Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Cob Koj Tus Menyuam Teev Tiam Yehauvas—Ntu 1

Cob Koj Tus Menyuam Teev Tiam Yehauvas—Ntu 1

“Thov Vajtswv tus neeg uas koj txib los ntawd rov los . . . qhia rau wb paub tias wb yuav ua li cas rau tus tub uas yuav yug los ntawd.”COV THAWJ 13:8.

ZAJ NKAUJ: 41, 6

1. Thaum Manau-a hnov tias nws tus pojniam yuav xeeb tub, nws ua li cas xwb?

MANAU-A thiab nws tus pojniam ib txwm xeeb tsis taus tub li. Tiamsis muaj ib hnub Yehauvas tus tubtxib saum ntuj los hais rau Manau-a tus pojniam tias nws yuav xeeb tub. Thaum Manau-a hnov li ntawd, nws zoo siab kawg, nkawd xav tsis thoob li. Tiamsis nws txhawj tias Yehauvas xav kom nws cob qhia tus metub ntawd li cas. Lub caij ntawd cov Yixayee ua ntau yam kev phem. Nkawd yuav ua li cas cob qhia nkawd tus metub los teev tiam Yehauvas? Manau-a taij thov tias: “Thov Vajtswv tus neeg uas koj txib los ntawd rov los tshwm rau wb ob leeg pom dua ib zaug, thiab qhia rau wb paub tias wb yuav ua li cas rau tus tub uas yuav yug los ntawd.”—Cov Thawj 13:1-8.

2. Koj yuav tsum cob qhia koj cov menyuam txog dabtsi thiab koj yuav tsum xyaum leejtwg? (Saib lub ntsiab me “ Cov Uas Koj Yuav Tsum Xub Qhia.”)

2 Yog koj muaj metub menyuam, koj yeej paub zoo tias Manau-a txhawj npaum li cas. Koj yuav tsum cob qhia koj cov menyuam kom lawv paub thiab hlub Yehauvas. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) (Paj Lug 1:8) Thaum koj tsev neeg pe hawm Vajtswv ua ke, qhia koj  cov menyuam txog Yehauvas thiab phau Vajlugkub. Puas yog koj yuav nrog lawv kawm Vajlugkub txhua lub lim tiam xwb? Tsis yog. (Nyeem Kevcai 6:6-9.) Cov niam txiv yuav tsum xyaum Yexus. Txawm Yexus tsis muaj ib tug menyuam li los, nws txawj cob qhia nws cov thwjtim heev. Yexus hlub lawv thiab txo hwjchim kawg li. Nws yog ib tug neeg thoob tsib nws thiaj paub lawv lub siab, thiab txawj pab lawv. Cia peb kawm seb cov niam txiv yuav xyaum Yexus li cas.

HLUB KOJ COV MENYUAM

3. Ua cas Yexus cov thwjtim ho paub tias nws hlub lawv?

3 Yexus tsis txaj muag qhia nws cov thwjtim tias nws hlub lawv. (Nyeem Yauhas 15:9.) Nws siv sijhawm ntau heev los nrog lawv ua ke. (Malakau 6:31, 32; Yauhas 2:2; 21:12, 13) Tsis yog Yexus cob qhia lawv xwb tiamsis nws kuj nrog lawv ntaus phoojywg thiab. Lawv thiaj paub tseeb tias Yexus hlub lawv tiag. Nej cov ua niam ua txiv, nej yuav xyaum Yexus li cas?

4. Koj yuav qhia li cas tias koj hlub koj cov menyuam? (Saib daim duab ntawm sab 8.)

4 Cov ua niam ua txiv, cia li qhia nej cov menyuam tias nej hlub tshua lawv thiab saib lawv rau nqe. (Mathai 3:17; Titau 2:4) Xamuyee uas nyob tebchaws Australia [au·xi·ta·lia] hais li no: “Thaum kuv yau kuv txiv nyeem Kuv Phau Ntawv Txog Phau Vajlugkub, rau kuv mloog txhua txhua hmo. Nws teb kuv cov lus nug, nws puag kuv, thiab hnia kuv ua ntej kuv yuav mus pw.” Puas yog Xamuyee pog thiab yawg coj li ntawd, es nws txiv thiaj paub hlub nws li ntawd? Tsis yog. Twb yog Xamuyee txiv xyaum nyuaj kawg li kom nws tus tub pom nws txojkev hlub. Xamuyee hais tias: “Kuv thiaj ncawg kuv txiv ua luaj thiab tsis nco qab txhawj txog ib yam dabtsi.” Yog koj niaj hnub qhia koj cov menyuam tias koj hlub lawv, ces lawv yuav kaj siab lug ib yam li Xamuyee thiab. Nco ntsoov puag thiab hnia koj cov menyuam. Cia li nrhiav sijhawm nrog lawv ua ke noj mov thiab ua si.

