshaj Tawm, kom nws cov tibneeg hajyam txawj qhia txoj xov zoo ntxiv.

SIV TXHUA TXOJKEV TSHAJ TAWM THIAJ NTSIB TIBNEEG

10. Peb tau siv tej ntawv xov xwm tshaj tawm txoj xov zoo li cas, thiab muaj pes tsawg leej tau nyeem?

10 Peb tus Vajntxwv Yexus Khetos tau cob qhia kom Vajtswv cov tibneeg xyaum tej kev tshaj tawm tshiab, xwv coob tus thiaj tau hnov txoj xov zoo. Lub sijhawm ntawd tseem ceeb heev rau peb tawm tswvyim qhia Vajlugkub rau qhov tsis tau muaj cov tshaj tawm coob. (Nyeem Mathai 9:37.) Yav thaud, peb siv tej ntawv xov xwm tshaj tawm txoj xov zoo. Txhua lub lim tiam Kwvtij Russell [la·xaum] xa ib zaj lus qhuab qhia mus rau ib lub koom haum tso xov xwm. Lub koom haum ntawd mam xa mus luam hauv tebchaws Canada [kha·na·da], Yus Luv, thiab U.S.A. Thaum txog xyoo 1913 lawv twb muab Kwvtij Russell cov lus qhuab qhia luam tawm rau hauv 2,000 daim ntawv xov xwm thiab muaj txog li 15,000,000 tus tau nyeem tej lus ntawd lawm!

11. Peb tau siv xov tooj cua tshaj tawm txoj xov zoo li cas, thiab muaj pes tsawg leej tau hnov?

11 Kuj siv xov tooj cua los tshaj tawm, txoj xov zoo thiaj nrov ncha mus deb heev. Kwvtij Rutherford [la·taw·faw] tau cev ib zaj lus qhuab qhia hauv xov tooj cua lub 4 Hlis tim 16, 1922. Muaj li 50,000 tus tau hnov zaj lus qhia ntawd. Tsis ntev xwb peb txawm pib ib tshooj xov tooj cua hu ua WBBR. Lub 2 Hlis tim 24, 1924, peb tau tshaj tawm thawj zaj lus qhuab qhia. Phau Tsom Faj Askiv lub 12 Hlis tim 1, 1924 hais tias: “Peb pom tias yog peb siv xov tooj cua los tshaj tawm txoj xov zoo ces yuav pheej yig dua thiab nrov ncha mus deb dua li lwm txojkev tshaj tawm.” Yog li ntawd, lub xov tooj cua thiab tej ntawv xov xwm pab tau peb qhia Vajlugkub mus txog tej koog uas tsis muaj cov tshaj tawm coob.

Cov Timkhawv coob tus nyiam qhia Vajlugkub rau ib zej tsoom sawvdaws thiab qhia txog peb lub vej xaij (Mus saib nqe 12, 13)

12. (1) Koj nyiam qhia Vajlugkub rau tej chaw twg xwb? (2) Yog peb ntshai xyaum tej kev tshaj tawm tshiab, peb yuav tsum ua li cas?

12 Niaj hnub no peb qhia Vajlugkub rau tej chaw uas muaj neeg coob dua kev. Thaum peb mus teeb rooj teeb laub tshaj tawm, peb ntsib coob tus uas tsis tau hnov  txoj xov zoo li. Peb xav kom txhua tus hnov, peb thiaj qhia tom tej chaw tos npav, chaw tos tsheb nqaj, chaw nres tsheb, hauv tej tshav puam, thiab ze tej kiab khw. Koj puas ntshai qhia Vajlugkub li no? Yog koj ntshai ces thov Vajtswv pab koj. Zoo rau peb xav txog Kwvtij Manera [ma·ne·la] uas yog ib tug saib xyuas thaj tsam. Nws thiab nws tus pojniam nkawd zoo siab heev thaum muaj ib txojkev tshaj tawm tshiab. Nkawd xav xyaum qhia raws li lub koom haum cob qhia, kom Yehauvas thiaj paub tias nkawd mloog lus thiab muab siab npuab Yehauvas tiag. Nws hais tias: “Wb yeej zoo siab tos seb Yehauvas xav kom wb qhia Vajlugkub li cas ntxiv.” Yog peb ua siab tawv xyaum tej kev tshaj tawm tshiab ces peb yuav hajyam tso siab rau Yehauvas thiab txawj qhia dua qhov qub.—Nyeem 2 Khaulee 12:9, 10.

