Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 THAWJ ZAJ | KEV THOV VAJTSWV PUAS MUAJ QAB HAU RAU PEB?

Puas Muaj Leejtwg Mloog Peb Tej Lus Thov?

Puas Muaj Leejtwg Mloog Peb Tej Lus Thov?

Tej txhia neeg xav tias nkim sijhawm thov Vajtswv xwb, yeej tsis muaj leejtwg hnov peb tej lus thov. Lwm cov ho xav tias lawv thov npaum li cas los Vajtswv tsis teb li. Ib tug yawg uas tsis ntseeg tias muaj Vajtswv, ua txuj thov tias: “Hais lus ntxhi rau kuv maj.” Tiamsis nws hais tias Vajtswv nyob ntsiag to xwb.

Phau Vajlugkub qhia meej rau peb tias yeej muaj ib tug Vajtswv uas mloog ntsoov peb tej lus thov thiab xav kom peb paub txog nws. Phau Vajlugkub hais tias: “[Yehauvas] hnov nej lub suab thov hu, nws yeej yuav hlub nej. Thaum nws hnov nws yuav teb nej.” (Yaxaya 30:19) Phau Vajlugkub hais ntxiv tias: “Nws zoo siab rau cov ncaj ncees tej lus thov.”​—Paj Lug 15:8.

Yexus thov nws Leej Txiv, thiab nws Leej Txiv “mloog nws tej lus thov.”​—Henplais 5:7

Phau Vajlugkub muaj ntau nqe qhia tias Vajtswv yeej teb tibneeg tej lus thov tiag. Zoo li hauv Henplais 5:7, Yexus thov Vajtswv tus uas “cawm tau nws dim . . . thiab Vajtswv mloog nws tej lus thov.” Tseem muaj tej tug qauv nyob hauv Daniyee 9:21 thiab 2 Vaj Keeb Kwm 7:1.

Yog li ntawd, ua cas tseem muaj ib txhia xav tias Vajtswv tsis teb lawv tej lus thov? Yog peb xav kom Vajtswv mloog peb tej lus thov, peb yuav tsum tsis txhob thov tej poj koob yawm txwv lossis lwm tej vajtswv. Peb yuav tsum thov tus Vajtswv uas muab phau Vajlugkub rau peb, tib leeg xwb. Nws lub npe hu ua Yehauvas. * Nws hais tias: “Yog peb thov yam twg raws li [nws] lub siab nyiam, nws kuj mloog.” (1 Yauhas 5:14) Peb yuav tsum kawm txog tus Vajtswv no peb thiaj paub ua raws li nws lub siab nyiam ces nws thiaj mloog peb tej lus thov.

Coob tus ntseeg tias Vajtswv yeej mloog lawv tej lus thov. Tsis yog lawv lam thov kom tas kevcai xwb. Ib tug txivneej nyob rau lub tebchaws Kenya hu ua Yiha ntseeg li no. Nws hais tias: “Kuv thov kom kuv to taub phau Vajlugkub zoo. Tsis ntev tom qab ntawd kuv txawm ntsib ib tug uas pab tau kuv raws li kuv thov.” Muaj dua ib tug pojniam nyob tebchaws Philippines hu ua Hilda [hi·das]. Nws xav thum luam yeeb heev tiamsis thum tsis tau li. Nws tus txiv thiaj hais kom nws thov Vajtswv pab. Tom qab nws thov tas, nws hais tias: “Kuv xav tsis thoob li. Vajtswv yeej pab kuv tiag. Cuag li kuv tsis nqhis luam yeeb li lawm. Thaum kawg kuv thiaj thum tau luam yeeb.”

Yog koj thov raws li Vajtswv lub siab nyiam, nws yuav pab koj los tsis yog?

^ nqe 6 Phau Vajlugkub qhia tias Vajtswv lub npe hu ua Yehauvas.