5, 6. (1) Vim Yexus hlub nws cov thwjtim, nws ua li cas? (2) Koj yuav ntuas koj cov menyuam li cas?

5 Yexus hais tias: “Cov uas kuv hlub kuv yeej qhuab ntuas thiab nplawm.” * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) (Qhia Tshwm 3:19) Muaj ntau zaus Yexus cov thwjtim sib cam tias tus twg yog tus loj dua. Yexus ntuas lawv li cas? Puas yog Yexus cia lawv sib cav lawv li ntawd? Tsis yog. Nws ua siab ntev ntuas lawv ib zaug tas ib zaug tuaj. Nws ua tib zoo hais lawv thiab nws nrhiav lub sijhawm zoo los ntuas lawv.—Malakau 9:33-37.

6 Nej hlub nej cov menyuam nej thiaj qhuab ntuas lawv. Tej lub sijhawm, yus piav ib lwm xwb los lawv twb nkag siab lawm. Tiamsis yog lawv tsis mloog, yuav ua li cas? (Paj Lug 22:15) Xyaum Yexus tus qauv. Ua siab ntev cob qhia thiab coj lawv txoj hau kev. Nrhiav lub sijhawm zoo los cob qhia lawv. Ua siab mos siab muag ntuas lawv. Ib tug muam hu ua Elaine [i·lees] nyob Afika Qab Teb (South Africa) hais tias nws nco ntsoov thaum nws niam nws txiv qhuab ntuas nws. Nkawd ib txwm qhia nws tias nws yuav tsum coj li cas thiaj zoo. Yog Elaine tsis mloog lus, ces nws yeej raug txim raws li nws niam nws txiv tau hais lawd, nkawd tsis yog lam hem nws xwb. Nws hais tias: “Tsis muaj ib zaug uas nkawd yuav ua npau taws vog, tsis qhia kuv qhov txhaum rau kuv.” Vim nkawd cob qhia nws li no, nws thiaj paub tias nkawd hlub nws heev.

TXO HWJCHIM

7, 8. (1) Thaum cov thwjtim hnov Yexus thov Vajtswv lawv xav li cas xwb? (2) Koj tej lus thov puas pab tau koj cov menyuam?

7 Thaum luag yuav ntes Yexus coj mus tua,  nws thov nws Txiv tias: “Anpa, kuv txivʹe, koj ua tau txhua yam, thov rho lub khob no ntawm kuv mus. Txawm li cas kuj xij, thov tsis txhob cia ua raws li kuv lub siab tiamsis cia ua raws li koj lub siab.” * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) (Malakau 14:36) Thaum cov thwjtim hnov Yexus thov Vajtswv li no, lawv xav li cas xwb? Lawv pom tias Yexus twb yog neeg zoo tiav log los, nws tseem vam khom nws Leej Txiv. Yog li ntawd, tsim nyog lawv txo hwjchim vam khom Yehauvas thiab.

8 Koj tej lus thov Vajtswv puas pab tau koj cov menyuam? Yeej pab tau. Thaum nej thov, tsis yog nej thov Vajtswv pab nej cov menyuam xwb tiamsis thov Vajtswv pab nej cov ua niam ua txiv thiab. Thov Vajtswv pab nej ua siab tawv qhia Vajlugkub, lossis pab nej thov sijhawm mus rooj sib txoos 3 hnub. Thaum nej cov menyuam hnov nej thov li no, lawv yuav pom tias nej vam khom Yehauvas tiag. Ana nyob tebchaws Brazil [npla·xi] pom tias nws niam nws txiv coj li ntawd. Thaum muaj teeb meem, nkawd yeej thov Yehauvas pab kom nkawd nyiaj dhau, thiab muaj tswvyim txiav txim zoo. Ana hais tias: “Txawm tias nkawd twb nyuaj siab heev los nkawd tso siab plhuav rau Yehauvas. Kuv pom li no, kuv thiaj paub tso siab rau Yehauvas thiab.” Yog li ntawd, yog nej cov niam txiv vam khom Yehauvas, nej cov menyuam yuav xyaum li ntawd thiab.