13. (1) Vim li cas ho zoo siv peb lub vej xaij mus tshaj tawm? (2) Thaum koj qhia peb lub vej xaij rau lwm tus, lawv xav li cas xwb?

13 Cov Timkhawv coob tus nyiam qhia txog peb lub vej xaij, jw.org. Muaj tej ntaub ntawv Vajlugkub ua 700 tawm yam lus rau peb theej tawm saib. Txhua hnub muaj tshaj li 1,600,000 tus mus saib peb lub vej xaij. Yav tas los, thaum peb tshaj tawm hauv xov tooj cua, txoj xov zoo tau nrov ncha txog tej tebchaws uas tsis muaj cov Timkhawv mus txog li. Niaj hnub no, peb lub vej xaij xa txoj xov zoo mus txog tej tebchaws zoo ib yam li ntawd thiab.

COB QHIA COV UAS TSHAJ TAWM TXOJ XOV ZOO

14. (1) Cov tshaj tawm cheem tsum dabtsi? (2) Txojkev kawm twg pab tau cov tshaj tawm hajyam txawj qhia ntxiv?

14 Tej twj thiab tej kev tshaj tawm tshiab uas peb hais tas los no yeej pab tau coob leej los paub qhov tseeb. Tiamsis thaum cov kwvtij mus tshaj tawm, muaj tej tug tsis txaus siab rau tej uas nws hnov hauv lub tshuab paj taub. Ho muaj dua lwm cov nyiam heev thiab xav paub ntxiv. Cov tshaj tawm yuav ua li cas lawv thiaj txawj qhia Vajlugkub? Yeej yog Vajtswv lub hwj huam dawb huv pab Kwvtij Knorr [nuas]. Nws pom tias yuav tsum muaj kev cob qhia ntxiv, cov tshaj tawm thiaj txawj teb lwm tus. Yog li ntawd, xyoo 1943 cov koom txoos pib muaj Kev Kawm Tshaj Tawm. Txojkev kawm no pab tau txhua tus kom hajyam txawj qhia Vajlugkub ntxiv.

15. (1) Cov uas kawm Kev Kawm Tshaj Tawm tau ntsib tej yam zoo li cas xwb? (2) Koj puas pom tias Yehauvas tau pab koj raws li Ntawv Nkauj 32:8 hais?

15 Thaum cov kwvtij pib qhia Vajlugkub saum sam thiaj lawv ntshai kawg li. Kwvtij Ramu [la·mus] nco ntsoov thawj zaug uas nws qhia saum sam thiaj puag xyoo 1944.  Nws lub ntsiab yog hais txog ib tug txivneej hauv phau Vajlugkub hu ua Dau-e. Tus kwvtij hais tias nws 2 txhais ceg ntshaus tas, nws 2 txhais tes tshee na xwb, thiab nws lub qhov ncauj txhav tas hais tsis tau lus li. Txawm li ntawd los nws rau siab ntso xyaum qhia tiag. Tsis yoojyim los, kuj muaj cov menyuam xyaum qhia thiab. Kwvtij Manera hais tias nws tseem nco ntsoov ib tug metub zaj lus qhuab qhia. Tus metub ntawd ntshai heev, nws txawm pib quaj, tiamsis nws ua tiag qhia mus txog thaum nws zaj lus qhia ntawd tas. Tej zaum koj ntshai thiab txaj muag heev. Tej zaum koj xav tias koj tsis muaj cuab kav teb tom koom txoos. Yog koj xav li no, thov Yehauvas pab koj ua siab loj txhob ntshai. Nws yuav pab koj ib yam li nws tau pab cov kwvtij yav thaud.—Nyeem Ntawv Nkauj 32:8.

