Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 TEJ QUB KEVCAI UAS PAB TAU TIAM NO

Zoo Siab Hlo Zam Txim Rau Luag

Zoo Siab Hlo Zam Txim Rau Luag

VAJLUGKUB TEJ HAUV PAUS NTSIAB LUS: “Ib leeg ua siab ntev rau ib leeg thiab yog leejtwg muaj xaiv muaj lus ib leeg kuj zam ib leeg. [Yehauvas] zam txim rau nej li cas nej yuav tsum zam txim ib yam li ntawd.”Khaulauxi 3:13.

Nqe no txhais li cas? Phau Vajlugkub muab kev txhaum piv ib yam li yus tshuav luag lwm tus nqe. Thaum peb zam txim rau lwm tus ces zoo ib yam li peb zam tej nuj nqes uas lawv tshuav ntawm peb. (Lus Kas [Luka] 11:4, NN) Muaj ib phau ntawv piav tias lo lus Kili “zam txim” hauv phau Vajlugkub, txhais tias “zam tej nuj nqes tag nrho, tsis txhob rob kom luag them yus li lawm.” Yog li ntawd, thaum ib tug twg ua txhaum rau peb, es peb zam txim rau nws ces peb yeej tsis rob nqe ntawm nws li lawm. Thaum peb zam txim rau luag, puas yog luag tsis tau ua rau peb tu siab? Puas yog luag tsis tau ua txhaum rau peb? Tsis yog. Thaum peb zam txim ces qhia tias, twb tsim nyog peb tu siab los peb tsis muab ua tshawj ua chim.

Nqe no puas tseem pab tau tiam no? Peb txhua tus puavleej yog neeg txhaum xwb. (Loos 3:23) Tus neeg thoob tsib yeej zoo siab zam luag lub txim, rau qhov nws paub tias muaj ib hnub nws yuav vam luag zam txim rau nws thiab. Tsis tas li ntawd xwb, yog peb zam txim rau lwm tus kuj pab tau peb thiab. Pab tau peb li cas?

Yog luag lwm tus ua txhaum rau peb, es peb khaws chim tas zog tsis kam zam txim rau lawv, ces peb yuav tsim kev nyuaj siab rau peb xwb. Yog peb khaws chim li ntawd, peb yuav tsis muaj kev zoo siab. Peb tsuas txiav peb txoj hauv kev xwb. Tsis tas li ntawd xwb, tseem ua rau peb nyuaj siab muaj mob muaj nkeeg thiab. Ib phau ntawv xov xwm uas tshawb fawb txog neeg lub plawv, qhia tias tej zaum ib txhia muaj lub siab ceev heev lawv thiaj mob plawv. [Dr. Yoichi Chida thiab tus xibhwb Andrew Steptoe sau zaj no hauv phau Journal of the American College of Cardiology.]

Yog peb zoo siab zam txim rau luag ces peb yuav kaj siab dua. Kev zam txim pab kom sawvdaws koom tau ib lub siab, nyob sib haum xeeb. Qhov tseem ceeb tshaj, yog peb zam txim rau luag ces twb yog peb xyaum Vajtswv ntag. Yehauvas yog tus uas zam peb lub txim dawb dawb xwb. Nws zam txim li cas rau peb, nws xav kom peb zam txim ib yam li ntawd rau lwm tus.Malakau 11:25; Efexau 4:32; 5:1.