9. (1) Yexus ua li cas nws cov thwjtim thiaj paub txo hwjchim thiab ua siab dawb? (2) Yog koj txo hwjchim thiab ua siab dawb, koj cov menyuam yuav xyaum tau li cas?

9 Yexus tseg tus qauv kom cov thwjtim txo hwjchim thiab ua siab dawb. (Nyeem Luka 22:27.) Yexus cov tubtxib pom tias nws tau tso ib puas tsav yam tseg, xwv thiaj teev tiam tau Yehauvas thiab pab tau lwm tus. Yexus cov thwjtim xyaum raws nraim li nws. Koj kuj tseg tau tus qauv zoo rau koj cov menyuam xyaum thiab. Debbie [de·npi] muaj 2 tug menyuam, nws hais tias: “Kuv tus txiv yog ib tug txwj  laus, thaum nws mus pab lwm tus kuv yeej tsis khib. Kuv paub tias yog peb cheem tsum yam twg ces nws yeej pab peb.” (1 Timaute 3:4, 5) Ua li, Debbie thiab nws tus txiv pab tau nkawd tsev neeg li cas? Tus txiv hais tias thaum muaj rooj sib txoos los cov menyuam yeej zoo siab hlo pab. Lawv xyiv fab heev thaum lawv zeem tau tej phoojywg zoo. Lawv yeej zoo siab nrog cov kwvtij nkauj muam ua ke xwb. Nimno lawv tsev neeg puavleej ua haujlwm puv ntoob rau Yehauvas. Yog koj txo hwjchim thiab ua siab dawb, koj yuav ua tus qauv zoo rau koj cov menyuam xyaum. Lawv yuav muaj lub siab dawb pab lwm tus li koj thiab.

UA NEEG THOOB TSIB

10. Yexus puas paub cov neeg Kalilais lub siab, thiab nws pab lawv li cas?

10 Yexus yog ib tug neeg thoob tsib heev. Tsis yog nws saib neeg tes haujlwm sab nraud xwb, tiamsis nws paub tibneeg lub siab. Muaj ib zaug ib co neeg hauv Kalilais tuaj nrhiav nws. (Yauhas 6:22-24) Yexus paub tias tsis yog lawv xav kawm qhov tseeb, tiamsis lawv tsuas xav kom nws pub mov rau lawv noj xwb. (Yauhas 2:25) Yexus paub lawv lub siab, nws thiaj ua tib zoo ntuas lawv thiab qhia tias lawv yuav tsum tau hloov li cas.Nyeem Yauhas 6:25-27.

Pab koj cov menyuam nyiam qhia Vajlugkub (Saib nqe 11)

11. (1) Koj yuav ua li cas thiaj paub tias koj cov menyuam xav mus tshaj tawm tiag? (2) Koj yuav npaj li cas koj cov menyuam thiaj nyiam mus qhia Vajlugkub?

11 Txawm peb tsis paub tibneeg lub siab los, peb yuav tsum xyaum ua neeg thoob tsib li Yexus. Xav rau lub sijhawm uas koj cov menyuam nrog koj mus tshaj tawm. Lawv puas nyiam mus qhia Vajlugkub tiag, los yog lawv tsuas nyiam thaum nej so mus yuav khoom txom ncauj xwb? Yog lawv tsuas nyiam thaum so xwb, ces npaj seb yuav ua li cas lawv thiaj muaj siab mus qhia Vajlugkub. Cob kom lawv txawj pab koj qhia Vajlugkub, lawv thiaj pom tias lawv muaj feem ua Yehauvas tes haujlwm thiab.

12. (1) Yexus ceeb toom nws cov thwjtim li cas? (2) Vim li cas Yexus thiaj ceeb toom cov Khixatia li no?

12 Yexus thoob tsib li cas ntxiv thiab? Nws paub tias ua ntej ib tug twg yuav ua txhaum loj, nws twb ua tej kev txhaum me lawm. Yexus thiaj qhia nws cov thwjtim kom ceev faj. Lawv yeej paub tias kev plees kev yi txhaum Vajtswv. Tiamsis Yexus ceeb toom ntxiv tias: “Txhua tus uas saib ib tug pojniam twg thiab xav ntxias nws mas twb deev tus pojniam ntawd hauv lub siab lawm. Yog koj sab qhov muag xis ua rau koj ua txhaum, cia li muab kaus pov tseg.” (Mathai 5:27-29) Yexus cov thwjtim nyob tiam uas cov neeg Loos nyiam kev nkauj kev nraug heev. Cov Loos niaj hnub mus saib tej yeeb yam txog kev sib daj sib dee, hais lus dev lus npua. Yexus thiaj ceeb toom nws cov thwjtim kom txhob saib tej yam uas yuav rub tau lawv lub siab mus ua txhaum.