16. Lub hom phiaj rau Kev Kawm Vajlugkub Kile-a yog dabtsi?

16 Vajtswv lub koom haum kuj muaj kev cob qhia los ntawm Kev Kawm Vajlugkub Kile-a. Ib lub hom phiaj ntawm lub tsev kawm ntawv no yog los pab cov tshaj tawm kom hajyam xav mus qhia txoj xov zoo ntxiv. Lub tsev kawm ntawv no pib xyoo 1943 los. Txij thaum ntawd los, muaj txog li 8,500 tus uas kawm tiav thiab raug txib mus pab 170 lub tebchaws. Pib xyoo 2011 lub koom haum tsuas caw cov ua haujlwm tshwj xeeb uas puv ntoob mus kawm Kile-a lawm xwb. Lawv yog cov tho kev tshwj xeeb, cov kwvtij saib xyuas thaj tsam, cov ua haujlwm hauv Npe-ee thiab cov tubtxib tshaj tawm txawv tebchaws uas tsis tau mus kawm Kile-a.

17. Kile-a puas pab tau tibneeg tiag?

17 Kev Kawm Vajlugkub Kile-a puas pab tau tibneeg tiag? Yeej pab tau. Xav txog tebchaws Nyiv Pooj. Lub 8 Hli xyoo 1949 twb tsis muaj 10 tus tshaj tawm hauv lub tebchaws ntawd. Xyoo ntawd, lub koom haum thiaj txib 13 tus Timkhawv mus pab tshaj tawm. Nimno muaj txog li 216,000 tus tshaj tawm nyob Nyiv Pooj teb lawm. Tsis tas li ntawd xwb, yuav luag ib nrab yog cov tho kev thiab yog cov uas pab tho kev!

18. Muaj tej kev kawm li cas thiab?

18 Peb muaj ntau txojkev kawm. Muaj Kev Kawm Rau Cov Kwvtij Tuav Haujlwm, Kev Kawm Rau Cov Tho Kev, Kev Kawm Rau Cov Qhia Lub Nceeg Vaj, Kev Kawm Rau Cov Kwvtij Uas Saib Xyuas Thaj Tsam Thiab Lawv Cov Pojniam, thiab Kev Kawm Rau Pab Uas Saib Xyuas Ib Ceg Thiab Lawv Cov Pojniam. Tag nrho tej kev kawm no tau cob qhia cov kwvtij nkauj muam thiab txhawb tau lawv txojkev ntseeg heev. Tej no qhia meej tias Yexus tseem cob qhia coob leej ntau tus los txog niaj hnub nimno.

19. (1) Kwvtij Russell tau hais li cas txog tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo? (2) Peb tau pom li cas xwb?

19 Vajtswv lub Nceeg Vaj twb kav tau tshaj 100 xyoo lawm. Txij thaum pib los txog tamsim no, peb tus Vajntxwv Yexus Khetos yeej coj tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo. Kwvtij Russell yeej ntseeg tias txoj xov zoo yuav tsum nrov ncha thoob ntiajteb. Nyob rau xyoo 1916, nws hais tias ‘haujlwm dhia ceev nrooj thiab tseem yuav muaj ua mus ntxiv xwb, vim tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo txog lub nceeg vaj no yuav raug tshaj tawm mus thoob qab ntuj.’ (A.H. Macmillan phau ntawv Faith on the March, sab 69) Niaj hnub no tes haujlwm ntawd tabtom muaj tiav ntag! Peb zoo siab tias tus Vajtswv uas pub txojkev siab tus, tau muab txhua yam zoo rau peb kom peb ua tau li nws siab nyiam!

^ nqe 2 Thaum Yexus tshwm rau 500 leej pom, lawv tsis tau los ua cov Khixatia. Tom qab no, tej zaum feem coob los ua cov Khixatia lawm, Povlauj thiaj muab lawv hu ua “cov kwvtij.” Povlauj thiab cov Khixatia nyob thawj 100 xyoo yuav tsum paub lawv ib txhia, nws thiaj hais li no: “Cov uas pom ntawd feem coob nimno tseem muaj txojsia nyob, tsuas yog qee leej tsaug zog lawm xwb.”