Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 THAWJ ZAJ | VAJTSWV XAV LI CAS TXOG KEV TSOV KEV ROG?

Vajtswv Xav Li Cas Txog Kev Tsov Kev Rog Txheej Thaum Ub?

Vajtswv Xav Li Cas Txog Kev Tsov Kev Rog Txheej Thaum Ub?

Txheej thaum ub Vajtswv haiv neeg Yixayee raug quab yuam txom nyem ntsuav hauv Iyi tebchaws. Lawv thiaj quaj thov kom Vajtswv cawm lawv. (Khiav Dim 1:13, 14) Lawv tos ib xyoos tas ib xyoos tuaj seb Vajtswv puas txo cov Iyi lub hwjchim. Thaum txog hnub uas Vajtswv teem cia nws txawm tso nws haiv neeg dim plaws. (Khiav Dim 3:7-10) Phau Vajlugkub qhia tias Vajtswv yog tus tawm tsam cov Iyi ntag. Nws tso 10 qhov xwm txheej los tawm tsam lawv thiab nws ua rau dej Hiavtxwv Liab nphau los npog Iyi tus vajntxwv thiab nws cov tub rog tuag tibsi. (Ntawv Nkauj 136:15) Vajtswv Yehauvas yog “ib tug tseem tub rog” muaj zog loj zog nchav tiv thaiv nws haiv neeg.Kev Tsiv [Khiav Dim] 15:3, 4, NN.

Vajtswv yog tus ua rog tawm tsam cov Iyi. Qhov ntawd qhia tias muaj tej lub sijhawm Vajtswv kuj pom zoo kev tsov kev rog thiab. Thaum ub nws sam hwm kom nws haiv neeg mus ntaus rog tawm tsam cov neeg limhiam. Nws thiaj tso cai rau lawv mus tua cov Khana-as. (Kevcai 9:5; 20:17, 18) Nws kuj sam hwm kom Vajntxwv Davi mus tawm tsam cov Filixatee uas quab yuam caij tsuj cov Yixayee. Vajtswv tseem pub tswvyim rau Davi ntaus yeej rog thiab.2 Xamuyee 5:17-25.

Tej qauv no qhia meej tias Vajtswv tso cai rau cov Yixayee mus ntaus rog tawm tsam cov limhiam thiaj tiv thaiv tau nws haiv neeg thiab txhawb txojkev pe hawm tseeb. Tiamsis thaum Vajtswv cia lawv mus ntaus rog, yuav tsum muaj raws li 3 yam yuav hais no.

  1. VAJTSWV YOG TUS TXIAV TXIM TIAS LEEJ TWG YUAV MUS NTAUS ROG. Muaj ntau zaus Vajtswv yog tus sawv cev rau nws haiv neeg mus ntaus rog. Muaj ib zaug Vajtswv hais li no rau cov Yixayee: “Zaum rog no tsis txog nej yuav tawm tsam li.” (2 Vaj Keeb Kwm 20:17; 32:7, 8) Tiamsis kuj muaj tej lub caij uas Vajtswv sam hwm kom cov Yixayee nqes tes mus ntaus rog thiab. Nws tso cai li ntawd vim nws xav kom lawv tiv thaiv lub tebchaws uas nws cog tseg rau lawv.Kevcai 7:1, 2; Yausua 10:40.

  2. VAJTSWV YOG TUS TEEM CAIJ SEB YUAV NTAUS ROG HNUB TWG. Vajtswv cov tub qhe yuav tsum ua siab ntev tos hnub uas Vajtswv teem cia mus ntaus rog tawm tsam cov neeg limhiam. Yog  Vajtswv tsis tso lus, lawv tsis muaj cai mus ntaus rog. Yog lawv yuam cai mus, Vajtswv yeej tsis pab lawv. Phau Vajlugkub qhia tias thaum cov Yixayee txeeb Yehauvas ntej mus, lawv cov tub rog tuag coob heev thiab lawv tua tsis yeej lawv cov yeeb ncuab li. *—Saib cov lus hauv qab taw qhia.

  3. Txawm Vajtswv rhuav tshem cov Khana-as los, nws yeej tseg cov uas zoo li Lahaj thiab nws tsev neeg cia

    VAJTSWV TSIS XAV KOM IB TUG TWG RAUG PLOJ TUAG LI, TXAWM COV LIMHIAM LOS XIJ. Vajtswv Yehauvas yog tus tsim noob neej thiab yug txhua yam uas ciaj sia. (Ntawv Nkauj 36:9) Yog li ntawd, nws tsis xav kom ib tug twg raug ploj tuag li. Tiamsis pheej muaj cov neeg phem quab yuam caij tsuj thiab txov neeg txojsia. (Ntawv Nkauj 37:12, 14) Vajtswv xav tshem tawm txhua yam kev phem kev limhiam, nws thiaj cia nws haiv neeg mus ntaus rog rau tej lub sijhawm. Txawm tias nws tso cai li ntawd los phau Vajlugkub qhia tias nws “khuvleej” thiab “tsis chim sai” rau cov uas tawm tsam nws haiv neeg. (Ntawv Nkauj 86:15) Nws sam hwm tias thaum cov Yixayee mus ntaus ib lub nroog twg lawv yuav tsum “xub tshaj xo sib raug zoo ua ntej,” kom cov pejxeem muaj caij hloov. (Kevcai 20:10-13) Yehauvas ua li ntawd vim nws “tsis txaus siab rau qhov uas cov neeg phem tuag. Tiamsis . . . txaus siab rau qhov uas lawv tso lawv txojkev phem tseg es muaj txojsia nyob.” (Exekhee 33:11, 14-16.) *—Saib cov lus hauv qab taw qhia.

Tej no qhia rau peb tias txheej thaum ub Vajtswv pom zoo kev tsov kev rog, xwv thiaj rhuav tau cov limhiam uas quab yuam caij tsuj lwm tus. Tiamsis Vajtswv tib leeg xwb thiaj yog tus teem caij mus ntaus rog, thiab txiav txim seb leejtwg yuav ua tus mus ntaus rog. Thaum Vajtswv tso cai mus ntaus rog, puas yog nws loj xov tua txhua leej txhua tus tibsi? Tsis yog. Phau Vajlugkub qhia tias Yehauvas ntxub cov limhiam. (Ntawv Nkauj 11:5) Tiamsis thaum Yexus Khetos los hauv ntiajteb no, puas yog Yehauvas hloov siab lawd?

^ nqe 7 Muaj ib zaug Vajtswv txwv kom cov Yixayee txhob mus tua cov Amalej thiab cov Khana-as, tiamsis lawv tsis mloog Vajtswv tej lus sam hwm. Lawv cia li mus ntaus rog, lawv thiaj swb kiag thim rov qab. (Xwm Txheej Taug Kev 14:41-45) Puag tom qab no, Vajntxwv Yauxiya hla Vajtswv tej lus sam hwm mus ntaus rog nws thiaj tuag lawm.2 Vaj Keeb Kwm 35:20-24.

^ nqe 8 Thaum cov Yixayee mus tua cov Khana-as, lawv tsis tshaj xo sib raug zoo ua ntej. Vim li cas? Vim tias Vajtswv twb ncua 400 xyoo rau cov Khana-as hloov tiamsis lawv tseem limhiam li qub. (Chiv Keeb 15:13-16) Vajtswv thiaj sam hwm kom muab lawv ntxuav tu noob nrho. Tiamsis Vajtswv tseg cov uas ntxeev dua siab tshiab.Yausua 6:25; 9:3-27.