13, 14. Koj yuav tsum coj li cas thiaj pab tau koj cov menyuam xaiv tej kev lomzem uas zoo?

13 Koj tus ua niam ua txiv yuav tsum thoob tsib, koj thiaj paub tiv thaiv koj cov menyuam thiab ceeb toom kom lawv txhob ua txhaum Yehauvas. Niaj hnub no, lub qab ntuj nrhiav  kev los ntxias kom tej menyuam yaus mus saib tej duab liab qab, lossis lwm yam kev nkauj kev nraug. Koj yuav tsum qhia koj cov menyuam tias txhaum rau yus saib tej yam zoo li ntawd. Koj yuav tiv thaiv koj tus menyuam li cas ntxiv? Ua neeg thoob tsib es xav txog cov lus nug no: Kuv cov menyuam puas paub vim li cas tej duab liab qab ntawd ho txhaum? Dabtsi ntxias tau lawv xav saib tej duab ntawd? Kuv puas txaj muag nrog kuv tus menyuam tham txog tej yam zoo li ntawd? Kuv yuav ua li cas kuv tus menyuam thiaj tsis txaj muag los cuag kuv, yog nws muaj lub siab xav saib tej duab zoo li ntawd? Txawm koj cov menyuam tseem me los, qhia lawv li no: “Yog koj pom tej yam hauv Is Taws Nej uas ua rau koj xav paub txog kev nkauj kev nraug, txhob saib. Txhob txaj muag los nrog kuv tham. Kuv mam li pab koj.”

14 Ua tib zoo xaiv tej kev lomzem ua si. Ib tug kwvtij hais tias: “Txawm koj yuav txawj hais koj cov menyuam npaum li cas los, lawv yeej ntsia ntsoov thiab xyaum koj tus qauv xwb.” Yog koj ua tib zoo xaiv tej nkauj, tej ntaub ntawv, thiab tej yeeb yaj kiab uas zoo los saib, ces koj cov menyuam yuav txawj xaiv ib yam li ntawd thiab.—Loos 2:21-24.

YEHAUVAS YUAV PAB KOJ

15, 16. (1) Vim li cas peb thiaj paub tseeb tias Yehauvas yuav pab cov niam txiv cob qhia lawv tej menyuam? (2) Peb yuav kawm dabtsi rau zaj tom ntej?

15 Thaum Manau-a thov Vajtswv pab kom nws txawj cob nws tus menyuam, Yehauvas puas pab nws? Phau Vajlugkub hais tias, “Vajtswv mloog Manau-a tej lus thov.” (Cov Thawj 13:9) Cov ua niam ua txiv, Yehauvas yuav mloog nej tej lus thov thiab. Yehauvas yuav pab kom nej txawj hlub nej cov menyuam, txo hwjchim qhia lawv, thiab ua neeg thoob tsib paub lawv lub siab.

16 Thaum nej cov menyuam twb nto hluas lawm los, Yehauvas tseem yuav pab nej cob qhia lawv ntxiv thiab. Hauv zaj tom ntej, peb yuav kawm seb Yexus tus qauv pab cov niam txiv cob qhia cov tub ntxhais hluas li cas xwv lawv thiaj teev tiam Yehauvas.

^ nqe 2 Zaj no qhia txog cov menyuam muaj 12 xyoos rov hauv.

^ nqe 5 Phau Vajlugkub qhia tias thaum yus qhuab ntuas lwm tus yus cob qhia lawv, thiab coj lawv txoj hau kev. Tej zaud kuj yog kev rau txim thiab. Cov niam txiv yuav tsum ua siab ntev ntuas menyuam. Thaum tabtom npau taws, txhob ntuas lawv.

^ nqe 7 Muaj ib phau ntawv hais tias tiam Yexus nyob, tej menyuam muab leej txiv hu ua Anpa. Lo lus no qhia tias lawv hlub thiab saib taus lawv txiv.—The International Standard Bible Encyclopedia.